Szkolenia dofinansowane z KFS – podstawowe informacje.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2022 rok:

 

Priorytet 1.   wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej, (dotyczy zmiany w profilu działalności lub poszerzenia/rozwojem działalności związanej z pandemią COVID – 19)
Priorytet 2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
Priorytet 3.   wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, (https://barometrzawodow.pl/);
Priorytet 4.   wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,
Priorytet 5.   wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,
Priorytet 6.    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,
Priorytet 7.   wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

 

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS na rok 2022

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 

W bieżącym roku ustalono maksymalną kwotę 8 000,00 zł na jednego uczestnika kształcenia.

Wyklucza się finansowanie:

 • kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
 • kursów w formie coachingu indywidualnego,
 • kursów z zakresu podstaw języka obcego,
 • aplikacji radcowskich, notarialnych, itp.,
 • kształcenia w zakresie BHP i p.poż.,
 • kursów związanych z korzystaniem z podstawowych komunikatorów i platform społecznościowych,
 • staży podyplomowych wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • szkolenia „Prawo jazdy kat. B”.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.
Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.).
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 1. ua) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika.
 2. b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak 8.000,00 zł na jednego uczestnika. Pozostałe koszty kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca.Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:
 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

Planowany termin naborów:

I naboru wniosków: 07.03.2022 – 10.03.2022 limit podstawowy KFS.
Źródło: https://gdansk.praca.gov.pl/kfs-2022