Akademia lidera Lean

TRENING KIEROWNICZY

Trening kierowniczy to cykl szkoleń otwartych i/lub zamkniętych dla kadry średniego i wyższego szczebla managerskiego – kierowników i dyrektorów dowolnych działów lub obszarów, osób sprawujących nadzór nad grupami: specjalistów lub liderów mniejszych zespołów.

Tych, którzy dopiero zaczynają a także tych, którzy wciąż dostrzegają potrzebę doskonalenia i rozwoju. Tych, którzy są ciekawi co nowego pojawiło się w metodach kierowania i zarządzania personelem, a także tych, którzy chcą zwiększyć efektywność swojej pracy.

Szkolenia zamknięte polecamy szczególnie dla grup kierowników tego samego szczebla zarządzania.

Być kierownikiem to niełatwa sprawa… Trzeba znać się na:

 • działaniu przedsiębiorstwa – na sposobach działania, sposobach organizacji, zależnościach między działami
 • zarządzaniu działem – diagnozowaniu, planowaniu, budowaniu kierunków rozwoju, prowadzeniu projektów doskonalących
 • zarządzaniu personelem – na motywowaniu, efektywnej kontroli, przewodzeniu, informowaniu, delegowaniu, uczeniu i rozwijaniu kadry
 • zarządzaniu sobą – swoim czasem i organizacją pracy a także swoją motywacją
 • zarządzaniu relacjami z innymi działami i przełożonym

Prócz nadzorowania pracy podwładnych kierownik ma też swoją pracę do wykonania. Pracownicy ciągle mają o coś pretensje, ciągle o coś się dopytują. Normalnie ręce opadają. Uciążliwi pracownicy to nie jedyne minusy w pracy kierownika. Są jeszcze nadmierne obowiązki i „kosmiczne” cele przekazywane przez przełożonych, napięcia, połowiczne wykonywanie pracy… a do tego szefowie innych działów zamiast wspierać wciąż działają odwrotnie. Czasem ogarnia nas wrażenie, że jesteśmy sami ze wszystkimi problemami, a wszystkie teorie są do kitu, gdy próbujemy je zastosować w rzeczywistości.

Nasz cykl szkoleniowy ma za cel wypracowanie z kierownikami ich własnych metod działania w oparciu o światowe standardy i doświadczenia – kierownika, innych uczestników cyklu oraz trenerów prowadzących szkolenia. Metody, które mają największe szanse być skuteczne w Twoim unikalnym środowisku.

Czym ta skuteczność będzie się charakteryzować? Ułożoną współpracą międzydziałową, systematykę w pracy, oddelegowaniem odpowiedzialności i uprawnień, wypracowanym systemem monitorowania wyników i rozwiązywania problemów oraz podstawową umiejętnością zarządzania projektami.

By cel ten osiągnąć, w nasz program włączyliśmy zagadnienia zarówno twarde (tj. diagnozowanie sytuacji firmy czy działu, metody analizy procesów, zarządzanie projektami, techniki doskonalenia efektywności itp.), jak i miękkie związane z zarządzaniem sobą i personelem. Program cyklu został tak przygotowany by oba elementy przeplatały się ze sobą, a nasz uczestnik miał możliwość praktycznej weryfikacji przekazanej wiedzy i skonsultowania osiągniętych rezultatów.

Warsztaty kierownicze dla mistrza, brygadzisty, lidera LEAN?

Droga Toyoty opiera się na dwóch podstawach: ciągłym doskonaleniu i szacunku dla ludzi.

Jeżeli chcemy aby firma dobrze funkcjonowała i przynosiła zyski potrzebna jest zmiana myślenia i nastawienia do pracy. Trzeba porzucić nadzieję że przejrzyste wykresy struktur organizacyjnych, rozbudowane schematy zarządzania i starannie zaprojektowane systemy wystarczą do utrzymania dobrej pozycji na konkurencyjnym rynku. Najważniejszą rzeczą jest nowe podejście, w którym ludzie uczą się rozpoznawać problemy i próbują je samodzielnie rozwiązywać tak długo aż je rozwiążą.

Aby zrozumieć istotę problemów trzeba myśleć przede wszystkim o klientach, o tym że produkty i usługi jakie im dostarczamy zostaną poddane przez nich surowej ocenie.

Firma działająca zgodnie z LEAN jest jedną całością, w której wszyscy bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia wartości dla klientów.

