Coaching z widokiem na morze

COACHING

      … Aby niemożliwe stało się możliwe.
Coaching jest procesem umożliwiającym dojście przez klienta do celu wyznaczonego przez samego siebie.
Proponowana formuła coachingu – to podejście holistyczne. Uwzględnia ono fakt, że na nasze zachowania poza nabytą wiedzą i umiejętnościami, ma wpływ system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Równie ważny jest sposób, w jaki zarządzamy emocjami i budujemy relacje z ludźmi. Każdy z tych czynników może podnieść lub obniżyć efektywność wykonywanej pracy

Jak efektywnie zarządzać swoim czasem
Proponowana przez nas formuła procesu coachingowego łączy w sobie dwa nurty coachingowe:
1. Nurt wg Josepha O’ Connora – Instytut Lambent do Brasil – ICC
2. Nurt Generative Coaching – wg Roberta Diltsa i Stephena Gilligana – Robert Dilts Strategy Group
Umożliwia znalezienie przez Klienta odpowiedzi na zawodowe i osobiste pytania i umożliwia wypracowanie konkretnych rozwiązań i osiągnięcie konkretnych celów.

Praca podczas procesu coachingowego obejmuje następujące poziomy:

 • zachowania
 • umiejętności
 • wartości
 • tożsamość
 • misja – cel odnoszący się do większego systemu

Pomaga człowiekowi w skutecznym osiąganiu zamierzonych celów na różnych poziomach.

 • Zwiększa skuteczność działań.
 • Podkreśla produktywną zmianę, koncentrując się na wzmocnieniu tożsamości i wartości oraz na urzeczywistnianiu celów.
 • Pomaga zbudować przekonania, które są wzmacniające i motywują do działania.
 • Pomaga zastąpić obawy, przekonaniami dającymi siłę do działań.

Coaching :

Jest procesem umożliwiającym dojście przez klienta do celu wyznaczonego przez siebie i zgodnego z  oczekiwaniami przełożonego w ramach organizacji
Jest procesem doskonalenia kompetencji w określonych obszarach takich jak :

 • Komunikacja pionowa i pozioma z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Budowanie relacji
 • Budowanie autorytetu
 • Budowanie i wzmacnianie zaufania
 • Odważne nabywanie odpowiedzialności
 • Przekształcanie problemów w cele do osiągnięcia
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Automotywacja
 • Motywacja w zespole
 • Skuteczne delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań
 • Skuteczne zarządzanie swoimi emocjami w sytuacjach stresowych
 • Organizacja efektywnego kalendarza pracy

Główne cele realizacji procesów coachingowych:

 • Wsparcie indywidualnego rozwoju osób zarządzających/ dyrektorów/managerów/ kierowników w zakresie rozwijania istniejących zasobów lub nowych kompetencji
 • Odkrywanie skutecznych strategii do realizacji podejmowanych działań
 • Zmiana przekonań ograniczających możliwość rozwoju osobistych kompetencji, bądź współpracy z innymi członkami organizacji
 • Podniesienie efektywności i poziomu samoświadomości
 • Dzięki coachingowi następuje :

  • wzrost kompetencji zarządczych związanych z:
  • efektywną komunikacją pionową i poziomą wewnątrz organizacji oraz z klientem zewnętrznym
  • umiejętnym wyznaczaniem celów krótkoterminowych i długoterminowych
  • motywowaniem siebie oraz motywowaniem zespołu
  • skutecznym delegowaniem, monitorowaniem i egzekwowaniem zadań
  • wzrost kompetencji przywódczych i organizacyjnych
  • zwiększenie motywacji do pracy i lojalności wobec organizacji
  • zwiększenie efektywności firmy jako całości
  • szybszy rozwój managerów
  • pełniejsze wykorzystanie możliwości i potencjału managerów
  • rozwiązanie problemów utrudniających realizację celów biznesowych

