Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – każde biuro rachunkowe

Program szkolenia

1. Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu:

a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015
r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych – ogólne założenia
b) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w
sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu – ogólne założenia
c) nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu
wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych
2. Definicja „brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym
3. Czym jest „finansowanie terroryzmu”?
4. Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska „prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych
przykładów tego procederu wśród klientów biur rachunkowych

5. Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:

a) opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
b) analizy ryzyk
c) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
d) raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej
6) Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego „prania brudnych
pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora – aspekty praktyczne (w tym zasady
sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)
7) umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego „finansowania
terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora – aspekty praktyczne (w tym zasady
sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)
8) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
a) jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
b) kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
c) do kiedy należy zgłosić dane?
d) w jaki sposób zgłosić dane?
9) Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.
10) rekapitulacja szkolenia

Cel szkolenia:
• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych
z wykonywaniem obowiązków przez księgowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie
uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z

wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy
podatkowemu i radcy prawnemu.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą
prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

04/25/2024

Może ci się także spodobać…