Szkolenie Design Thinking 

Szkolenie Design Thinking to intensywny kurs, który ma na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Podczas dwóch dni uczestnicy będą eksplorować różne techniki i metody, aby wyjść poza tradycyjne schematy myślenia i znaleźć świeże podejścia do projektowania produktów, usług oraz rozwiązywania problemów.
Wstęp
Design Thinking, czyli myślenie projektowe, to podejście, które stawia nacisk na empatię, kreatywność i iteracyjne prototypowanie. Jest to metodologia, która pozwala na tworzenie rozwiązań skupionych na potrzebach użytkowników. W trakcie naszego szkolenia uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną na temat Design Thinking, ale także będą mieli okazję praktycznie zastosować zdobytą wiedzę.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników

 • Rozwinięcie umiejętności testowania prototypów i zbierania feedbacku.
 • Poznanie metod planowania i wdrażania innowacji w firmie.
 • Możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat omawianego materiału.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą i adaptacji do nowych sytuacji biznesowych.

Korzyści dla firmy

 • Posiadanie pracowników wyposażonych w umiejętności wdrażania innowacji.
 • Zwiększenie efektywności działań poprzez lepsze zarządzanie zmianą.
 • Możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.
 • Zwiększenie innowacyjności firmy poprzez świeże spojrzenie na rozwiązywanie problemów.

 Metody szkoleniowe

 • Praktyczne ćwiczenia: Wykorzystanie symulacji, gier i case studies do praktycznego stosowania poznanej wiedzy.
 • Dyskusje grupowe: Zachęta do aktywnego udziału w dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami.
 • Prezentacje i wykłady: Przekazywanie teorii i kluczowych koncepcji przez prowadzącego.
 • Indywidualne konsultacje: Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym w celu wyjaśnienia wątpliwości i pogłębienia wiedzy.

Program szkolenia

Dzień I

1. Czym jest Design Thinking?
• Historia i założenia Design Thinking: Omówienie genezy Design Thinking, kluczowych postaci i etapów rozwoju metody.
• Zalety Design Thinking: Przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania Design Thinking w biznesie i projektowaniu.
• Kreatywność w Design Thinking: Wprowadzenie do roli kreatywności w procesie Design Thinking i technik jej pobudzania.
• Znaczenie empatii: Omówienie roli empatii w Design Thinking i jej wpływu na zrozumienie potrzeb użytkowników.
2. Rola zrozumienia klienta
• Techniki badawcze: Przegląd technik badawczych, w tym wywiadów, obserwacji i analizy kontekstu.
• Tworzenie person: Ćwiczenie tworzenia person, czyli fikcyjnych reprezentacji użytkowników, w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i celów.
• Mapowanie doświadczeń użytkownika: Metoda mapowania doświadczeń użytkownika (Customer Journey Mapping) jako narzędzie analizy procesu korzystania z produktu/usługi.
• Analogie i benchmarking: Wykorzystanie analogii i benchmarkingu do lepszego zrozumienia oczekiwań i standardów rynkowych.
3. Definiowanie wyzwania
• Technika „5 dlaczego”: Ćwiczenie „5 dlaczego” jako sposób na identyfikację korzeni problemu.
• Ramowanie wyzwania: Techniki ramowania problemu w celu precyzyjnego zdefiniowania obszaru działania.
• Tworzenie user stories: Ćwiczenie tworzenia user stories, czyli opowieści o użytkownikach i ich potrzebach, jako narzędzie definiowania wyzwań.
• Analiza SWOT: Wykorzystanie analizy SWOT do oceny sił, słabości, szans i zagrożeń związanych z problemem.
4. Generowanie i selekcja pomysłów
• Burza mózgów: Praktyczne przeprowadzenie sesji burzy mózgów w celu generowania pomysłów.
• Technika 6-3-5: Ćwiczenie techniki 6-3-5, polegającej na iteracyjnym generowaniu i rozwijaniu pomysłów w grupie.
• Metoda SCAMPER: Przedstawienie metody SCAMPER jako sposobu na modyfikowanie istniejących pomysłów w celu wygenerowania nowych.
• Inwestowanie: Ćwiczenie inwestowania w najlepsze pomysły i wybierania tych, które mają największy potencjał.
5. Prototypowanie
• Różne formy prototypów: Omówienie różnych form prototypów, od papierowych do interaktywnych.
• Testowanie prototypów: Praktyczne testowanie prototypów w grupie oraz zbieranie feedbacku.
• Iteracyjny proces prototypowania: Wyjaśnienie iteracyjnego procesu prototypowania i jego roli w doskonaleniu rozwiązań.
• Prototypowanie wizualne i funkcjonalne: Porównanie prototypowania wizualnego i funkcjonalnego oraz ich zastosowań.

Dzień II

1. Testowanie
• Metody testowania: Przegląd różnych metod testowania prototypów, w tym testów użytkowników, testów A/B i testów skrawków.
• Scenariusze testowe: Tworzenie scenariuszy testowych do skutecznego przeprowadzania testów prototypów.
• Feedback od użytkowników: Analiza i interpretacja feedbacku od użytkowników w celu iteracyjnego doskonalenia rozwiązań.
• Pivotowanie: Omówienie koncepcji pivotowania jako sposobu reagowania na wyniki testów i zmianę kierunku rozwoju.
2. Wdrażanie
• Plan wdrożenia: Opracowanie planu wdrożenia wybranych rozwiązań, uwzględniając zasoby, harmonogram i cele biznesowe.
• Komunikacja z interesariuszami: Techniki skutecznej komunikacji z interesariuszami w celu uzyskania wsparcia dla wdrażanych rozwiązań.
• Monitorowanie i adaptacja: Wprowadzenie do procesu monitorowania wdrożenia i adaptacji rozwiązań na podstawie feedbacku i wyników.
• Kontrola jakości: Zapewnienie odpowiedniej kontroli jakości w trakcie wdrażania, aby zapewnić zgodność z oczekiwaniami klientów i cele biznesowe.
3. Dyskusja i pytania uczestników
• Omówienie zagadnień: Otwarta dyskusja na temat doświadczeń uczestników i rozwiązywania napotkanych problemów.
• Pytania i wyjaśnienia: Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników oraz wyjaśnienie niejasności związanych z omawianymi tematami.
• Dzielenie się wiedzą: Zachęcanie uczestników do dzielenia się własnymi doświadczeniami i wnioskami wyniesionymi ze szkolenia.
• Wnioski: Podsumowanie głównych punktów dyskusji i wyciągnięcie wniosków na temat zastosowania Design Thinking w praktyce.
4. Podsumowanie i wnioski
• Refleksja nad zdobytą wiedzą: Indywidualna refleksja uczestników nad zdobytą wiedzą i umiejętnościami w kontekście własnej pracy.
• Zastosowanie w praktyce: Przedstawienie konkretnych przykładów zastosowania Design Thinking w różnych branżach i kontekstach biznesowych.
• Plan działań: Opracowanie osobistego planu działań uczestników na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczeń.
• Podziękowania i zakończenie

Podsumowanie  
Szkolenie „Coaching Menadżerski” to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także możliwość głębszego zrozumienia roli coachingu w efektywnym zarządzaniu zespołem. Dzięki praktycznym narzędziom i wiedzy zdobytym podczas tych dwóch intensywnych dni, uczestnicy będą gotowi na skuteczne wspieranie rozwoju swoich pracowników oraz osiąganie lepszych wyników biznesowych dla swojej firmy.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/27/2024

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...