  Istotne korzyści dla managera i dla firmy wynikające z coachingu

  • nabycie lub udoskonalenie przez managera umiejętności przekształcania sytuacji problemowych w cele do osiągnięcia
  • wypracowanie sposobów osiągania indywidualnych celów tak, by wspierały one osiąganie celów organizacji
  • wyeksponowanie i wzmocnienie umiejętności z zakresu zarządzania i przywództwa
  • zwiększenie motywacji i efektywności
  • wzrost pewności siebie i podejmowanych decyzji / budowanie autorytetu
  • stworzenie postawy eliminującej ograniczające przekonania
  • wzrost elastyczności działania
  • wzrost twórczości i kreatywności
  • polepszenie pracy zespołowej
  • zwiększenie kultury organizacyjnej w ramach firmy
  • wzmocnienie i wdrożenie pożądanych zmian, nabytej wiedzy i umiejętności
  • precyzja w działaniach i bardzo duża skuteczność
  • możliwość precyzyjnego zastosowania nowych strategii działania w miejscu największej potrzeby i największego wpływu
  • wzmocnienie w organizacji konkretnego ogniwa, w którym działa coachowany manager
  • pomoc w promowaniu zmiany w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania

  Proces coachingu :

  • Coaching opiera się na indywidualnych spotkaniach coacha z managerem.
  • Zasady przebiegu procesu coachingowego ustalane są podczas pierwszej sesji.
  • Standardowo proces składa się z minimum 8 spotkań coachingowych – sesji.
  • Dla zachowania maksymalnej efektywności procesu coachingowego oraz procesu przyswajania wiedzy, umiejętności i odpowiednio utrwalonej zmiany zachowań, sesje powinny odbywać się w odstępach od 2 do maksimum 3 tygodni.
  • Jedna sesja trwa około 90 minut.
  • Spotkania powinny odbywać się w przestrzeni gwarantującej komfort poufnej rozmowy.
  • Odstęp pomiędzy sesjami, to bardzo ważny czas dla managera na wcielanie w życie małych kroków i weryfikowanie efektów.
  • Przed zasadniczym procesem coachingowym rekomendujemy spotkanie coacha z managerem, podczas którego następuje oprócz zapoznania się, rozmowa o potencjalnych celach coachingowych w kontekście indywidualnego odczucia managera oraz w kontekście oczekiwań przełożonego.
  • Podobne spotkanie odbywa się również na linii – przełożony i coach.
  • Może też odbyć się spotkanie trójstronne : przełożony / manager / coach.
  • Istotnym jest, aby efektem w/w spotkań było zdefiniowanie celów oraz rezultatów coachingu.
  • Poszczególne sesje na życzenie przełożonego, mogą być raportowane w formie pisemnej / mailowej lub ustnej bezpośrednio do przełożonego.
  • Raporty pokazują bieżące zmiany.
  • Na zakończenie procesu coachingowego może, również na życzenie przełożonego, zostać przedstawiony raport podsumowujący.
  • Raporty bieżące i raport końcowy przekazywane są przełożonemu za wiedzą i zgodą managera odbywającego coaching.
  • Po zakończonym procesie coachingowym rekomendujemy spotkanie podsumowujące trójstronne na linii – przełożony, manager, coach.

  Czas:

  • Proces coachingowy: minimum 8 sesji
  • Czas trwania poszczególnych sesji: około 90 min
  • Odstępy między sesjami: 2 tygodnie – maksimum 3 tygodnie
  • Spotkania przygotowujące do procesu coachingowego
  • Spotkanie podsumowujące 

  Profil coacha prowadzącego.

