Organizacja i podnoszenie efektywności pracy liderów utrzymania ruchu

Warsztaty doskonalące w obszarach zarządzania czasem

Sukces człowieka w życiu nie jest możliwy, jeżeli nie radzi on sobie z organizacją własnego czasu, z planowaniem celów i działań. W środowisku zawodowym zarządzać czasem oznacza często zarządzać zespołem, zasobami, środkami itd.. W działach utrzymania ruchu to również praca nad zabezpieczeniem ciągłości produkcji poprzez planowanie serwisów, to sztuka szybkich przezbrojeń, czy bezpieczeństwo obsługi maszyn i urządzeń. Utrzymaniem ruchu nazywamy również działania i procesy realizowane w ramach ogólnie pojętej produkcji, związane głównie z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu (takiej jak maszyny, urządzenia, instalacje, itp.) i mające na celu zagwarantowanie jej prawidłowej eksploatacji. Jednakże dzisiaj UR obejmuje także inne, znacznie szersze aspekty niż tylko maszyny i ich pracę. Do realizacji tych zadań są potrzebne coraz bardziej wysublimowane osobiste kompetencje liderów SUR.

„Nie chodzi o to aby pracować, ale o to aby pracować z głową”

Cele szkolenia
Celem dwudniowych warsztatów szkoleniowych jest umożliwienie uczestnikom praktycznego zapoznania się z procesami, zasadami i narzędziami efektywnego zarządzania sobą w czasie w kontekście lepszej organizacji i poprawy efektywności pracy własnej i zespołu utrzymania ruchu. Będzie to okazja do wspólnej pracy warsztatowej i refleksji nad najważniejszymi aspektami efektywnego zarządzania sobą w czasie w odniesieniu do specyfiki wykonywanych zadań i poprawy organizacji pracy oraz podniesienia efektywności pracy zespołu. Pracując pod kierunkiem doświadczonego trenera uczestnicy wypracują najlepsze rozwiązania i sformułują wnioski oraz zastanowią się nad ich implementacją do własnej praktyki biznesowej.
• Kształtowanie umiejętności ustalania celów, planowania i organizacji pracy własnej i zespołu UR
• Trening umiejętności budowania harmonogramu działania z uwzględnieniem priorytetów
• Przekazanie wiedzy i trening umiejętności prawidłowej komunikacji z działem produkcji
• Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu

Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do kadry średniego i niższego szczebla zarządzania w obszarach
utrzymania ruchu oraz do wszystkich osób, które chcą poprawić efektywność swojej pracy i optymalnie zarządzać czasem.

Korzyści dla uczestników
• Będą potrafili samodzielnie planować zadania
• Nauczą się samodyscyplinowania, ewentualnie dyscyplinowania innych, od których zależy
wykonanie przez nich pracy
• Dowiedzą się jak samodzielnie układać priorytety
• Nauczą się jak podejmować samodzielne decyzje

Czas trwania
16 godzin dydaktycznych – 2 dni

 

 

 

Program szkolenia

Podnoszenie efektywności pracy

Dzień I 8.00 – 16.00

Wydaje się, że w obszarze utrzymania ruchu nie ma nic prostszego od zgłoszenia przestoju, czy nieprawidłowej pracy maszyny. A jednak już na tym pierwszym etapie prewencji wiele firm popełnia błędy, skutecznie pozbawiając się szans na znaczącą poprawę wyników. Jak zatem zgłaszać awarie,
żeby z tych zgłoszeń był pożytek?
Przede wszystkim trzeba wystrzegać się zgłaszania problemów przez telefon, czy mówiąc kolokwialnie – „na gębę”. Ustne powiadomienia są skuteczne na poziomie kilkunastoosobowej firmy, gdzie tak naprawdę nie istnieje żaden osobny dział techniczny. Jeśli jednak zakład ma już wyodrębniony zespół utrzymania ruchu bezwzględną podstawą jest standaryzacja działań, w tym właśnie zgłoszeń.

1. Definicja „zarządzać czasem” w dziale utrzymania ruchu

 • psychologia czasu
 • zarządzać czyli…?
 • funkcje zarządzania
 • poziomy zarządzania czasem
 • organizacja i zarządzanie czasem
 • samodyscyplina jak nad nią pracować

2. Specyfika pracy SUR – służby utrzymania ruchu – najtrudniejsze obszary Waszej pracy:

 • zarządzanie podległym zespołem, organizowanie i rozdzielanie pracy, a także kontrola jej
  wykonania
 • odpowiedzialność za podległy park maszynowy
 • monitorowanie infrastruktury technicznej, opracowywanie harmonogramu okresowych
  przeglądów technicznych, analiza przyczyn i skutków awarii
 • tworzenie planu napraw maszyn oraz linii produkcyjnych
 • wybór dostawców i negocjowanie warunków zakupów
 • nadzór nad dokumentacją maszyn oraz dokumentacją z podejmowanych działań
 • rozwój, optymalizacja i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu (TPM)
 • współpraca z działem produkcji w zakresie poprawy wydajności
 • współpraca z firmami zewnętrznymi
 • realizacja budżetu działu
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy
 • raportowanie do przełożonych

