Rozliczanie czasu pracy szkolenie Trójmiasto

Zarządzanie czasem pracy w 2024 roku - warsztaty dla praktyków

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, czas pracy nieustannie ewoluuje. Nowe zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzają nowe wyzwania dla pracodawców i pracowników, wymagając elastyczności, odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności dostosowania się do nowych przepisów. W związku z tym, proponujemy szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy w 2024 roku oraz praktycznymi aspektami jego rozliczania.

Opis szkolenia: Szkolenie „Zarzadzanie czasem pracy w 2024 Roku” skupia się na najnowszych zmianach prawa pracy oraz praktycznych aspektach ich implementacji w codziennej pracy. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić zagadnienia związane z modyfikacjami harmonogramów, prowadzeniem ewidencji oraz rozliczaniem czasu pracy w oparciu o najnowsze przepisy prawa.

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie najnowszych zmian w Kodeksie Pracy dotyczących czasu pracy.
 • Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia i modyfikacji grafików pracy.
 • Umiejętność prawidłowej ewidencji czasu pracy, w tym pracy zdalnej.
 • Poznanie najczęstszych błędów w rozliczaniu czasu pracy i sposobów ich unikania.
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z czasem pracy.

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie zgodności z obowiązującym prawem pracy.
 • Poprawa efektywności zarządzania czasem pracy w firmie.
 • Minimalizacja ryzyka popełnienia błędów w rozliczaniu czasu pracy.
 • Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie zasad pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy.
 • Zwiększenie zaufania pracowników poprzez zapewnienie zgodności z prawem pracy.

Metody szkoleniowe

 • Prezentacje multimedialne omawiające najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy.
 • Studia przypadków i warsztaty praktyczne pozwalające na aktywne stosowanie wiedzy w praktyce.
 • Dyskusje grupowe umożliwiające wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.
 • Indywidualne konsultacje z ekspertami w celu rozwiązania konkretnych problemów związanych z czasem pracy.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00 

 1. Rozumienie czasu pracy
  • Definicja czasu pracy i kalkulacja zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
  • Ocena rejestracji czasu pracy przez system RCP z uwzględnieniem specyfiki branżowej.
  • Interpretacja czasu pracy w kontekście podróży służbowych i pracy zdalnej.
  • Zasady zaliczania szkoleń podnoszących kwalifikacje do czasu pracy od 2023 roku.
 2. Podstawowe pojęcia w rozliczaniu czasu pracy
  • Różnice między normą czasu pracy a wymiarem czasu pracy w aktualnym kontekście prawnym.
  • Zrozumienie systemów czasu pracy a rozkładu czasu pracy w zróżnicowanych środowiskach pracy.
  • Liczenie doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy.
  • Zapewnienie pracownikowi odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, uwzględniając najnowsze regulacje.
 3. Systemy czasu pracy – dobre praktyki
  • Analiza różnych systemów czasu pracy, takich jak stały, zmianowy, elastyczny, czy zadaniowy.
  • Ocena korzyści i wad poszczególnych systemów czasu pracy w kontekście efektywności i zadowolenia pracowników.
  • Implementacja odpowiedniego systemu czasu pracy zgodnie z potrzebami i charakterem działalności firmy.
 4. Zasady rejestracji czasu pracy – XXI wiek
  • Metody potwierdzania obecności w pracy w oparciu o nowoczesne technologie.
  • Różnice między tradycyjną listą obecności a elektroniczną ewidencją czasu pracy.
  • Zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi rejestracji czasu pracy w 2024 roku.
 5. Praca w Godzinach Nadliczbowych
  • Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Sytuacje, w których pracownikowi przysługuje prawo do odmowy pracy w nadgodzinach.
  • Limity nadgodzin w skali miesiąca i roku oraz sposób ich rozliczania zgodnie z aktualnymi regulacjami.
 6. Uprawnienia związane z rodzicielstwem a planowanie czasu pracy
  • Ocena wpływu nowych uprawnień związanych z rodzicielstwem na organizację czasu pracy.
  • Analiza możliwości pracy w godzinach nadliczbowych dla osób korzystających z urlopów rodzicielskich.
  • Dopasowanie harmonogramów czasu pracy do potrzeb pracowników z uwzględnieniem ich obowiązków rodzicielskich.
 7. Harmonogramowanie czasu pracy
  • Zasady układania harmonogramów czasu pracy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy.
  • Uwzględnienie preferencji pracowników oraz wymagań działalności przedsiębiorstwa.
  • Optymalizacja harmonogramów pracy w celu zapewnienia równowagi między efektywnością a zdrowiem psychicznym pracowników.