Szkolenie jest odpowiedzią na pytania, które dręczą menagerów LEAN odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie KAIZEN w firmach produkcyjnych i usługowych:

 • Co tak naprawdę motywuje kadrę i pracowników do realizacji idei szczupłej produkcji i redukcji MUDA?
 • Jak przekonać liniowych pracowników i kadrę niższego i średniego szczebla do realizacji i utrzymania metodologii 5S?
 • Jak unikać konfliktów i niezadowolenia przy wdrażaniu wizualnego zarządzania oraz kontroli i oceny pracy w oparciu o matryce kompetencji?
 • Co zrobić aby brygadziści i mistrzowie chcieli i potrafili prawidłowo instruować podwładnych wg zasad TWI?
 • Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia sposobu pracy i wyznaczania nowych standardów poprzez akcje KAIZEN?
 • Dlaczego pracownicy tak niechętnie uczestniczą w zakładowych programach sugestii i jak to zmienić?
 • Co zrobić aby liderzy, brygadziści, mistrzowie i kierownicy liniowi budowali dobre relacje z podwładnymi i potrafili zainteresować ich własną pracą?
 • Jak wpłynąć na mentalność załogi i zmienić zachowania z „Nie da się” na „Jak to zrobić?”
 • Jak pracować nad dyscypliną i przestrzeganiem zasad BHP

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

Korzyści dla uczestników:

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłego doskonalenia. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania  konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też z wzajemnych animozji i niechęci.

Metodologia:

Warsztaty realizowane są w III blokach tematycznych po dwa dni:

I Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji LEAN

II Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? – warsztat Lidera GEMBA

III „Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ” – najważniejsza rola lidera GEMBA

Każda grupa uczestników liczy nie więcej niż 12 osób. Każdy temat szkolenia odbywa się w konwencji: Ćwiczenie (zadanie indywidualne i/lub zespołowe) – Wnioski i podsumowanie (samodzielna i zespołowa praca w dochodzeniu do celu) – Teoria (podstawy, geneza postaw i zachowań, analiza psychologiczna..). Gwarantuje to naukę poprzez własne doświadczenie oraz zrozumienie procesu i zachowań.

BLOK I (2 dni)

PODSTAWY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W ORGANIZACJI LEAN

Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy kombajn w Europie.

Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
 2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
 3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
 4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN
 • Przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN

Program:

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wprowadzenie
 • Poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne
 • Analiza oczekiwań czyli… typowe kłopoty komunikacyjne w środowisku zawodowym
 • Nasze silne i słabe strony: „Mór kompetencji” – profil kompetencji indywidualnych i zespołowych
 1. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN.
  • „Polowanie na wielkiej prerii” – gra fabularyzowana – zginiesz czy przetrwasz w czasie zimy stulecia?
  • Strategia wspólnoty celów w LEAN
  • Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele.
  • Źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania.
  • Typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?
 1. Mentalność lidera KAIZEN
 • Gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum
 • Postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba
 • Budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia
 • Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań
 • Co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
 • Strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów LEAN
 1. Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN
  • „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe
  • Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów
  • Rola lidera – koordynatora
  • Działanie na podstawie niepełnych informacji
  • Przekazywanie informacji – precyzja w konstruowaniu komunikatów
  • Test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN
 1. Autorytet lidera – czy można się tego nauczyć?
 • „Test Millgrama” – film o prawdziwym doświadczeniu i niesamowitych efektach
 • Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi
 • Atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN
 • Inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
 1. Budowanie kontaktu w relacji indywidualnej
  • „Niezadowolony klient” – studium przypadku
  • Interesy i stanowiska podwładnych, przełożonych i klientów – jak skupiać się na problemie a nie na człowieku?
  • Techniki odzwierciedlenia i podążania
  • Nieświadomy przekaz w komunikacji niewerbalnej – mowa ciała i komunikacja wokalna
  • Kontakt na poziomie werbalnym.
  • Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała.
  • Zakazane zwroty i wyrażenia w kontaktach z podwładnymi… i nie tylko
  • Umiejętność dostosowania się do różnego typu podwładnych i przełożonych

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. Komunikacja interpersonalna w praktyce
 • „Kosmiczna konstrukcja” – kto pierwszy zbuduje pojazd międzygwiezdny? – gra symulacyjna
 • Zarządzanie informacją i efektywny przekaz – wnioski?
 1. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji.
  • „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum
  • Aktywne słuchanie – nasza definicja.
  • Dlaczego warto słuchać?
  • Parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz
  • Prawdziwe powody negatywnego zachowania Twojego podwładnego – otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne
 1. Zbieranie informacji
  • „Fabryka cudów czyli wszystko co sobie wymyśli klient” – zadanie na forum
  • Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie.
  • Odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy
  • Zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy
 1. Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN
  • „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne
  • Zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego
  • Typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera
  • Zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi
  • Budowa modelu wyrażeń asertywnych
  • Umiejętność wyrażania opinii, potrzeb, życzeń, bez poczucia winy
  • Umiejętność odmawiania w sposób nie uległy i nieraniący innych
  • Umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, ocen i pochwał
 1. Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte
 • Co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku
 • Powody trudnych zachowań
 • Ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię)
 • Jak pracować z różnymi typami osobowości?
 • Scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony
 1. „Fabryka marzeń” – gra symulacyjna
 • Komunikacja pomiędzy wydziałami w praktyce
 • Zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji
 1. Podsumowanie i wnioski
 • Nad czym powinniśmy pracować?
 • Zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty
 • Ocena warsztatu i certyfikaty

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

 BLOK II (2 dni)

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym?

– warsztat Lidera GEMBA

„Nie chodzi o to aby pracować więcej… tylko o to aby pracować z głową!”

System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN Manufacturing, oraz wszelkie inne sprawdzone idee i metody zarządzania produkcją opierają się na podstawowym filarze: na zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią gwarantującą prawidłowe wdrożenie i utrzymanie nowej jakości pracy staje się kierownik średniego szczebla zarządzania, którego przysłowiowa pozycja pomiędzy młotem i kowadłem bywa trudna i nie zawsze do pozazdroszczenia. Jednak prawidłowa praca z ludźmi, ich motywacja i satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy stają się najlepszą nagrodą za poniesiony trud rozwoju.

Kształtowanie ludzi przed kształtowaniem produktu lub usługi oznacza włączenie wszystkich w codzienne rozwiązywanie problemów. Aby móc rozwiązywać problemy, ludzie najpierw muszą umieć je rozpoznawać. Zarządzanie polega zatem na stworzeniu warunków np. wizualnego zarządzania i 5s  do samodzielnej oceny czy w procesie są zachowane odpowiednie warunki do jego prawidłowego przebiegu czy nie.

Zazwyczaj kierownicy poświęcają 80% czasu na gaszeniu pożarów a 20% na udoskonalenia. Rzecz w tym aby te proporcje odwrócić z wykorzystaniem 100% umysłów w zakładzie a nie tylko 100% rąk do pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Cele szkolenia:

 • Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów, brygadzistów i mistrzów w tworzeniu sprawnie funkcjonujących zespołów w obszarze pracy.
 • Zapoznanie uczestników z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie i możliwościami ich wykorzystania dla zwiększenia efektywności pracy.
 • Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu.
 • Poznanie zasad działania motywacji w zespole
 • Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia oceny pracy pracownika
 • Poznanie narzędzi wspomagających proces oceny
 • Wypracowanie zasad zarządzania kompetencjami zespołu

– Co zrobić by pracownicy mnie akceptowali?

– Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami zwłaszcza starszymi wiekiem?

– Jak postępować wobec dotychczasowych kolegów z pracy którzy przyjmują postawy roszczeniowe?

– Jak spełnić oczekiwania przełożonych nie niszcząc wzajemnych relacji z pracownikami?

– Co zrobić by chcieli mnie słuchać?

– Jak kontrolować pracę aby nie być postrzegany jako zło konieczne?

– Jak nagradzać i karać i budować własny autorytet?

– Jak motywować i być zmotywowanym?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy.

Zakres programowy szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wprowadzenie:
 • Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.
 • Ćwiczenie na rozgrzewkę:
 • „Na szachowym polu” – interaktywna gra symulacyjna – zadanie zespołowe na forum
 • Wnioski:

– Rola i zadania lidera?

– Nastawienie na cel i na ludzi?

– Sposoby skutecznej komunikacji?

– Motywacja do realizacji zadań?

