Warsztat kierowniczy dla lidera brygadzisty mistrza produkcji

Warsztaty rozwojowe LIDERA produkcji

Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcji
Wstęp:
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia „Warsztat Kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza produkcji”, który ma na celu wyposażyć uczestników w niezbędne umiejętności, aby skutecznie zarządzać zespołem, budować autorytet oraz doskonalić procesy pracy w obszarach produkcyjnych 

Korzyści dla uczestników:

 1. Rozwinięcie umiejętności kierowniczych: Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności zarządzania zespołem, budowania autorytetu i doskonalenia procesów pracy w obszarach produkcji, co pozwoli im efektywniej pełnić rolę kierownika.
 2. Zrozumienie roli szefa w obszarach produkcji: Poprzez analizę roli szefa w obszarach produkcji uczestnicy zyskają głębsze zrozumienie istoty podnoszenia efektywności produkcji jako kluczowego obszaru rozwoju i doskonalenia, co pozwoli im lepiej dostosować swoje działania do globalnych potrzeb firmy.
 3. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych: Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, co pozwoli im budować lepsze relacje z zespołem oraz radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
 4. Motywacja i samorozwój: Program umożliwi uczestnikom zrozumienie różnych rodzajów motywacji oraz nauczy ich skutecznego delegowania zadań, co przyczyni się do zwiększenia motywacji w zespole oraz osobistego rozwoju uczestników.
 5. Umiejętność rozwiązywania konfliktów: Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli im skuteczniej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w miejscu pracy, co wpłynie na atmosferę i efektywność pracy zespołu.

Korzyści dla firmy:

 1. Zwiększenie efektywności zespołu: Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy w obszarach produkcji oraz lepszą organizację procesów.
 2. Poprawa komunikacji wewnętrznej: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczestników przekłada się na lepszą komunikację wewnątrz zespołu oraz pomiędzy różnymi obszarami firmy, co przyczynia się do unikania nieporozumień i błędów.
 3. Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Uczestnicy będą w stanie skuteczniej motywować swój zespół poprzez zastosowanie różnych technik motywacyjnych oraz właściwe delegowanie zadań, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników.
 4. Redukcja konfliktów i poprawa atmosfery pracy: Uczestnicy zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów interpersonalnych, przyczyniając się do poprawy atmosfery w miejscu pracy.
 5. Ciągłe doskonalenie procesów i kompetencji pracowników: Program promuje koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN), co przekłada się na stały rozwój pracowników oraz doskonalenie procesów w obszarach produkcji, co jest kluczowe dla konkurencyjności firmy na rynku.

  Podsumowując, udział w programie „Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcji” przynosi zarówno uczestnikom, jak i firmie szereg korzyści, które mają bezpośredni wpływ na efektywność pracy, atmosferę w zespole oraz konkurencyjność organizacji na rynku.

  Dzień I 9.00 – 16.00

  I Rozpoczęcie:

  1. Przedstawienie prowadzących oraz uczestników:
  • Wprowadzenie uczestników w atmosferę szkolenia poprzez zapoznanie z prowadzącym oraz innymi uczestnikami.
  • Zadanie symulacyjne: „Jesteś Lwem czy Zebrą?” znaczenie cech przywódczych w zarządzaniu zespołem.
  • „Pojedynek na śnieżki” – zadanie symulacyjne, wprowadzenie do zagadnień zarządzania i motywacji w zespole produkcyjnym
  1. Kwestie organizacyjne i wprowadzenie do programu:
  • Omówienie zasad szkolenia, harmonogramu oraz celów, jakie uczestnicy powinni osiągnąć.
  • Ustalenie podstawowych zasad współpracy w trakcie szkolenia, promowanie aktywnego udziału i otwartej komunikacji.
  • Umowa jako podstawa efektywności zawodowej – ucz się korzystać z najprostszych rozwiązań w zarządzaniu

   II Rola obszaru produkcyjnego w systemie logistycznym:

