Akademia Lidera Produkcji

AKADEMIA LIDERA  – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ORGANIZACJI LEAN

„Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy samochód na świecie”.

Jeżeli chcemy aby firma dobrze funkcjonowała i przynosiła zyski potrzebna jest zmiana myślenia i nastawienia do pracy. Trzeba porzucić nadzieję że przejrzyste wykresy struktur organizacyjnych, rozbudowane schematy zarządzania i starannie zaprojektowane systemy wystarczą do utrzymania dobrej pozycji na konkurencyjnym rynku. Najważniejszą rzeczą jest nowe podejście, w którym ludzie uczą się rozpoznawać problemy i próbują je samodzielnie rozwiązywać tak długo aż je rozwiążą.
Aby zrozumieć istotę problemów trzeba myśleć przede wszystkim o klientach, o tym że produkty i usługi jakie im dostarczamy zostaną poddane przez nich surowej ocenie.
Firma działająca zgodnie z LEAN jest jedną całością, w której wszyscy bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia wartości dla klientów.

Szkolenie jest odpowiedzią na pytania, które dręczą menadżerów LEAN odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych i usługowych:

 • Jak przekonać liniowych pracowników i kadrę niższego i średniego szczebla do realizacji i utrzymania metodologii 5S?
 • Jak unikać konfliktów i niezadowolenia przy wdrażaniu wizualnego zarządzania oraz kontroli i oceny pracy w oparciu o matryce kompetencji?
 • Co zrobić aby brygadziści i mistrzowie chcieli i potrafili prawidłowo instruować podwładnych?
 • Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia sposobu pracy i wyznaczania nowych standardów?
 • Dlaczego pracownicy tak niechętnie uczestniczą w zakładowych programach sugestii i jak to zmienić?
 • Co zrobić aby liderzy, brygadziści, mistrzowie i kierownicy liniowi budowali dobre relacje z podwładnymi oraz współpracowali pomiędzy sobą?
 • Jak wpłynąć na mentalność załogi i zmienić zachowania z „Nie da się” na „Jak to zrobić?”
 • Co tak naprawdę motywuje kadrę i pracowników do realizacji idei szczupłej produkcji i redukcji MUDA?

Cele szkolenia

 • Rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN
 • Przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN

Skolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

Korzyści dla uczestników:

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?

 • Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez
 • Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
 • Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie
 • Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

 1. Poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne
 • Analiza oczekiwań czyli… typowe kłopoty komunikacyjne w środowisku zawodowym
 • Nasze silne i słabe strony: „Mór kompetencji” – profil kompetencji indywidualnych i zespołowych
 1. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN.
 • „Polowanie na wielkiej prerii” – gra fabularyzowana – zginiesz czy przetrwasz w czasie zimy stulecia?
 • Strategia wspólnoty celów w LEAN
 • Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady,
 • Źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości,
 • Typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?
 1. Mentalność lidera KAIZEN
 • Gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum
 • Postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba
 • Budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia
 • Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań
 • Co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
 • Strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów LEAN
 1. Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN
 • „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe
 • Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów
 • Rola lidera – koordynatora
 • Działanie na podstawie niepełnych informacji
 • Przekazywanie informacji – precyzja w konstruowaniu komunikatów
 • Test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN
 1. Autorytet lidera – czy można się tego nauczyć?
 • „Test Millgrama” – film o prawdziwym doświadczeniu i niesamowitych efektach
 • Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi
 • Atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN
 • Inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
 1. Budowanie kontaktu w relacji indywidualnej
 • „Niezadowolony klient” – studium przypadku
 • Interesy i stanowiska podwładnych, przełożonych i klientów – jak skupiać się na problemie a nie na człowieku?
 • Techniki odzwierciedlenia i podążania
 • Nieświadomy przekaz w komunikacji niewerbalnej – mowa ciała i komunikacja wokalna
 • Kontakt na poziomie
 • Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała.
 • Zakazane zwroty i wyrażenia w kontaktach z podwładnymi… i nie tylko
 • Umiejętność dostosowania się do różnego typu podwładnych i przełożonych

Dzień II 9.00 – 16.00

 1. Komunikacja interpersonalna w praktyce
 • „Skomplikowana konstrukcja” – kto pierwszy zbuduje pojazd kosmiczny? – gra symulacyjna
 • Zarządzanie informacją i efektywny przekaz – wnioski?
 1. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji.
 • „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum
 • Aktywne słuchanie – nasza
 • Dlaczego warto słuchać?
 • Parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz
 • Prawdziwe powody negatywnego zachowania Twojego podwładnego – otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne
 1. Zbieranie informacji
 • „Fabryka cudów czyli wszystko co sobie wymyśli klient” – zadanie na forum
 • Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich
 • Odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy
 • Zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy
 1. Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN
 • „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne
 • Zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego
 • Typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera
 • Zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi
 • Budowa modelu wyrażeń asertywnych
 • Umiejętność wyrażania opinii, potrzeb, życzeń, bez poczucia winy
 • Umiejętność odmawiania w sposób nie uległy i nieraniący innych
 • Umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, ocen i pochwał
 1. Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte
 • Co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku
 • Powody trudnych zachowań
 • Ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię)
 • Jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
 • Scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony
 1. „Fabryka marzeń” – gra symulacyjna
 • Komunikacja pomiędzy wydziałami w praktyce
 • Zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji
 1. Podsumowanie i wnioski
 • Nad czym powinniśmy pracować?
 • Zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

  METODYKA

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

  SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

  Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

  WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

  Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmachprodukcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

  Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

  Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

  • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
  • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
  • Motywacja do zmian w LEAN.
  • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
  • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
  • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
  • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów wg LEAN.
  • Trening Trenera KAIZEN.

  Przeszkolił liderów takich firm jak:

  Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

  Może ci się także spodobać…

  Mobbing szkolenie

  Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...