Szkolenie PROWADZENIE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH 

Wstęp
Spotkania biznesowe stanowią integralną część życia korporacyjnego, mając kluczowe znaczenie dla skutecznej komunikacji, podejmowania decyzji i budowania relacji zarówno wewnętrznych, jak i z klientami czy partnerami biznesowymi. W ramach tego szkolenia zgłębimy istotę prowadzenia spotkań biznesowych oraz rozwiniemy niezbędne kompetencje, które są nieodzowne dla efektywnego ich organizowania i prowadzenia.
Znaczenie i ranga kompetencji osób prowadzących spotkania biznesowe
Osoby prowadzące spotkania biznesowe pełnią kluczową rolę w sukcesie tychże spotkań. Ich kompetencje obejmują szeroki zakres umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych i relacyjnych. Są odpowiedzialne nie tylko za zaplanowanie i przeprowadzenie spotkania, ale także za stworzenie odpowiedniej atmosfery, zarządzanie dyskusją oraz rozwiązanie ewentualnych konfliktów czy sytuacji trudnych. Ich rola jest nie tylko techniczna, ale także strategiczna, ponieważ efektywne spotkania biznesowe mogą mieć istotny wpływ na osiągane cele biznesowe.
Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu
Uczestnictwo w szkoleniu „Prowadzenie Spotkań Biznesowych” zapewnia szereg korzyści zarówno dla uczestników, jak i dla firm, dla których pracują

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników

 1. Rozwinięcie kompetencji skutecznego organizowania i prowadzenia spotkań biznesowych, co przekłada się na efektywność w pracy zawodowej.
 2. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat zasad skutecznego zarządzania spotkaniami, co pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu i zasobów.
 3. Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych, co jest kluczowe zarówno w kontekście prowadzenia spotkań, jak i w codziennej pracy.
 4. Nauczenie się radzenia sobie ze sytuacjami trudnymi i konfliktowymi, co pozwoli unikać potencjalnych komplikacji i zapewni płynny przebieg spotkań.
 5. Możliwość wymiany doświadczeń i networking z innymi uczestnikami, co może prowadzić do nowych możliwości zawodowych i biznesowych.

Korzyści dla firmy

 1. Zwiększenie efektywności spotkań biznesowych, co przekłada się na lepsze wykorzystanie czasu i zasobów firmy.
 2. Poprawa relacji z klientami i partnerami biznesowymi poprzez profesjonalne i skuteczne prowadzenie spotkań.
 3. Wzrost zaangażowania pracowników i ich umiejętności w obszarze komunikacji i zarządzania.
 4. Minimalizacja ryzyka powstawania konfliktów i sytuacji trudnych podczas spotkań, co pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.
 5. Inwestycja w rozwój kadry, co przekłada się na długofalowy sukces i konkurencyjność firmy na rynku.

 Cele szkolenia:
– rozwinięcie kompetencji skutecznego organizowania spotkań biznesowych
– poznanie zasad skutecznego prowadzenia spotkań biznesowych
– zrozumienie potrzeby efektywnego przeprowadzenia spotkania biznesowego jako ważnego  narzędzia zarządzania
– nauczenie się tworzenia planów i harmonogramów spotkań biznesowych
– poznanie skutecznych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych w trakcie spotkań

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie do szkolenia
– cel, program, prowadzący i uczestnicy – prezentacja
– oczekiwania i ich realizacja
– szkolenie jako przykład spotkania
– dlaczego spotkania są tak ważne i dlaczego (dla Firmy)

Jak prowadzić spotkanie biznesowe
– cel zebrania, spotkania
– kto powinien prowadzić spotkanie (kompetencje prowadzącego)
– kim są uczestnicy (dobór osób)

Komunikowania się z uczestnikami spotkania biznesowego
– rola i funkcje osoby prowadzącej spotkania
– prowadzący spotkanie jako lider
– zarządzanie spotkaniem – wykorzystywanie narzędzi zarządczych
– umiejętność nawiązania relacji z klientem
– tworzenie odpowiedniej atmosfery spotkania

Plan spotkania zebrania
– etapy spotkania czyli jak i czym rozpocząć i zakończyć spotkanie
– przygotowanie programu i harmonogramu spotkania
– metody i techniki podczas spotkań (wykorzystywanie
ich w praktyce)
– miejsce spotkania

Dzień II

Umiejętności osoby prowadzącej spotkanie biznesowe
– umiejętności komunikacyjne
– umiejętności organizacyjne
– umiejętności relacyjne
– prowadzenie dyskusji (tworzenie wniosków)
– retoryka czyli jak mówić żeby inni nas słuchali
– proksemika, bezpośredni kontakt werbalny i pozawerbalny (zachowanie
odpowiedniej odległości pomiędzy prowadzącym a uczestnikami)z uczestnikami
spotkania

Konflikty i sytuacje trudne podczas spotkań biznesowych
– aktywizowanie uczestników
– wykorzystywanie wiedzy i potencjału uczestników
– sposoby reagowania na sytuacje trudne i konfliktowe
– jak radzić sobie z tzw. trudnym uczestnikiem spotkania

Ćwiczenia praktyczne związane z przeprowadzaniem spotkania
– przeprowadzenie symulacji spotkania
– sztuka wycigania wniosków z przeprowadzonej symulacji spotkania
– mocne i słabe strony wynikające ze stosowania spotkań w firmie z klientem

Ewaluacja szkolenie (podsumowanie i ocena)
– działania na przyszłość w obszarze spotkań biznesowych
– podsumowanie i ocena szkolenia

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna połączona z mini wykładem – przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy i informacji w poszczególnych częściach, podsumowanie i utrwalenie podstawowych zasad i wniosków
 • Ćwiczenia grupowe (praca w małych grupach) i indywidualne – zaangażowanie uczestników w proces szkolenia, wymiana doświadczeń, uzyskanie efektu synergii, szybsze i skuteczniejsze uzyskanie pożądanych rezultatów
 • Symulacje/odgrywanie ról praktyczne przećwiczenie omówionych zagadnień, doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych, prezentacji, przemawiania przed kamerą, właściwe modelowanie wzorcowych działań i reakcji
 • Case study – zaprezentowanie konkretnych sytuacji z realności zarówno w Firmie jak i innych przedsiębiorstwach, możliwość porównania i wymiany doświadczeń na temat pozytywnych i negatywnych rezultatów działań

 Szkolenie jest prowadzone metodą współuczestniczącą (praca w grupach, dyskusje, prezentacje indywidualne, symulacje, badanie przypadku itp.) czyli z aktywnym udziałem słuchaczy. Przeplatana jest zajęciami teoretycznymi i praktycznymi.  W trakcie części praktycznej (treningowej) uczestnicy doskonalą indywidualne i zespołowe umiejętności w obszarze skutecznego (efektywnego) organizowania spotkań biznesowych i ich prowadzenia.
Podsumowanie
Szkolenie ma na celu nie tylko rozwój indywidualnych umiejętności uczestników, ale także przyczynia się do wzrostu efektywności i sukcesu organizacji. Poprzez zdobycie praktycznej wiedzy, doskonalenie kompetencji oraz budowanie relacji, uczestnicy są w stanie skuteczniej zarządzać spotkaniami biznesowymi, co przekłada się na osiąganie lepszych rezultatów w pracy i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Może ci się także spodobać…