  1. Definicja obszaru produkcyjnego:
  • Zrozumienie specyfiki zarządzania w firmie produkcyjnej
  • Obszary produkcyjne i rola pracowników w doskonaleniu procesów
  • Analiza pięciu obszarów zarządzania mistrzów, brygadzistów i kierowników produkcji
  • Zadanie KAIZEN – sprawdzimy się w działaniu, wnioski do dalszej pracy na FCH
  1. Cechy nowoczesnego obszaru produkcyjnego:
  • Zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami stosowanymi w nowoczesnych firmach produkcyjnych.
  • Nowoczesna firma produkcyjna bez nowoczesnego stylu zarzadzania ludźmi – czy to jest możliwe?
  • Rola i znaczenie szefa obszaru produkcyjnego
  • Kluczowe role, zadania i kompetencje – wspólna praca na FCH
  • Czyli… nad czym powinniśmy dalej pracować?

   III Kreacja Celów:

  1. Znaczenie spójności celów osobistych i organizacyjnych:
  • Zadanie symulacyjne: „Firma czerwona czy zielona?”
  • Wyjaśnienie, dlaczego spójność celów jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu zarówno indywidualnego, jak i organizacyjnego.
  • Znaczenie efektywnego przepływu informacji pomiędzy działami firmy produkcyjnej

  2. Pojęcie kół spójności celów:

  • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu celów, które są zgodne z misją i wartościami firmy.
  • KPI, czyli kluczowe współczynniki efektywności w obszarach produkcji
  • Ustalanie celów wg SMART
  • Hierarchia celów wg. matrycy Eisenhowera

   III Techniki budowania autorytetu brygadzisty, mistrza i kierownika w zespole:

  1. Podstawowe czynniki kształtujące autorytet:
  • Doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny
  • Identyfikacja kluczowych elementów budujących autorytet wśród pracowników.
  • Jak brygadzista, mistrz i kierownik mogą szybko stawać się autorytetem dla podwładnych – ćwiczenia praktyczne
  1. Ocena umiejętności komunikacyjnych (Test):
  • W którym oknie siebie widzisz? – Test Johary
  • Sprawdzian umiejętności komunikacyjnych uczestników w kontekście budowania autorytetu.
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy jw

   IV Skuteczna komunikacja jako kluczowe narzędzie zarządzania:

  1. Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej:
  • Zapoznanie uczestników z różnymi technikami komunikacji, takimi jak aktywne słuchanie, asertywność i empatia.
  • Technika Parafrazy: Szkolenie w technice parafrazy jako narzędziu umożliwiającym zrozumienie i potwierdzenie prawidłowego odbioru przekazu.
  • Konstruktywna Krytyka: Omówienie zasad konstruktywnej krytyki jako sposobu budowania pozytywnych relacji zespołowych.
  1. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie:
  • Analiza komunikacji niewerbalnej, w tym gestów, mimiki i tonu głosu, oraz jej wpływ na efektywność przekazu.
  • Słowa mają znaczenie: Ćwiczenia z wykorzystaniem tzw. „Niezbędnika lidera”
  • Aktywne słuchanie w kontekście zarządzania zespołem: Szkolenie w technikach aktywnego słuchania jako kluczowego elementu skutecznej komunikacji w zespole.
  1. Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych:
  • Analiza potencjalnych barier w komunikacji oraz sposoby ich identyfikacji i pokonywania w kontekście zarządzania zespołem magazynowym
  • Praktyczne narzędzia wpływu – praca na manualach (Niezbędniki lidera)

   Dzień II 9.00 – 16.00

   V Metoda spotkań, krótkich odpraw jako narzędzie pracy zespołowej:

   1. Etapy i techniki pracy zespołowej:
   • Omówienie różnych etapów pracy zespołowej oraz technik efektywnego zarządzania spotkaniami zespołowymi.
   • Różne role podczas spotkań takich jak lider, moderator czy uczestnik, podczas spotkań zespołowych oraz ich znaczenie dla efektywności spotkania.
   1. Zalety i ograniczenia pracy zespołowej:
   • Analiza korzyści płynących z pracy zespołowej oraz identyfikacja potencjalnych ograniczeń i sposoby ich przezwyciężania.
   • Warunki, które wpływają na efektywność spotkań: Omówienie czynników, takich jak struktura spotkania, aktywne uczestnictwo oraz otwarta atmosfera, które wpływają na jakość i efektywność spotkań zespołowych.