Dzień II 9.00 – 16.00

 1. Planowanie czasu pracy w różnych systemach
  • Przystosowanie planowania czasu pracy do różnych systemów, takich jak stały, zmianowy czy elastyczny.
  • Wybór odpowiedniego systemu w zależności od potrzeb firmy oraz preferencji pracowników.
  • Zarządzanie czasem pracy w kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy.
 2. Rozliczanie nadgodzin
  • Metody podziału nadgodzin na dobowe i średniotygodniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  • Rozliczanie nadgodzin w różnych systemach czasu pracy, uwzględniając ich specyfikę.
  • Praktyczne aspekty rozliczania nadgodzin przy pracy w nadgodzinach, zadaniowym czasie pracy oraz w przypadku niepełnoetatowych pracowników.
 3. Rekompensowanie nadgodzin czasem wolnym
 • Prawidłowa rekompensata pracy w dni wolne od pracy
  • Zasady rekompensaty za pracę w dni wolne od pracy, uwzględniające obowiązujące regulacje.
  • Formy rekompensaty za pracę w dni wolne od pracy, takie jak dodatkowa płatność czy dodatkowy dzień wolny.
  • Rozliczanie pracy w dni wolne od pracy w przypadku pracowników niepełnoetatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Warsztaty praktyczne, czyli jak wdrożyć system w naszej firmie
  • Praktyczne rozliczanie nadgodzin w różnych systemach czasu pracy.
  • Rozliczanie nadgodzin w przypadku zadaniowego czasu pracy oraz pracy w nadgodzinach.
  • Rozliczanie nadgodzin w dłuższych okresach rozliczeniowych i przy pracy niepełnoetatowych.
 2. Rozliczanie czasu pracy niepełnoetatowych pracowników
 • Zasady wynagradzania godzin ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, uwzględniające przepisy dotyczące nadgodzin.
 • Analiza możliwości powstania nadgodzin w przypadku pracy niepełnoetatowej oraz ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zrozumienie możliwości rekompensaty czasu pracy w soboty dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i dostosowanie polityki wynagrodzeń do aktualnych regulacji prawnych.
 1. Rozliczanie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
 • Zrozumienie specyfiki czasu pracy pracowników niepełnosprawnych i dostosowanie do nich polityki czasu pracy.
 • Ocena możliwości pracy w godzinach nadliczbowych dla pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony zdrowia.
 • Dostosowanie harmonogramów pracy dla pracowników niepełnosprawnych w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb.
 1. Rozliczanie czasu pracy kadry kierowniczej
 • Ocena specyfiki czasu pracy kadry kierowniczej w kontekście elastyczności godzinowej i odpowiedzialności za wyniki.
 • Analiza możliwości związanych z pracą zdalną oraz dostosowanie polityki czasu pracy do potrzeb kadry kierowniczej.
 • Rozważenie dodatkowych środków kontroli i monitorowania czasu pracy dla kadry kierowniczej z uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Podsumowanie
W dzisiejszym środowisku biznesowym zrozumienie i prawidłowe rozliczanie czasu pracy jest kluczowe dla sukcesu firmy. Nasze szkolenie zapewnia uczestnikom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne narzędzia i strategie umożliwiające skuteczne zarządzanie czasem pracy w 2024 roku. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do wyzwań związanych z nowymi przepisami prawa pracy i zdolni do skutecznego radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami związanymi z czasem pracy.

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/22/2017

Może ci się także spodobać…