ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA, IP BOX ORAZ ULGA NA ROBOTYZACJĘ W TEORII I PRAKTYCE – ASPEKTY PODATKOWE

Korzyścią z udziału w szkoleniu jest zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie:
1) zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową i
Innovation Box
2) identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo- rozwojową
3) identyfikacji zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na
działalność badawczo-rozwojową
4) obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi B+R i i Innovation Box
5) praktycznego zastosowania ulg oraz pojawiających się problemów i
wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów
podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Program szkolenia

1. Podstawy prawne stosowania ulgi B+R

2. Od kiedy obowiązuje ulga B+R? (w tym omówienie przepisów
intertemporalnych związanych z każdorazową zmianą stanu prawnego
dotyczącego ulgi B+R)
3. Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi B+R
4. Definicja prac B+R
a)  prace badawczo – rozwojowe na gruncie prawa podatkowego
b)  jak ustalić czy wykonywane przez przedsiębiorcę prace stanowią prace
B+R?
c) prace badawczo – rozwojowe w praktyce na przykładach różnych branż
d) jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?
5.       Koszty kwalifikowane w uldze B+R
a)      koszty pracownicze
b)      środki trwałe i wyposażenie
c)      aparatura naukowo – badawcza
d)      prawa własności przemysłowej (w tym patenty, wzory użytkowe,
prawa ochronne itp.)
e)      koszty materiałów i surowców
f)       ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne
g) koszty podatników posiadających status centrum badawczo-
rozwojowego
6.       Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R
a)       zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu
b)       zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty
c) ograniczenia dotyczące odliczeń
d) najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń
e) załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
f) odliczenia a koszty uzyskania przychodu
7.        Ogólne zasady ewidencji i dokumentacji prac B+R
a)     odrębna ewidencja księgowa
b)     dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy itp.)
c)    dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę,
umowy zlecenia, zakresy obowiązków itp.)
8.       Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie
a)      ocena opłacalności wdrożenia
b)      bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R
c)      rozwój prac B+R
d) zmiany w pracach B+R
9.       Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące ulgi B+R
10. Ulga B+R jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców

11. Innovation Box

a) podstawy prawne
b) nowa stawka podatkowa w CIT i PIT
c) pojęcie „kwalifikowanego IP”
d) ochrona prawna kwalifikowanego IP
e) przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

f) jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów z kwalifikowanych
IP?
g) wskaźnik nexus – w tym przykłady jego obliczenia
h) związek ulgi B+R i Innovaton box
i) relacja między ulgą B+R i Innovaton box a SSE
j) możliwość stosowania IP Box przez programistów
12. Zmiany w uldze B +R wynikające z Nowego Ładu
– możliwość jednoczesnego stosowania IP BOX i ulgi B+ R
– możliwość odliczania 200% kosztów pracowniczych
– możliwość stosowania ulgi B + R w przypadku produkcji próbnej nowego
produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze
sprzedaży produktów
13. Ulga na robotyzację w Nowym Ładzie
a) kiedy można skorzystać z ulgi
b) podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi
c) warunki dokonania odliczenia
d) definicja robota przemysłowego
e) wydatki kwalifikowane
f) czy można jednocześnie stosować ulgę na robotyzację, IP -BOX i ulgę
badawczo – rozwojową
14. ulga na robotyzację, IP -BOX i ulga badawczo – rozwojowa a raportowanie
schematów podatkowych – czy trzeba te ulgi zgłaszać do Szefa Kas?
15. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Celem szkolenia jest m.in.:
1) nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone
w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R oraz Innovation
Box
2) przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi
B+R i Innovation Box
3) wskazanie problemów i możliwości oceny ryzyk związanych z wdrożeniem
ulgi B+R i Innovation Box
4) wskazanie korzyści związanych z zastosowaniem ulgi B+R i Innovation
Box
5) zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa
w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R i Innovation Box

 

n

Kategoria

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/24/2024

Może ci się także spodobać…