  • Międzynarodowy HR Manager, Executive i Business Coach by ICC oraz Robert Dilts Strategy Group z ponad 15-letnim doświadczeniem.
  • Certyfikowana przez osobistego doradcę Billa Gatesa i Steva Jobsa, czyli przez Roberta Diltsa, jako Generative Coach.
  • Absolwentka Instituto Neuron w Barcelonie.
  • Ukończyła Advanced Workshops w Lizbonie i Monachium by Dr Joe Dispenza oraz
  • Social Technics by Arawana Hayashi w Barcelonie, a także Somatic Spiral by James Tsakalos w Edynburgu.
  • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała in. w Barcelonie, Madrycie, Lizbonie, Monachium, Berlinie, Edynburgu.
  • Ekspert w Forum Mentorów przy Olivia Business Centre w Gdańsku.
  • Autorka artykułów publikowanych w magazynach takich jak : Express Biznesu, Dolce Vita.
  • Prelegentka na konferencjach i seminariach.
  • Doradca zarządu w fundacji OD NOWA.
  • Autorka wizji, misji i strategii rozwoju dla fundacji pozarządowych oraz innych organizacji.
  • Certyfikowana przez International Coaching Certification by Joseph O’ Connor i Andrea Lages – Institut Lambent do Brasil.
  • Wykształcenie wyższe, Politechnika Gdańska Wydział Architektury i Urbanistyki, podyplomowe studia przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
  • 15-letnie doświadczenie w realizacji coachingów dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla dla dużych i średnich organizacji na terenie Polski i Europy. Doradztwo zarządom związane z zasobami ludzkimi.
  • Rozwijanie i wdrażanie polityk i procedur HR związanych z rekrutacją, wprowadzaniem pracowników, zarządzaniem wynikami oraz relacjami z pracownikami.
  • Przeprowadzanie działań rekrutacyjnych i pozyskiwania talentów, takich jak ogłaszanie ofert pracy, poszukiwanie kandydatów, przeglądanie CV, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i wybieranie najlepszych kandydatów.
  • Koordynowanie programów wprowadzania i orientacji pracowników, on boarding, przeprowadzanie szkoleń dla nowych pracowników.
  • Ustalanie celów, udzielanie opinii i wspieranie rozwoju pracowników.
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie ocen pracowniczych.
  • Zarządzanie relacjami z pracownikami, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów.
  • Opracowywanie i wdrażanie inicjatyw mających na celu zwiększenie zaangażowania, satysfakcji i retencji pracowników, takich jak organizacja wydarzeń dla pracowników, przeprowadzanie ankiet i wdrażanie programów sprzyjających pozytywnemu środowisku pracy.

  Obszary pracy :

  • Coaching
  • Mentoring
  • Kompleksowe rekrutacje
  • Przeprowadzanie zwolnień
  • Reorganizacja struktur
  • Oceny pracownicze
  • Opisy stanowisk pracy
  • Opisy kompetencji
  • Systemy motywacji
  • Praca na celach
  • Doskonalenie kompetencji zarządczych
  • Doskonalenie postawy przywódczej
  • Wzmacnianie efektywności
  • Motywowanie pozafinansowe
  • Delegowanie
  • Monitorowanie i egzekwowanie zadań
  • Komunikacja interpersonalna
  • Budowanie spójności wewnętrznej

  Wybrani Klienci :

  • Leroy Merlin Polska S.A.
  • Grupa LOTOS S.A.
  • LOTOS Serwis Sp. z o.o.
  • LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
  • Biuro Kontraktacji Grupy LOTOS S.A.
  • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
  • Biuro Infrastruktury Grupy LOTOS S.A.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  • mBank
  • Aegon
  • Hapag – Lloyd AG
  • Hempel Group
  • Eurovita Sp. z o.o.
  • Laguna S.A.
  • KMB Engineering Sp. z o.o.
  • Enea S.A.
  • ELNORD S.A.
  • SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.
  • Farma Project – Recordati Group
  • Farmacol S.A.
  • Cefarm Białystok S.A.
  • Carl Zeiss Sp. z o.o.
  • Reckitt Benckiser Production Poland Sp. z o.o.
  • Color Expert Sp. z o.o.
  • Mary Kay
  • Fundacja OD NOWA
  • Kujawska Fabryka Manometrów „KFM” S.A.
  • Sokółka Okna i Drzwi S.A.
  • Porta KMI Poland Sp. z o.o.
  • Mercor S.A.
  • Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.
  • Radmor S.A.
  • U.H. Robico
  • Iglotex S.A.
  • Glitter C.O.
  • Geopoz
  • PPHU Pro-Lab Sp. z o.o.
  • Urząd Marszałkowski w Łodzi
  • KZRSS Społem
  • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
  • Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
  • Centrum Drzwi Przesuwnych w Gdańsku
  • Bell
  • Hotel Haffner w Sopocie
  • Spółdzielcza Grupa Bankowa

  Autor Tekstu

  Administrator JJ

  Data Wydania

  12/16/2023

  Może ci się także spodobać…

  Szkolenie Coaching managerski

  Wstęp:Szkolenie "Coaching Menadżerski" stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności...