Mobbing szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie „Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?” zostało zaprojektowane w celu wyposażenia uczestników w niezbędne umiejętności identyfikowania, zapobiegania i reagowania na mobbing, molestowanie i dyskryminację w miejscu pracy. Opierając się na najnowszych przepisach prawa pracy oraz orzecznictwie polskim i europejskim, szkolenie pozwala zrozumieć regulacje w tym zakresie oraz dowiedzieć się o konsekwencjach prawnych dla pracowników i pracodawców. Poprzez praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz analizę orzecznictwa sądowego, uczestnicy nabędą nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania sytuacjami mobbingu, molestowania i dyskryminacji.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskanie umiejętności praktycznych: Uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikowania, zapobiegania i reagowania na przypadki mobbingu, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Zwiększenie świadomości prawnej: Poznanie aktualnych przepisów prawa pracy oraz konsekwencji prawnych związanych z mobbingiem i dyskryminacją, co pozwoli uczestnikom lepiej chronić swoje prawa oraz prawa innych pracowników.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Zdobycie kompetencji w zarządzaniu konfliktem oraz rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacjach problemowych.
 • Podniesienie samoświadomości i pewności siebie: Uświadomienie sobie roli kadry kierowniczej w przeciwdziałaniu mobbingowi oraz zdobycie pewności siebie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie efektywności pracy: Eliminacja przypadków mobbingu, molestowania i dyskryminacji pozwoli na stworzenie bardziej pozytywnego i produktywnego środowiska pracy.
 • Poprawa wizerunku firmy: Działania przeciwdziałające mobbingowi i dyskryminacji potwierdzają zaangażowanie firmy w tworzenie bezpiecznego i sprawiedliwego miejsca pracy, co przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników i społeczności.
 • Zmniejszenie ryzyka prawno-finansowego: Świadomość przepisów prawa pracy oraz umiejętność ich przestrzegania zmniejsza ryzyko wystąpienia roszczeń pracowników oraz ewentualnych kosztów związanych z procesami sądowymi.
 • Zachowanie i pozyskanie talentów: Tworzenie atmosfery wolnej od mobbingu i dyskryminacji może pomóc w zatrzymaniu obecnych pracowników oraz w pozyskaniu nowych, którzy cenią atmosferę sprzyjającą współpracy i szacunkowi.

Cele szkolenia:

 • Pozyskanie umiejętności identyfikowania, zapobiegania i reagowania na mobbing, molestowanie i dyskryminowanie w miejscu pracy.
 • Zrozumienie regulacji prawnych oraz konsekwencji prawnym związanych z mobbingiem i molestowaniem.
 • Odróżnienie zwykłych konfliktów interpersonalnych od zachowań mobbingowych.
 • Uświadomienie roli kadry kierowniczej w przeciwdziałaniu mobbingowi i molestowaniu.
 • Zapoznanie się z orzecznictwem sądowym dotyczącym mobbingu i dyskryminacji.
 • Zrozumienie pojęć i praktyk związanych z dyskryminacją w zatrudnieniu oraz odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

Metody szkoleniowe

 • Wykłady i prezentacje: Przekazywanie teoretycznej wiedzy na temat mobbingu, molestowania i dyskryminacji w formie prezentacji oraz wykładów.
 • Ćwiczenia praktyczne: Interaktywne ćwiczenia pozwalające uczestnikom praktycznie stosować zdobytą wiedzę, analizować sytuacje oraz wdrażać skuteczne strategie działania.
 • Studia przypadków: Analiza rzeczywistych sytuacji związanych z mobbingiem, molestowaniem i dyskryminacją, co pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć problematykę oraz podejmować trafne decyzje.
 • Role-playing: Symulowanie sytuacji konfliktowych oraz przypadków mobbingu i molestowania, co umożliwia praktyczne doskonalenie umiejętności interpersonalnych i reakcji w trudnych sytuacjach.
 • Dyskusje grupowe: Prowadzenie otwartych dyskusji na temat zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, co pozwala uczestnikom wymieniać się doświadczeniami oraz poglądami.
 • Studium przypadków sądowych: Analiza rzeczywistych wyroków sądowych związanych z mobbingiem i dyskryminacją, co pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć konsekwencje prawne oraz procesy sądowe związane z tymi zagadnieniami.

Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie do tematyki mobbingu, molestowania i dyskryminacji
• Definicje i różnice między terminami.
• Przyczyny występowania mobbingu.
2. Rozpoznawanie mobbingu
• Objawy i cechy mobbingu.
• Analiza case studies.
3. Molestowanie w miejscu pracy
• Granice działania pracodawcy.
• Typowe naruszenia zakazu molestowania.
• Studia przypadków dotyczące molestowania seksualnego.
4. Zarządzanie konfliktem jako profilaktyka przeciwdziałania mobbingowi
• Techniki reagowania na konflikty.
• Ćwiczenia praktyczne.

Dzień II

5. Rola kadry kierowniczej w przeciwdziałaniu mobbingowi
• Obowiązki pracodawcy w zapobieganiu mobbingowi.
• Skuteczne metody przeciwdziałania mobbingowi.
• Ćwiczenia na techniki reagowania na zachowania mobbingowe.
6. Orzecznictwo sądowe dotyczące mobbingu
• Roszczenia pracowników wobec pracodawcy.
• Udowadnianie mobbingu przed sądem.
• Analiza przykładowych wyroków sądowych.
7. Dyskryminacja w zatrudnieniu
• Rodzaje dyskryminacji.
• Przeprowadzanie rekrutacji zgodnie z przepisami antydyskryminacyjnymi.
• Ćwiczenia na rozpoznawanie dyskryminacji w wewnętrznych dokumentach i regulacjach.
8. Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
• Konsekwencje prawne dla pracodawcy.
• Studia przypadków.

Podsumowanie:
Szkolenie antymobbingu – menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy ma na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego zarządzania sytuacjami mobbingu i dyskryminacji. Poprzez interaktywne ćwiczenia, analizę case studies oraz studia orzecznictwa sądowego, uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…