   VI Delegowanie zadań i obowiązków:

   1. Zakres zadań podlegających delegowaniu:
   • Identyfikacja zadań, które mogą być skutecznie delegowane w zespole oraz określenie kryteriów wyboru tych zadań.
   • Sposoby skutecznego delegowania: ćwiczenia z wykorzystaniem manuali w technikach skutecznego przekazywania obowiązków oraz nadzoru nad ich realizacją.
   • Nadzór nad wykonaniem zadań: Omówienie narzędzi i technik nadzoru nad zadaniami po ich delegacji oraz sposoby monitorowania postępów.
   1. Korzyści i potencjalne zagrożenia związane z delegowaniem zadań i obowiązków:
   • Analiza korzyści płynących z delegowani oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń, takich jak brak zrozumienia czy nadmierna kontrola.
   • Samodzielność i zaangażowanie czy…
   • Lenistwo i próżniactwo społeczne – jak tego unikać?

   VII Rola kierownika produkcji jako lidera zespołu:

   1. Rola komunikacji w relacjach „Szef – Podwładny” i „Podwładny – Szef”:
   • Zadanie symulacyjne: „Najwyższa konstrukcja”
   • Analiza różnych stylów komunikacji w kontekście hierarchii i ich wpływ na efektywność relacji w zespole.
   1. Motywowanie pracowników i różne rodzaje motywacji:
   • Omówienie teorii motywacji Maslowa i Herzberga oraz sposobów ich zastosowania w praktyce kierowania zespołem.
   • Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji:
   • Podsumowanie technik delegowania zadań jako kluczowego elementu skutecznego motywowania.
   1. Proces oceniania efektów pracy:
   • Ocena pracy, czy… ocena pracownika?
   • Wprowadzenie do procesu oceniania pracowników, zwracając uwagę na obiektywne kryteria i konstruktywną informację zwrotną.
   • FEEDBACK jako konstruktywna kanapka krytyki
   • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali
   • Rozmowy oceniające i dyscyplinujące w praktyce obszarów produkcyjnych

   VIII Rozwiązywanie konfliktów:

   1. Rozważenia na temat sytuacji „Wczoraj kolega, dziś Szef”:
   • Analiza specyfiki sytuacji, gdy osoba będąca wcześniej kolegą teraz pełni rolę szefa i strategie radzenia sobie z tą zmianą.
   • Czego nie robić a przed czym nie wolno Ci uciekać
   • Co zrobić gdy zbytnio pozwoliliśmy na skrócenie dystansu z podwładnymi
   1. Sprawdzian umiejętności rozwiązywania konfliktów:
   • Konflikt, czyli…?
   • Rodzaje konfliktów
   • Konflikty w sferze logicznej i emocjonalnej – jak dawać sobie rade z Inteligencją emocjonalną
   • Praktyczne ćwiczenia i symulacje sytuacji konfliktowych, pozwalające uczestnikom doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (Niezbędniki lidera).

   IX KAIZEN – Ciągłe doskonalenie pracowników w obszarach produkcji:

   1. Koncepcja doskonalenia i wprowadzania usprawnień:
   • Omówienie filozofii KAIZEN jako strategii ciągłego doskonalenia oraz sposobów implementacji w obszarach produkcji.
   • Przykłady z waszych obszarów – praca wspólna z wykorzystaniem materiału szkoleniowego
   1. Analiza SWOT w kontekście osobistego potencjału w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
   • Samoocena uczestników pod kątem mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń w kontekście zarządzania zespołem.
   • Indywidualny plan rozwoju, czyli… nad czym i jak będziesz dalej pracować?

   Może ci się spodobać…