SZKOLENIE Budowanie wizerunku menadżera

Wstęp
Szkolenie pt. „Budowanie wizerunku menadżera” ma na celu rozwój kompetencji związanych z umiejętnością kreowania wizerunku oraz jego wykorzystania w pracy i działalności zarządczej. Dzięki zgłębieniu podstawowych narzędzi wewnętrznego public relations, uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną do poprawy wizerunku organizacji oraz menadżera, którego reprezentują.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy szkolenia zyskają:

 • Zrozumienie istoty działań PR oraz ich roli w kontekście zarządzania wizerunkiem.
 • Umiejętność kreowania wizerunku organizacji i menadżera.
 • Analizę wizerunku oraz identyfikację kluczowych narzędzi i procedur zarządzania informacją.
 • Zdolność do budowania strategii komunikacji w obszarze informacji oraz identyfikację kluczowych komunikatów.
 • Umiejętność nawiązywania współpracy z mediami, efektywne wystąpienia publiczne oraz opracowywanie komunikatów dla mediów.
 • Zrozumienie różnych rodzajów przekazów i sposobów ich rozpowszechniania, w tym technik i narzędzi PR.
 • Zdolność do zarządzania sytuacjami problemowymi i kryzysowymi w kontekście działań PR.

Korzyści dla firmy:
Dla firmy, organizującej szkolenie, korzyścią będzie:

 • Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie zarządzania wizerunkiem, co przyczyni się do budowy silnej marki i reputacji organizacji.
 • Poprawa efektywności działań PR poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi i strategii komunikacyjnych.
 • Wzmocnienie relacji z mediami oraz umiejętność skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez rozwój ich umiejętności i kompetencji.

Metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie prowadzone w formie:

 • Wykładów, podczas których uczestnicy zdobędą teoretyczną wiedzę na temat działań PR oraz kreowania wizerunku.
 • Ćwiczeń praktycznych, które pozwolą uczestnikom na stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Studiów przypadków, umożliwiających analizę i dyskusję na temat różnych strategii komunikacyjnych.
 • Symulacji sytuacji kryzysowych, w celu przygotowania uczestników do skutecznego zarządzania wizerunkiem w trudnych sytuacjach.

 Cele:
rozwój kompetencji związanych z umiejętnością kreowania wizerunku i jego wykorzystania w pracy i działalności zarządczej menadżera. Poznanie podstawowych narzędzi wewnętrznego public relations na rzecz poprawy wizerunku organizacji i menadżera który ja reprezentuje.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
2. Ogólne zasady i założenia działań PR dla menadżera i jego organizacji
• istota działań PR organizacji i menadżera
• organizacja działań PR w organizacji
3. PR wewnętrzny i zewnętrzny
Tworzenie wizerunku organizacji i menadżera
• wizerunek organizacji
• kreowanie wizerunku menadżer
• analiza wizerunku
• identyfikacja wizualna, materiały informacyjne
• osoba odpowiedzialne za wizerunek firmy/organizacji
4. zarządzanie informacją (pozyskiwanie, wykorzystanie, przepływ) procedury
Budowanie strategii komunikacji w obszarze informacji
• interesariusze wizerunku organizacji i menadżera
• cele komunikacji,
• kluczowe komunikaty
• tworzenie strategii komunikacji (informacji) wewnątrz organizacji i na zewnątrz

Dzień II 9.00 16.00

5. Budowanie relacji z mediami
• rola mediów wewnętrznych i zewnętrznych w przekazywaniu informacji
• sposoby nawiązywania współpracy – inspirowanie obecności w mediach
• współpraca organizacji z mediami – podstawowe zasady współpracy
• skuteczne wystąpienia publiczne
• opracowywanie komunikatów dla mediów
6. Rodzaje przekazów i sposoby rozpowszechnienia przekazu
• Techniki i narzędzia PR i ich wykorzystanie w działalności organizacji np. Kampanie wewnętrzne, akcje promocyjno-informacyjne , spotkania, itp.
• Formy promocji medialnej:
– TV – audycje, reportaże, spotkania na żywo, spoty TV
-Radio /audycja, słuchowisko, spot radiowy
-Prasa /artykuły, wypowiedzi itp./
– Internet
7. Kampanie outdorowe
• dobór środków reklamy/przekazu
• opracowywanie programów PR organizacji w kontekście jej działań
• zarządzanie sytuacją problemową i kryzysową.
8. Ewaluacja szkolenie
– podsumowanie szkolenia i działania na przyszłość w obszarze kreowania wizerunku organizacji i
menadżera

Podsumowanie:
Szkolenie „Budowanie wizerunku menadżera” stanowi kompleksowy program rozwijający kompetencje związane z zarządzaniem wizerunkiem organizacji i menadżera. Dzięki zrozumieniu podstawowych zasad i narzędzi działań PR oraz praktycznemu wykorzystaniu tych umiejętności, uczestnicy będą w stanie skutecznie kształtować postrzeganie swojej organizacji w środowisku zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...