 1. Kierowanie zespołem produkcyjnym specyfika pracy mistrza, brygadzisty, lidera…
 • 5 głównych ról lidera GEMBA – praca na FCH

– Cele i plany

– Rekrutacja i selekcja pracowników

– Rozwój i szkolenia

– Motywacja i odpowiedzialność

– Kontrola i ocena

 • Zadania w codziennej pracy oraz wymagane kompetencje i uprawnienia – LIDER idealny
 • Typowe problemy i bariery w pracy z podwładnymi, z przełożonymi i liderami innych obszarów
 1. Autorytet – lider jako wzór moralny i merytoryczny w zespole
 • Zarządzać czy przewodzić – w czym tkwi różnica? – praca na materiale
 • Nasz najlepszy nauczyciel wychowawca z przed lat – analiza autorytetu
 • Inteligencja społeczna czyli… zdolność komunikacji i wpływania na innych ludzi
 • Jak lider buduje i niszczy swój autorytet na produkcji?
 • „Wczoraj kolega dziś przełożony” – jak rozmawiać z podwładnymi którzy nas lekceważą?
 • Jak przekazać niepopularne polecenia? – studium przypadku – zadanie na forum
 1. Teorie zarządzania w praktyce
 • Polityka personalna w firmie: system SITA czy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?
 • Mój styl zarządzania – Test psychologiczny
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
 • Jaki styl zarządzania przyjmować w konkretnych sytuacjach na produkcji? – studia przypadków – wnioski na forum

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. „Konstrukcja stelaża do magazynowania kruchych przedmiotów” – zadanie symulacyjne – praca w podgrupach – fotoreportaż
 • Role zespołowe czyli nie wszyscy pracują tak samo.
 • Role zespołowe wb Belbina – test
 • Jak przydzielać zadania z uwzględnieniem ról zespołowych?
 1. Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji w zespole produkcyjnym.
 • Co to jest delegowanie zadań?
 • Strefy delegowania zadań
 • Kiedy i jak delegować zadania?
 • „Stawianie granic” technika wdrażania konsekwencji
 • Krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa?
 • Pięć kroków w delegowaniu zadań i kompetencji – scenki sytuacyjne – praca z kamerą
 • Pięć błędów w delegowaniu zadań
 1. Udzielanie informacji zwrotnej – metoda rozwoju pracowników i zespołu w obszarze
 • „Konstruktywna kanapka krytyki” – jak przekazywać informacje ucząc
 • „Expose szefa” – jak się umawiać na zadania a potem je egzekwować?
 • Pięć kroków w przekazywaniu informacji zwrotnej
 • Kontrola, audyt w obszarze, – jak przekazać informację?
 1. Przykłady zadań mistrza, brygadzisty, lidera – z życia wzięte – scenki sytuacyjne:
 • „Droga wojownika” – asertywny przekaz niepopularnych informacji i poleceń – ćwiczenie w podzespołach na forum – praca z kamerą
 • Kontrola BHP w obszarze
 • Bieżące cele do realizacji – Ustalanie priorytetów
 • Planowanie obsady maszyn i zarządzanie absencjami
 • Elementy delegowania zadań i uprawnień
 • Kontrola realizacji zadań w obszarze
 • Kontrola jakości
 • Prowadzenie auditów
 • Kontrola uprawnień i badań okresowych…
 1. Podsumowanie i wnioski
 • Organizacja ucząca się czyli…?
 • Samoocena – analiza SWOT
 • Formy i metody dalszego rozwoju
 • Ocena szkolenia

Metodyka:

 Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

BLOK III (2 dni)

„Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera GEMBA”

„Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć.

Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!”

Czym jest tak naprawdę motywacja i jaki mamy na nią wpływ gdy pracownik twierdzi ze za mało zarabia lub praca jest dla niego wyłącznie koniecznością życiową?

Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek.  Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani. Z natury lubimy rozwiązywać problemy. To właśnie ciekawość pozwoliła nam ewoluować spośród wszystkich istot na ziemi. To jest klucz. W firmie najpierw musimy ukształtować ludzi zamiast zaczniemy kształtować produkt lub usługę.

Prawdziwy LEAN nie polega na stosowaniu jego narzędzi do każdego procesu ale na rozwijaniu u każdego pracownika sposobu myślenia nastawionego na ciągłe doskonalenie.

Doskonalenie umiejętności przywódczych pozwala na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz metodyczne rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Dlatego ten warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi i uczy jak eliminować trudności związane z wprowadzaniem zmian oraz ze stratami produktywności wynikającymi z nierozwiązanych konfliktów w relacjach z pracownikami.

Razem musimy przejść zmianę mentalną od myślenia: „Nie da się!” do „Jak to zrobimy?”

Grupa docelowa:

Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów dla których bycie LIDEREM GEMBA jest nie tylko źródłem dochodów ale drogą ciągłego doskonalenia.

Zakres programowy szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wprowadzenie do szkolenia – cele i zadania
 • SUKCES, który porywa do działania – „REWOLWEROWIEC” – zadanie zespołowe na forum
 • Najtrudniejsze elementy pracy lidera LEAN
 • Co motywuje – demotywuje lidera?
 • Co motywuje – demotywuje podwładnych?
 1. „Papierowa konstrukcja” – jak osiągnąć cel i mieć zmotywowany zespół” – zadanie symulacyjne
 • Wnioski: Kiedy niemożliwe staje się możliwe?
 • Gdzie tkwią największe ograniczenia i bariery naszej motywacji? Rola lidera – ludzie staną za Tobą albo przeciwko Tobie!
 1. Motywowanie czyli…?
 • Nasza definicja motywacji
 • Teoria i praktyka motywacji – najlepsze wzorce
 • Czynniki higieny i motywatory wg Herzberga
 • Główne zasady motywowania w zespole
 • Polska mapa motywacji
 • Lista 25 motywatorów – sprawdź czy znasz swoich podwładnych – zadanie na forum
 1. Psychologia motywacji
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Postawy i zachowania czy można na nie wpływać?
 • Determinizm czyli jak DNA, wychowanie i środowisko wpływają na nasze postawy?
 • Transakcja psychologiczna – jak pozostać Dorosłym wśród Dzieci i Rodziców?
 • Kiedy podwładny tłumaczy się, przeprasza, oskarża, atakuje lub się „mądrzy” – scenki sytuacyjne – praca z kamerą
 1. Poznaj oczekiwania swoich współpracowników
 • Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej pracownika.
 • System nagród i kar – czym możesz motywować podwładnych?
 • Wynagrodzenie i system premiowy
 • System motywacji kafeteryjnej
 • Nasz mini system motywacji – zadanie zespołowe
 1. Motywatory społeczne i finansowe
 • Nie tylko kasa!
 • Piramida Maslowa w waszej firmie
 • Lista praktycznych 100 kar i 200 nagród czyli 2 x więcej nagradzaj
 • Pochwała i reprymenda
 • „Sids hero” – film edukacyjny
 1. Cele które motywują lub demotywują
 • „Makaron i cukrowa pianka” – zadanie zespołowe – rywalizacja na forum
 • WNIOSKI: Dlaczego w tym zadaniu najlepsze wyniki osiągają… PRZEDSZKOLAKI?!!
 • Dlaczego cele muszą być SMART?

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. „Zarządzanie zespołem w ciemności” – wyzwanie dla prawdziwych liderów KAIZEN!!! – zadnie symulacyjne – rywalizacja w zespołach na forum
 • Wnioski: jak poprzez prawidłowe kierowanie zespołem i motywację można ograniczyć MUDA?
 • 6 strat MUDA i motywacja Twojego zespołu do ich ograniczenia
 • Jak i dlaczego niemożliwe stało się możliwe?!!!
 • Typowe błędy lidera, które ograniczają efektywność zespołu
 1. Ogólny model sytuacji konfliktowej w zespole
 • „Kto kogo? – czyli jak wygrać i utrzymać dobre relacje?” – zadanie indywidualne – rywalizacja na forum zespołu
 • Definicja i zasady konfliktu.
 • Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu.
 • Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej.
 1. Etapy oraz dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej.
 • Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy.
 • Reguły kryzysu grupowego.
 • Interwencja w sytuacjach konfliktowych.
 • Konflikt, jako sytuacja rozwojowa – kierowanie energią konfliktu do współpracy.
 • Mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów w obszarach pracy – jak zapobiegać w przyszłości?
 • „Przy okrągłym stole – za i przeciw” – studium przypadku – zadanie zespołowe – wnioski na forum
 1. Rola szkoleń i rozwoju pracowników w motywacji – TWI
 • Sztuka udzielania instruktażu wg TWI Toyota Japonia
 • Trening krótkiego szkolenia wg schematu TWI

– Odpowiednie przygotowanie szkolonego.

– Własnoręczne wykonanie pracy,

– Umożliwienie szkolonemu wykonania pokazanej pracy

– Monitorowanie postępów samodzielnej pracy szkolonego.

 1. Matryca kompetencji jako narzędzie zarządzania ścieżką rozwoju zespołu
 • Budowa matrycy kompetencji
 • Definiowanie potrzeb kompetencyjnych
 • Analiza obecnych kompetencji
 • Budowa planu rozwoju pracowników
 • Nasza matryca kompetencji i rozmowa z podwładnym – scenki sytuacyjne – praca z kamerą
 1. Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Metodyka:

 Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą
n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/05/2017

Może ci się także spodobać…