Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie Trójmiasto

PROGRAM SZKOLENIA z zakresu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cel:
Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy na temat zarządzania a także poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat skutecznych form i narzędzi zarządczych w obszarze personalnym czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. Celem szkolenia jest także nabycie bądź doskonalenie – ważnych z punktu widzenia strategii personalnej zarządzania zasobami ludzkimi – umiejętności skutecznego zarządzania, podejmowania decyzji,. motywowania oraz stosowania innych narzędzi zarządczych

Metody szkoleniowe:
Szkolenie jest prowadzone metodą współuczestniczącą czyli z aktywnym udziałem słuchaczy. Przeplatana jest zajęciami teoretycznymi i praktycznymi. Z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy na szkoleniu takich jak: praca w małych grupach, badania przypadku, dyskusja, dyskusja moderowana, praca indywidualna itp. W trakcie części praktycznej (treningowej) uczestnicy doskonalą indywidualne i zbiorowe umiejętności w sferze skutecznego zarządzania, zarządzania relacjami, komunikacji, przywództwa, kontroli, motywowania i oceniania.

Czas trwania:
2 dni (16 godzin)

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do szkolenia
– cel i program szkolenia
– oczekiwania wobec szkolenia (potrzeby)

2. Podstawy zarządzania, kompetencje osoby zarządzającej
– Zarządzanie definicja
– Zarządzanie zasobami ludzkimi jako narzędzie kierownika
(identyfikacja zasobów w Instytucji : ludzkie, rzeczowe, finansowe, informacyjne)
– Zarządzanie zasobami ludzkimi jako proces działania
– Cel zarządzanie zasobami ludzkimi
– Relacje i zadania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
– Kompetencje osoby zarządzającej

3. Funkcje zarządzania, umiejętności kierownika
– Planowanie i organizowanie pracy
(zasady skutecznego planowania)
– Organizacja pracy własnej i pozostałych pracowników
– Zarządzanie czasem własnym i pracowników
– Delegowanie i egzekwowanie uprawnień
(co można delegować)
– Znaczenie motywowania, zasady skutecznego motywowania
(rodzaje motywacji, znaczenie motywacji)
– System motywowania i wynagradzania pracowników
– Informowanie i konsultowanie
(przepływ informacji)

4. Funkcje zarządzania, umiejętności osoby zarządzającej
– Kontrolowanie pracy i pracowników (skuteczna kontrola)
– Ocena pracy (zasady skutecznej oceny, systemy oceny)
– System skutecznego oceniania, przeprowadzenie rozmowy oceniającej
– Rekrutacja (nabór, selekcja, wybór i rozmowa kwalifikacyjna)
– Szkolenie instrumentem kształtowania zasobów ludzkich
– Analizowanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie i projektowanie programów
szkoleniowo-rozwojowych.
– Inne formy (szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring……)

5. Zespól – podstawowa funkcja zarządzania
– budowanie zespołu, techniki prac z zespole
– podział ról i zadań w zespole
– rola lidera w zespole
– komunikacja w zespole
– rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole
– działania PR (praktyczne zagadnienia)

6. Praktyczne ćwiczenia z zarządzania
– jak skuteczne zarządzać zasobami ludzkimi
– wykorzystanie w zarządzaniu narzędzi zarządczych
– badanie przypadku

7. Ewaluacja szkolenia
– Analiza słabych i mocnych stron zarządzania zasobami ludzkimi
– Działania na przyszłość
– Podsumowanie szkolenia

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 8.00 – 16.00

Koszt uczestnictwa:
990 PLN/osobę netto

Zapraszamy

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…