3. Kluczowe kompetencje lidera działu utrzymania ruchu

 • Postawa – Wiedza – Umiejętności
 • Autorytet przedstawiciela SUR – trzy źródła mocy

4. Najczęściej popełniane błędy – DUR to też ludzie

 • odwlekanie
 • perfekcjonizm
 • pracoholizm
 • zachowania typu A

5. Efektywna komunikacja a zarządzanie czasem

 • SUR a działy produkcji – typowe problemy w komunikacji
 • jak się komunikujemy? – gra symulacyjna
 • Komunikacja z podległymi pracownikami
 • Jak ich dyscyplinować
 • Rozmowy dyscyplinujące i usamodzielniające – praca na manualach (ćwiczenia)

6. Zaczynać z wizją końca

 • Budujemy mosty – zadanie symulacyjne
 • ustalanie celów SMART
 • Ishikawa czyli jak korzystać z Rybiej ości
 • cele długo i krótko terminowe
 • decyzyjność – jak nie bać się podejmowania decyzji – ćwiczenia na przykładach z obszarów pracy
  DUR

7. Zacznij od małych kroków – efektywną pracę ze zgłoszeniami można przedstawić w kilku punktach:

• Standaryzacja zachowań i procedur,
• Wdrożenie ich w życie i konsekwencja w ich przestrzeganiu,
• Poprawne formułowanie i sprawne przygotowywanie zgłoszeń (oszczędność czasu),
• Nadawanie priorytetów oraz
• Regularna analiza zgłoszeń wraz z wyciąganiem wniosków i dbanie o ich higienę.

Dzień II 8.00 – 16.00

Ustalanie kolejności wykonania poszczególnych zgłoszeń jest następnym krokiem do znaczącej poprawy wyników działu UR. Przy czym priorytetów nie mogą nadawać sami zgłaszający (zwykle operatorzy), ale osoby posiadające wiedzę o całym przekroju sytuacji kierownicy techniczni. Wiadomym jest, że dla każdego zgłaszającego „jego” usterka jest najważniejsza, dlatego każde zgłoszenie powinno mieć pewien domyślny priorytet, który w razie potrzeby będzie zmieniony na wyższy, czy niższy.

Priorytety pomogą zająć się najpilniejszymi zgłoszeniami nawet, jeśli zostaną zarejestrowane jako ostatnie, a przesuną w kolejce rzeczy mniej istotne.

8. Nadawaj priorytety

 • metoda Eisenhowera,
 • jak ustalać priorytety?
 • przestań zajmować się tym co jest pilne i skup się na tym co jest ważne!

9. Planowanie

 • czas planowania czasem straconym??
 • główne zasady i reguły planowania czasu
 • reguła Pareto 80/20, 
 • zasada Parkinsona
 • reguła 60/40

10.„Złodzieje czasu”

 • definicja Twoich złodziei czasu
 • kroki zaradcze
 • plan na przyszłość

11.Efektywne narzędzia analizy i rozwiązywania problemów

 • 5 x Dlaczego?
 • 5W1H
 • Drzewo przyczynowo skutkowe
 • Meta Plan
 • Burza mózgów
 • PICK Chart, 
 • Tabela 9

12.Brak czasu czyli jak pracować w stresie?

 • stres definicja
 • pozytywne i negatywne działanie stresu
 • proste ale skuteczne techniki walki z stresem

 13. Współpraca zespołowa i zarządzanie czasem

 • gra symulacyjna – „Fabryka marzeń” 
 • sprawdźmy się w działaniu – wnioski do dalszej pracy.

 14.Podsumowanie

 • nad czym warto pracować?
 • ankieta – ocena szkolenia

Formy i metody szkoleniowe: 

Zajęcia są prowadzone w taki sposób aby maksymalnie reagować na bieżące potrzeby uczestników. Realizujemy cele a nie programy czyli poprzez włączenie w aktywne działanie uzyskujemy nie tylko efekt zmiany postaw i zachowań ale utrwalamy je poprzez trening.

• 70% warsztat / 30% wykład + prezentacja
• Dyskusja moderowana i burza mózgów
• Testy i ankiety psychologiczne z omówieniem wniosków dla poszczególnych uczestników!!!
• Scenki rodzajowe – jak to jest w życiu zawodowym?
• Studium przypadku – z firmy zaczerpnięte
• Gry symulacyjne – czyli uczymy się poprzez zabawę i praktyczne działanie
• Praca w zespole i Indywidualna na materiale szkoleniowym

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

01/17/2024

Może ci się także spodobać…

Szkolenie Coaching managerski

Wstęp:Szkolenie "Coaching Menadżerski" stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności...