Szkolenie dla przedstawicieli Rad Pracowników

Informacja o szkoleniu na temat funkcjonowania Rad Pracowników w zakładzie pracy

Cele szkolenia:

– przekazanie informacji na temat obowiązującej dyrektywy i implementowanej Ustawy
– poznanie procedury powoływania Rady Pracowników
– uświadomieniu szans i zagrożeń wynikających z obowiązującego nowego prawa
– wypracowanie odpowiednich postaw wobec obowiązkowego dialogu społecznego wynikającego z przyjętej Ustawy
– praktyczne aspekty działania rady pracowników na bazie przykładów z Polski
– terning negocjcaji – praktyczne umiejetnosci prowadzenie dialogu w sytuacji konfliktowej w zakladzie pracy

Integralną częścią szkolenia są warsztaty z elementami negocjaji wewnątrz zakładowych.

Program szkolenia:

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Dialog społeczny w zakładzie pracy podstawą współpracy pomiędzy Radą Pracowników a pracodawcą.
Dialog społeczny jako zasada porozumiewania się pracowników w firmie
– definicje dialogu społecznego (rozumienie dialogu społecznego)
– rodzaje i warunki istnienia dialogu społecznego
– dialog społeczny pomiędzy partnerami społecznymi

Budowanie polskiego modelu dialogu społecznego
– budowanie dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy?
– Układy Zbiorowe Pracy – współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowym
– Mocne i słabe strony dialogu społecznego
– Przykłady działalności Rad Pracowników w Polsce

Zarządzanie jako narzędzie współpracy pomiędzy pracodawcą a Radą Pracowników
– narzędzia skutecznego zarządzania
– jak wygląda współpraca z Radą ze strony pracodawcy
– praktyczne narzędzia zarządzania mogące poprawić współprace pracodawcy i Rady

2. Funkcjonowanie Rady pracowników w zakładzie pracy
Rady pracowników – podstawy prawne
– dyrektywa ramowa na temat warunków informowania i konsultacji z
pracownikami i Ustawa o informowaniu i konsultowaniu
– korzyści i zagrożenia wynikające z ustawy o Radach Pracowników
– działalność Rady Pracowników w zakładzie pracy w świetle zmieniającego się prawa

Kompetencje Rady Pracowników
– co może Rada w zakładzie pracy
– uprawnienia Rady Pracowników
– zasady pracy i współpracy Rady
– na czym polega informowanie i konsultowanie
– jak powinien przebiegać proces informowania Rady (pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie)
– jakie działania może podjąć Rada w przypadku braku lub niepełnych informacji
– jak w praktyce powinien wyglądać proces konsultacji
– różnice i podobieństwa pomiędzy rada pracowników a związkiem zawodowym
– możliwe problemy

Dzień II 8.00 – 16.00

3. Praktyczne przejawy dialogu społecznego pomiędzy Radą Pracowników a pracodawcą
Konflikty i skuteczne sposoby ich rozwiązywania
– Jak rozpoznać konflikt
– Możliwe konflikty pomiędzy radą pracowników a pracodawcą
– Skuteczne sposoby na rozwiązanie konfliktów
– Przykłady konfliktów pomiędzy Radą a pracodawcą

Sztuka prowadzenia negocjacji społecznych pomiędzy parterami w zakładzie pracy
– Dialog jako negocjacje – jak prowadzić negocjacje
– Rada i pracodawca naturalni partnerzy negocjacji społecznych
– Skuteczna identyfikacja problemów
– Sztuka porozumiewania się z pracodawcą negocjacji społecznych
– Zasady negocjacji (reguły), Style i techniki negocjacyjne
– Ćwiczenia praktyczne

Komunikacja jako podstawa dobrego współdziałania partnerów
– Partnerstwo w komunikacji – jak skuteczne dogadywać się
– Dialog jako forma komunikacji
– Zasady skutecznego komunikowania się i współpracy

4. Ewaluacja szkolenia
– co dalej z dialogiem społecznym w zakładzie pracy
– przyszłość współpracy Rady z pracodawcą
– szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony współpracy (warsztat)
– ewaluacja szkolenia

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizujemy na miejscu w firmie oraz w ramach szkoleń otwartych (terminy w dziale „Szkolenia otwarte)

Czas trwania:
2 dni (2 x 8 godzin z przerwami)

Metoda:
Spotkanie ma charakter informacyjny i warsztatowy. Poszczególne części szkolenia będą prowadzone metoda wykładową oraz współuczestniczącą (z udziałem słuchaczy) Szkolenie uwzględnienia najlepsze przykłady z funkcjonowania Rad Paracowników w Polsce oraz pomaga w rozwiązywniu konkretnych problemów w danej firmie.

Uczestnicy:
Wszyscy zainteresowani nowymi przepisami w zakresie funkcjonowania dialogu społecznego w zakładzie pracy a w szczególności: członkowie rad pracowników, członkowie zarządów firm, szefowie, kadra zarządzająca….

Koszt szkolenia:

Szkolenie na miejscu w firmie: CENA DO UZGODNIENIA

O Radach Pracowników….. w pigułce
Rady pracowników działają na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji. Nowelizacja ustawy została uchwalona 22 maja 2009 roku.
Gdzie i jak są tworzone rady pracowników?
Rady pracowników powstają w zakładach zatrudniających powyżej 50 osób. Rad pracowników nie powołuje się w zakładach państwowych, przedsiębiorstwach mieszanych zatrudniających powyżej 50 osób i państwowych instytucjach filmowych, gdyż tam tę rolę spełniają rady pracownicze (art. 1.1. wyżej wymienionej znowelizowanej ustawy). Wybory rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek co najmniej 10% pracowników (art. 8).
Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania wyborów członków kolejnej Rady Pracowników co najmniej na 14 dni przed upływem kadencji (art. 11.5.).
Ilość członków rady pracowników
Ilość członków Rad Pracowników uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników i tak:
– 3 członków Rady- od 50 do 250 pracowników
– 5 członków Rady- od 251 do 500 pracowników
– 7 członków Rady- powyżej 500 pracowników. (art. 3)
Rada Pracowników może ustalić z pracodawcą inną ilość członków Rady niż podane powyżej ale nie mniej niż 3 (art. 5 ust 2 pkt. 1).
Kandydaci i ich zgłaszanie
Kandydować może każdy pracownik, który przepracował u danego pracodawcy co najmniej rok. Ta klauzula nie obowiązuje, gdy pracodawca działa krócej niż rok (art. 9 pkt. 2). Nie mogą kandydować prezesi, ich zastępcy, główny księgowy, radca prawny i pracownicy młodociani (art. 9 pkt. 3). Kandydaci do rady pracowników są zgłaszani na piśmie do komisji wyborczej mając poparcie co najmniej 10 pracowników gdy pracodawca zatrudnia do 100 osób, lub mając poparcie co najmniej 20, gdy jest powyżej 100 zatrudnionych pracowników. (art. 4 ust. 4).
Ważność wyborów
Wybory są ważne jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50 proc. załogi (art. 10 ust. 5). Jeżeli nie było frekwencji to za 30 dni przeprowadza się ponowne wybory, ważne wtedy bez względu na ilość pracowników biorących w nich udział (art.10 ust. 6).
Ochrona i kadencja
Kadencja rady trwa 4 lata. (art. 11 pkt. 1). Członkowie Rady objęci są ochroną przed zwolnieniem na czas trwania kadencji, z tym że pracownicy zatrudnieni na czas określony- do czasu trwania umowy jeżeli kończy się ona w czasie kadencji Rady. (art17)
Kompetencje rady
Kompetencje rady określa art. 13 ustawy. Przede wszystkim polega ona na dostępie do informacji na temat działalności firmy i sytuacji ekonomicznej, przewidywanych w tym zakresie zmian; informacji na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia; zmian które mogą doprowadzić do istotnych zmian w organizacji pracy.
Aby uzyskać informacje rada powinna złożyć odpowiedni pisemny wniosek. (art. 13.2.). Rada też konsultuje (art. 14) decyzje i składa swoje opinie, powołuje ekspertów (art. 15).
Inne kwestie
Koszt wyborów i działalność Rady finansuje pracodawca (art. 6). Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru Rady . Na tym posiedzeniu Rada ustala swój regulamin i wybiera przewodniczącego (art. 11).
Członkostwo w Radzie ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji, lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy (art. 12 pkt. 1).

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…