Warsztat kierowniczy dla lidera brygadzisty mistrza produkcji

Warsztaty rozwojowe LIDERA produkcji

Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcji
Wstęp:
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia „Warsztat Kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza produkcji”, który ma na celu wyposażyć uczestników w niezbędne umiejętności, aby skutecznie zarządzać zespołem, budować autorytet oraz doskonalić procesy pracy w obszarach produkcyjnych 

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 1. Rozwinięcie umiejętności kierowniczych: Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności zarządzania zespołem, budowania autorytetu i doskonalenia procesów pracy w obszarach produkcji, co pozwoli im efektywniej pełnić rolę kierownika.
 2. Zrozumienie roli szefa w obszarach produkcji: Poprzez analizę roli szefa w obszarach produkcji uczestnicy zyskają głębsze zrozumienie istoty podnoszenia efektywności produkcji jako kluczowego obszaru rozwoju i doskonalenia, co pozwoli im lepiej dostosować swoje działania do globalnych potrzeb firmy.
 3. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych: Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, co pozwoli im budować lepsze relacje z zespołem oraz radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
 4. Motywacja i samorozwój: Program umożliwi uczestnikom zrozumienie różnych rodzajów motywacji oraz nauczy ich skutecznego delegowania zadań, co przyczyni się do zwiększenia motywacji w zespole oraz osobistego rozwoju uczestników.
 5. Umiejętność rozwiązywania konfliktów: Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli im skuteczniej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w miejscu pracy, co wpłynie na atmosferę i efektywność pracy zespołu.

Korzyści dla firmy:

 1. Zwiększenie efektywności zespołu: Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy w obszarach produkcji oraz lepszą organizację procesów.
 2. Poprawa komunikacji wewnętrznej: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczestników przekłada się na lepszą komunikację wewnątrz zespołu oraz pomiędzy różnymi obszarami firmy, co przyczynia się do unikania nieporozumień i błędów.
 3. Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Uczestnicy będą w stanie skuteczniej motywować swój zespół poprzez zastosowanie różnych technik motywacyjnych oraz właściwe delegowanie zadań, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników.
 4. Redukcja konfliktów i poprawa atmosfery pracy: Uczestnicy zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów interpersonalnych, przyczyniając się do poprawy atmosfery w miejscu pracy.
 5. Ciągłe doskonalenie procesów i kompetencji pracowników: Program promuje koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN), co przekłada się na stały rozwój pracowników oraz doskonalenie procesów w obszarach produkcji, co jest kluczowe dla konkurencyjności firmy na rynku.

Dzień I 9.00 – 16.00

I Rozpoczęcie:

 1. Przedstawienie prowadzących oraz uczestników:
 • Wprowadzenie uczestników w atmosferę szkolenia poprzez zapoznanie z prowadzącym oraz innymi uczestnikami.
 • Zadanie symulacyjne: „Jesteś Lwem czy Zebrą?” znaczenie cech przywódczych w zarządzaniu zespołem.
 • „Pojedynek na śnieżki” – zadanie symulacyjne, wprowadzenie do zagadnień zarządzania i motywacji w zespole produkcyjnym
 1. Kwestie organizacyjne i wprowadzenie do programu:
 • Omówienie zasad szkolenia, harmonogramu oraz celów, jakie uczestnicy powinni osiągnąć.
 • Ustalenie podstawowych zasad współpracy w trakcie szkolenia, promowanie aktywnego udziału i otwartej komunikacji.
 • Umowa jako podstawa efektywności zawodowej – ucz się korzystać z najprostszych rozwiązań w zarządzaniu

 II Rola obszaru produkcyjnego w systemie logistycznym:

 1. Definicja obszaru produkcyjnego:
 • Zrozumienie specyfiki zarządzania w firmie produkcyjnej
 • Obszary produkcyjne i rola pracowników w doskonaleniu procesów
 • Analiza pięciu obszarów zarządzania mistrzów, brygadzistów i kierowników produkcji
 • Zadanie KAIZEN – sprawdzimy się w działaniu, wnioski do dalszej pracy na FCH
 1. Cechy nowoczesnego obszaru produkcyjnego:
 • Zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami stosowanymi w nowoczesnych firmach produkcyjnych.
 • Nowoczesna firma produkcyjna bez nowoczesnego stylu zarzadzania ludźmi – czy to jest możliwe?
 • Rola i znaczenie szefa obszaru produkcyjnego
 • Kluczowe role, zadania i kompetencje – wspólna praca na FCH
 • Czyli… nad czym powinniśmy dalej pracować?

