Szkolenia finansowe

Finanse dla niefinansistów

f296
Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zagadnień z zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Cele szkolenia:

-przekazuje wiedzę w obszarze zastosowania podstawowych pojęć z dziedziny finansów,
-uczy sposobu interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych,
– uczy na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie.

Szkolenia polecamy dla:

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracowników działów finansowych oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i praca na tablicy/flipcharcie).
Studium przypadków
Dyskusja moderowana
Zadania – praca w podgrupach

Poniżej prezentujemy przykładowe moduły tematyczne szkoleń w zależności od zapotrzebowania zamawiającego:

f41
Podstawy zarządzania firm – 8 godz.

1. Ogólne problemy zarządzania finansami firmy
a. cel i przedmiot zarządzania finansami firmy
b. kryterium maksymalizacji wartości firmy
c. kryteria wyboru stosowane przez inwestorów
2. Podstawy decyzji finansowych firmy
a. wartość i czas
b. oczekiwana stopa dochodu i ryzyko
c. teoria portfolio
d. stopa procentowa
3. Kształtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy
a. szacowanie strumieni przepływów finansowych
b. metody oceny projektów inwestycyjnych
c. koszt kapitału
d. wybór optymalnego programu inwestycyjnego
e. ryzyko w decyzjach inwestycyjnych

f41
Zarządzanie kapitałem obrotowym – 4 godz.

1. Ogólne problemy gospodarowania kapitałem obrotowym
a. pojęcie kapitały obrotowego
b. cele zarządzania kapitałem obrotowym
c. struktura kapitału obrotowego
d. krążenie kapitału obrotowego
e. strategie zarządzania kapitałem obrotowym
2. Kształtowanie wielkości i struktury aktywów obrotowych
a. zapasy
b. należności
c. środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe
3. Źródła finansowania aktywów obrotowych
a. strategie finansowania aktywów obrotowych
b. krótkoterminowe źródła finansowania
4. Upadłość przedsiębiorstwa

f41
Analiza finansowa i planowanie finansowe – 16 godz.

1. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych
a. bilans
b. rachunek zysków i strat
c. rachunek przepływów pieniężnych
2. Analiza sprawozdań finansowych
a. opracowanie analitycznego bilansu oraz rachunku zysków i strat
b. analiza dynamiki i struktury danych bilansu oraz rachunku zysków i strat
c. system syntetycznej oceny wyniku finansowego przedsiębiorstwa
d. analiza ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej
e. kierunki i zasady analizy wskaźnikowej
i. analiza płynności finansowej
ii. analiza wspomagania finansowego
iii. analiza obrotowości kapitału
iv. wskaźniki rynku kapitałowego
v. analiza przychodów ze sprzedaży
vi. analiza kosztów działalności operacyjnej
vii. analiza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
viii. analiza przychodów i kosztów finansowych
ix. analiza wartości dodanej i jej opodatkowania
x. analiza wydajności i rentowności pracy
xi. analiza przepływów finansowych
xii. analiza finansowa w cenie symptomów zagrożenia kryzysem lub upadłością firmy
f. analiza metodą Du Ponta
3. Rola i zakres planowania finansowego
a. planowanie zysku
b. plan kasowy
c. plan zapotrzebowania na kapitał
d. prognoza a plan finansowy

f41
Oceny efektywności inwestycji – 32 godz.

1. Pojęcie inwestycji i rodzaje inwestycji
2. Cele firmy
3. Kryteria klasyfikacji inwestycji kapitałowych
4. Potencjalne związki pomiędzy dwoma inwestycjami
5. Metody oceny efektywności inwestycji
a. okres zwrotu
b. księgowa stopa zwrotu
c. wewnętrzna stopa zwrotu
d. wartość bieżąca netto
e. indeks zyskowności
6. Obliczanie wartości zaktualizowanej (PV)
7. Obliczanie PV dla rent wieczystych
8. Obliczanie PV dla rent okresowych
9. Procent składany i wartości bieżące
10. Problem okresów wypłaty odsetek
11. Wybór właściwych strumieni pieniężnych
12. Obliczanie PV dla obligacji
13. Wycena akcji
14. Istota i użyteczność wskaźnika cena/zysk
15. NPV na tle innych kryteriów oceny efektywności inwestycji
16. Ryzyko w ocenie efektywności inwestycji
17. Mierzenie ryzyka
18. Metody uwzględniania ryzyka w analizie efektywności projektów inwestycyjnych

f41
Produkty bankowe – rodzaje finansowania – 24 godz.

1. Klasyfikacja ogólna instrumentów finansowania ze środków obcych
2. Sposoby wypłaty i spłaty
3. Sposoby oprocentowania
4. Reguły i sposoby wypowiedzenia umowy
5. Sposoby zabezpieczenia kredytu
6. Krótkoterminowe finansowanie ze środków obcych przez pośredników finansowych
a. kredyt bankowe i pożyczki
b. factoring
7. Finansowanie średnio- i długoterminowe przez kredyty pośredników finansowych
8. Leasing
9. Udział pośredników finansowych w finansowaniu ze środków własnych

f41
Zarządzanie kosztami działań – 32 godz.

1. Wprowadzenie do zarządzania kosztami działań
2. Zastosowania i korzyści systemu zarządzania kosztami działań
3. Przegląd procesu wdrożeniowego
4. Podstawy rachunku kosztów działań
5. Analiza procesów i działań
6. Zbieranie danych
7. Planowanie projektu
8. Dokumentowanie wyników
9. Przykłady wdrożeń zarządzania kosztami działań
10. Tworzenie systemu informacyjnego
11. Pełna integracja

f41
Controlling – budżetowanie – 32 godz.

1. Zasady planowania
2. Zasady wyznaczania centrów kosztowych
3. Pozioma i pionowa analiza budżetu
4. Zasady konstrukcji budżetów

Zapraszamy do współpracy

Zapytaj o szkolenie

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…