Czytanie sprawozdań finansowych – szkolenie dla Rady Pracowników

Szkolenie z zakresu ekonomiczno-finansowej analizy przedsiębiorstwa. Czytanie sprawozdań finansowych dla Rady Pracowników

Wstęp do szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ekonomicznych i finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz nauczenie umiejętności czytania i analizy sprawozdań finansowych. W trakcie dwóch dni intensywnych zajęć, uczestnicy dowiedzą się, jak interpretować bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dodatkowo, szkolenie pomoże zrozumieć kwestie związane z obrotem handlowym, wartością dodaną oraz strukturą kapitału w przedsiębiorstwie.

Metody kształcenia:

Takie jak praca w grupach, dyskusje moderowane, burze mózgów, ćwiczenia praktyczne i indywidualna pomoc, zapewnią aktywne uczestnictwo oraz głębokie zrozumienie zagadnień finansowych i ekonomicznych. Program szkolenia ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy oraz umiejętności, które pomogą im lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podjąć świadome decyzje w konsultacjach na poziomie Rada Pracowników – Pracodawca

Korzyści dla uczestników 

 1. Zrozumienie sprawozdań finansowych
  • Umiejętność czytania i interpretacji bilansu.
  • Zrozumienie elementów rachunku zysków i strat.
  • Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
 1. Umiejętności analityczne
  • Zdolność do oceny rentowności przedsiębiorstwa.
  • Umiejętność oceny płynności finansowej.
  • Wyszukiwanie kluczowych wskaźników finansowych.
 1. Wiedza na temat aspektów ekonomicznych
  • Zrozumienie pojęcia wartości dodanej.
  • Ocena wpływu ekonomicznego na działalność firmy.
  • Identyfikacja czynników wpływających na wartość firmy.
 1. Zrozumienie aspektów handlowych
  • Analiza obrotu i jego wpływu na wyniki finansowe.
  • Rozpoznanie czynników wpływających na sprzedaż.
  • Umiejętność analizy kosztów związanych z działalnością handlową.
 1. Dostęp do informacji
  • Zdobycie wiedzy na temat praw pracowników do informacji.
  • Świadomość regulacji prawnych dotyczących ujawniania danych finansowych.
  • Zrozumienie granic dostępu do informacji w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia – Dwa dni szkoleniowe

Dzień I 9.00 – 16.00

 1. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa 

Bilans

 • Omówienie struktury aktywów i pasywów.
 • Wskazówki dotyczące analizy i interpretacji bilansu.
 • Wykorzystanie bilansu do oceny stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Rachunek zysków i strat

 • Różnice między zyskiem brutto, operacyjnym a netto.
 • Analiza kosztów stałych i zmiennych.
 • Wpływ decyzji biznesowych na wyniki finansowe.

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Wyjaśnienie pojęcia przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
 • Omówienie źródeł i wykorzystania środków pieniężnych.
 • Jak przepływy pieniężne wpływają na płynność przedsiębiorstwa.

Informacja dodatkowa

 • Wskazówki dotyczące informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
 • Jak czytać noty objaśniające.
 • Znaczenie dodatkowych informacji dla pełniejszej analizy finansowej.
 1. Aspekty handlowe

 Obrót

 • Analiza czynników wpływających na obrót handlowy.
 • Wpływ cyklu sprzedaży na wyniki finansowe.
 • Omówienie strategii handlowych i ich wpływu na obroty.
 1. Aspekty ekonomiczne

 Wartość dodana

 • Definicja wartości dodanej i jej znaczenie w ekonomii przedsiębiorstwa.
 • Jak obliczać wartość dodaną i jej wpływ na wyniki finansowe.
 • Wpływ wartości dodanej na zysk przedsiębiorstwa.
 1. Aspekty finansowe 

Zysk

 • Jak zysk wpływa na stabilność przedsiębiorstwa.
 • Czynniki determinujące zysk.
 • Różnice między zyskiem brutto, operacyjnym i netto.

Rentowność

 • Omówienie wskaźników rentowności.
 • Jak mierzyć rentowność różnych części przedsiębiorstwa.
 • Czynniki wpływające na rentowność.

Płynność

 • Wyjaśnienie pojęcia płynności finansowej.
 • Jak zachować płynność w przedsiębiorstwie.
 • Strategie zarządzania płynnością.

Struktura kapitału

 • Omówienie źródeł kapitału.
 • Jak struktura kapitału wpływa na ryzyko przedsiębiorstwa.
 • Rola długu i kapitału własnego w finansowaniu przedsiębiorstwa.

Inwestycje

 • Jak ocenić opłacalność inwestycji.
 • Różne rodzaje inwestycji.
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego. 
 1. Kształtowanie wynagrodzeń za pracę
 • Różne modele wynagrodzeń i ich wpływ na motywację.
 • Zasady ustalania wynagrodzeń.
 • Jak wynagrodzenia wpływają na wydajność pracowników. 
 1. Dostęp pracowników do informacji
 • Prawa pracowników do informacji finansowych.
 • Ograniczenia w dostępie do informacji.
 • Rola komunikacji w zapewnieniu przejrzystości w przedsiębiorstwie.

Dzień II 9.00 – 16.00 

 1. „Gra w przedsiębiorstwo” – Część pierwsza

„Gra w przedsiębiorstwo” – autorskie opracowanie trenera (gra symulacyjna)

Symulacja funkcjonowania założonego przez uczestników przedsiębiorstwa umożliwiająca poznanie warunków jego funkcjonowania i związanych z tym problemów. Uczestnicy gry, rejestrując wszystkie dochody i wydatki, robiąc bilans i rachunek wyników, poznają ważne zasady księgowości. 

Symulacja przedsiębiorstwa

 • Uczestnicy tworzą swoje przedsiębiorstwo.
 • Symulacja działalności i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Wykonywanie bilansu i rachunku wyników. 

Rejestracja dochodów i wydatków

 • Uczestnicy uczą się podstaw księgowości.
 • Omówienie zasad ewidencji finansowej.
 • Jak analizować dochody i wydatki. 

Analiza wyników symulacji

 • Wnioski z symulacji działalności przedsiębiorstwa.
 • Ocena wyników finansowych.
 • Dyskusja na temat strategii biznesowych. 
 1. Część druga – Omówienie poszczególnych „części składowych” przedsiębiorstwa

W drugiej części tego szkol. omówienie poszczególnych „części składowych” przedsiębiorstwa, takie jak: produkcja, sprzedaż, pożyczka, inwestowanie, itd., ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jaki wpływ mają one na zatrudnienie i warunki pracy. Wykorzystamy do tego również arkusze bilansu i rachunku wyników, opracowywane w trakcie gry. Szczególnie przydatne będą dokumenty podsumowujące cały okres działalności. Wersja użyta w grze zawiera wszystkie istotne elementy. 

Produkcja

 • Rola produkcji w działalności przedsiębiorstwa.
 • Jak produkcja wpływa na koszty i zyski.
 • Wpływ produkcji na zatrudnienie. 

Sprzedaż

 • Strategie sprzedaży.
 • Analiza kosztów sprzedaży.
 • Wpływ sprzedaży na wyniki finansowe. 

Pożyczka

 • Omówienie różnych źródeł finansowania.
 • Jak pożyczki wpływają na strukturę kapitału.
 • Ryzyka związane z finansowaniem zewnętrznym. 

Inwestowanie

 • Rola inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Ocena opłacalności inwestycji.
 • Ryzyka i korzyści związane z inwestycjami. 

Wynagrodzenia

 • Wpływ wynagrodzeń na koszty przedsiębiorstwa.
 • Strategie kształtowania wynagrodzeń.
 • Jak wynagrodzenia wpływają na produktywność.
Excel

Podsumowanie

Szkolenie z zakresu ekonomiczno-finansowej analizy przedsiębiorstwa i czytania sprawozdań finansowych dla rady pracowników to cenny krok w kierunku lepszego zrozumienia działań firmy. Uczestnicy zdobędą umiejętności analityczne, które pomogą im w interpretacji danych finansowych, a firma skorzysta na zwiększonej świadomości pracowników oraz poprawie komunikacji wewnętrznej. Szkolenie to pomoże budować silniejszą i bardziej przejrzystą kulturę korporacyjną, co wpłynie na efektywność i długoterminowy sukces przedsiębiorstwa.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

05/10/2024

Może ci się także spodobać…

Podróże służbowe w 2024r.

1.Definicja podróży służbowej i składniki kosztów podróży służbowych: • definicja podróży służbowe • dopuszczalny czas...