Zmiany w kodeksie spółek handlowych – nowe prawo spółek i zasady opodatkowania SZKOLENIE

Prowadząca: Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. 

Zmiany w przepisach, które weszły w życie od 2022 roku, przynoszą ze sobą wiele nowości i wyzwań dla środowiska biznesowego. Naszym celem podczas tego szkolenia jest przekazanie Wam najważniejszych informacji dotyczących tych zmian oraz zrozumienie, jak mogą one wpłynąć na funkcjonowanie spółek handlowych.

Podczas naszego spotkania dowiedziecie się m.in. o:

  • Nowych obowiązkach i uprawnieniach, które ma Rada Nadzorcza spółki dominującej.
  • Jakie prawa posiada wspólnik lub akcjonariusz mniejszościowy w spółce zależnej.
  • Skutecznych narzędziach zarządzania grupą kapitałową.
  • Osobach, które nie mogą pełnić funkcji w spółce kapitałowej.
  • Prawach i obowiązkach byłego członka zarządu.
  • Nowych uprawnieniach Rady Nadzorczej.
  • Korzyściach płynących z wprowadzenia instytucji doradcy Rady Nadzorczej.

Pragniemy, abyście po zakończeniu tego szkolenia czuli się pewniej w zakresie nowych przepisów i mieli klarowną wizję tego, jakie kroki podjąć, aby dostosować się do zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.

 

Zmiany w kodeksie spółek handlowych – nowe prawo spółek i zasady opodatkowania (grupy VAT,podatkowa grupa kapitałowa, opodatkowanie spółek holdingowych, estoński CIT zuwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z Nowego Ładu,)

I. NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – SP. Z O.O. I S.A.

1. cel nowelizacji KSH
2. grupa spółek – nowa definicja
3. spółka dominująca oraz spółka zależna
4. wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę
dominującą
5. uprawnienia spółki dominującej
6. rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
7. nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
8. wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
9. odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
10. odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
11. odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej
12. zmiana sposobu liczenia kadencji
13. spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
14. podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
15. tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
16. uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
17. doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
18. zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
19. przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
20. nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
21. nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
22. nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

II. Grupa VAT

1. Kto MOŻE utworzyć grupę VAT?
2. W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
3. Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
4. Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
5. Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
6. Rozwiązanie grupy VAT
III. Podatkowa Grupa Kapitałowa z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego ładu
1. definicja podatkowej grupy kapitałowej
2. warunki stworzenia grupy
3. obniżenie wysokości kapitału zakładowego – zmiany wynikające z Nowego ładu
4. zniesienie warunku rentowności – zmiany wynikające z Nowego ładu
5. zasady opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej
6. zakończenie działalności podatkowej grupy kapitałowej

7. Relacja między podatkową grupa kapitałową a grupą VAT
IV. Spółki holdingowe

1) zmiany definicyjne;
2) zmiana katalogu form prawnych PSH;
3) doprecyzowanie wymogu posiadania przez spółkę holdingową udziałów
(akcji) w spółkach zależnych;
4) zmiany dotyczące korzystania przez spółki holdingowe i zależne ze zwolnień
podatkowych.

V. Estoński CIT

1) kto może skorzystać z estońskiego CITu?
2) warunki skorzystania z estońskiego CITu
3) korzyści wynikające z estońskiego CITu- odroczenie zapłaty podatku, niższe stawki
podatku w CIT
4) podstawa opodatkowania
5) przypadku naruszenia warunków estońskiego CITu

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

04/28/2024

Może ci się także spodobać…