 III Kreacja Celów:

 1. Znaczenie spójności celów osobistych i organizacyjnych:
 • Zadanie symulacyjne: „Firma czerwona czy zielona?”
 • Wyjaśnienie, dlaczego spójność celów jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu zarówno indywidualnego, jak i organizacyjnego.
 • Znaczenie efektywnego przepływu informacji pomiędzy działami firmy produkcyjnej

2. Pojęcie kół spójności celów:

 • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu celów, które są zgodne z misją i wartościami firmy.
 • KPI, czyli kluczowe współczynniki efektywności w obszarach produkcji
 • Ustalanie celów wg SMART
 • Hierarchia celów wg. matrycy Eisenhowera

 III Techniki budowania autorytetu brygadzisty, mistrza i kierownika w zespole:

 1. Podstawowe czynniki kształtujące autorytet:
 • Doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny
 • Identyfikacja kluczowych elementów budujących autorytet wśród pracowników.
 • Jak brygadzista, mistrz i kierownik mogą szybko stawać się autorytetem dla podwładnych – ćwiczenia praktyczne
 1. Ocena umiejętności komunikacyjnych (Test):
 • W którym oknie siebie widzisz? – Test Johary
 • Sprawdzian umiejętności komunikacyjnych uczestników w kontekście budowania autorytetu.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy jw

 IV Skuteczna komunikacja jako kluczowe narzędzie zarządzania:

 1. Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej:
 • Zapoznanie uczestników z różnymi technikami komunikacji, takimi jak aktywne słuchanie, asertywność i empatia.
 • Technika Parafrazy: Szkolenie w technice parafrazy jako narzędziu umożliwiającym zrozumienie i potwierdzenie prawidłowego odbioru przekazu.
 • Konstruktywna Krytyka: Omówienie zasad konstruktywnej krytyki jako sposobu budowania pozytywnych relacji zespołowych.
 1. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie:
 • Analiza komunikacji niewerbalnej, w tym gestów, mimiki i tonu głosu, oraz jej wpływ na efektywność przekazu.
 • Słowa mają znaczenie: Ćwiczenia z wykorzystaniem tzw. „Niezbędnika lidera”
 • Aktywne słuchanie w kontekście zarządzania zespołem: Szkolenie w technikach aktywnego słuchania jako kluczowego elementu skutecznej komunikacji w zespole.
 1. Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych:
 • Analiza potencjalnych barier w komunikacji oraz sposoby ich identyfikacji i pokonywania w kontekście zarządzania zespołem magazynowym
 • Praktyczne narzędzia wpływu – praca na manualach (Niezbędniki lidera)

  Dzień II 9.00 – 16.00

  V Metoda spotkań, krótkich odpraw jako narzędzie pracy zespołowej:

  1. Etapy i techniki pracy zespołowej:
  • Omówienie różnych etapów pracy zespołowej oraz technik efektywnego zarządzania spotkaniami zespołowymi.
  • Różne role podczas spotkań takich jak lider, moderator czy uczestnik, podczas spotkań zespołowych oraz ich znaczenie dla efektywności spotkania.
  1. Zalety i ograniczenia pracy zespołowej:
  • Analiza korzyści płynących z pracy zespołowej oraz identyfikacja potencjalnych ograniczeń i sposoby ich przezwyciężania.
  • Warunki, które wpływają na efektywność spotkań: Omówienie czynników, takich jak struktura spotkania, aktywne uczestnictwo oraz otwarta atmosfera, które wpływają na jakość i efektywność spotkań zespołowych.

  VI Delegowanie zadań i obowiązków:

  1. Zakres zadań podlegających delegowaniu:
  • Identyfikacja zadań, które mogą być skutecznie delegowane w zespole oraz określenie kryteriów wyboru tych zadań.
  • Sposoby skutecznego delegowania: ćwiczenia z wykorzystaniem manuali w technikach skutecznego przekazywania obowiązków oraz nadzoru nad ich realizacją.
  • Nadzór nad wykonaniem zadań: Omówienie narzędzi i technik nadzoru nad zadaniami po ich delegacji oraz sposoby monitorowania postępów.
  1. Korzyści i potencjalne zagrożenia związane z delegowaniem zadań i obowiązków:
  • Analiza korzyści płynących z delegowani oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń, takich jak brak zrozumienia czy nadmierna kontrola.
  • Samodzielność i zaangażowanie czy…
  • Lenistwo i próżniactwo społeczne – jak tego unikać?

  VII Rola kierownika produkcji jako lidera zespołu:

  1. Rola komunikacji w relacjach „Szef – Podwładny” i „Podwładny – Szef”:
  • Zadanie symulacyjne: „Najwyższa konstrukcja”
  • Analiza różnych stylów komunikacji w kontekście hierarchii i ich wpływ na efektywność relacji w zespole.
  1. Motywowanie pracowników i różne rodzaje motywacji:
  • Omówienie teorii motywacji Maslowa i Herzberga oraz sposobów ich zastosowania w praktyce kierowania zespołem.
  • Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji:
  • Podsumowanie technik delegowania zadań jako kluczowego elementu skutecznego motywowania.
  1. Proces oceniania efektów pracy:
  • Ocena pracy, czy… ocena pracownika?
  • Wprowadzenie do procesu oceniania pracowników, zwracając uwagę na obiektywne kryteria i konstruktywną informację zwrotną.
  • FEEDBACK jako konstruktywna kanapka krytyki
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali
  • Rozmowy oceniające i dyscyplinujące w praktyce obszarów produkcyjnych

  VIII Rozwiązywanie konfliktów:

  1. Rozważenia na temat sytuacji „Wczoraj kolega, dziś Szef”:
  • Analiza specyfiki sytuacji, gdy osoba będąca wcześniej kolegą teraz pełni rolę szefa i strategie radzenia sobie z tą zmianą.
  • Czego nie robić a przed czym nie wolno Ci uciekać
  • Co zrobić gdy zbytnio pozwoliliśmy na skrócenie dystansu z podwładnymi
  1. Sprawdzian umiejętności rozwiązywania konfliktów:
  • Konflikt, czyli…?
  • Rodzaje konfliktów
  • Konflikty w sferze logicznej i emocjonalnej – jak dawać sobie rade z Inteligencją emocjonalną
  • Praktyczne ćwiczenia i symulacje sytuacji konfliktowych, pozwalające uczestnikom doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (Niezbędniki lidera).

  IX KAIZEN – Ciągłe doskonalenie pracowników w obszarach produkcji:

  1. Koncepcja doskonalenia i wprowadzania usprawnień:
  • Omówienie filozofii KAIZEN jako strategii ciągłego doskonalenia oraz sposobów implementacji w obszarach produkcji.
  • Przykłady z waszych obszarów – praca wspólna z wykorzystaniem materiału szkoleniowego
  1. Analiza SWOT w kontekście osobistego potencjału w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
  • Samoocena uczestników pod kątem mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń w kontekście zarządzania zespołem.
  • Indywidualny plan rozwoju, czyli… nad czym i jak będziesz dalej pracować?

  METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:
  Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

  • Zasada 20% teoria 80% praktyka
  • Gry symulacyjne i fabularyzowane
  • Studium przypadku
  • Scenki sytuacyjne
  • Testy i ankiety psychologiczne
  • Prezentacja MM
  • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
  • Praca na materiale szkoleniowym
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
  • Praca z kamerą

   

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

   

  SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

  Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

  WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

  Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

  Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

  Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

  • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
  • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
  • Motywacja do zmian w LEAN.
  • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
  • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
  • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
  • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów wg LEAN.
  • Trening Trenera KAIZEN.

  Przeszkolił liderów takich firm jak:

  Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

  CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
  1490,00 pln netto + 23% Vat

  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
  cena do uzgodnienia
  CENA ZAWIERA:
  * Prowadzenie szkolenia
  * Sala szkoleniowa
  * Materiały szkoleniowe
  * Catering (lunch i przerwy kawowe)
  * Certyfikat uczestnictwa

  Może ci się także spodobać…