Zarządzać czy przewodzić zespołem – warsztaty szkoleniowe dla liderów w firmie produkcyjnej

System to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee i narzędzia zarządzania produkcją opierają się na podstawowej zasadzie: zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią staje się kierownik niższego i średniego szczebla zarządzania, lider obszaru produkcyjnego.

Doskonalenie umiejętności liderskich pozwala na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz metodyczne rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Dlatego ten warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi i uczy jak eliminować trudności związane z wprowadzaniem zmian oraz ze stratami produktywności wynikającymi z nierozwiązanych konfliktów w relacjach z pracownikami. 

Razem musimy przejść zmianę mentalną od myślenia: „Ja kolega, do Ja szef”

Poszukamy odpowiedzi min. na pytania: 

 • Jak pracować i budować autorytet wśród kolegów dając im przykład własną postawą i zachowaniem? 
 • Jak budować autonomię i odpowiedzialność lidera i przenosić ją na podwładnych? 
 • Jak stawać się decyzyjnym i samodzielnym liderem? 
 • Jak skutecznie delegować i udzielać informacji zwrotnej aby motywować a nie demotywować podwładnych
 • Jak opanować chaos komunikacyjny? 
 • Jak być konsekwentnym i wymagać konsekwencji od innych? 
 • Jak prowadzić efektywne spotkania i krótkie odprawy? 
 • Co zrobić aby zamiast szukać winnych szukać rozwiązania problemu? 
 • Jak zmieniać mentalność z „nie da się”  na „jak to zrobić?” 
 • Jak wdrażać skutecznie zmiany i doskonalić procesy? Itp..

 

Zarządzać czy przewodzić zespołem

Grupa docelowa

Szkolenie dla grupy liderów produkcji wraz z ich bezpośrednimi przełożonymi w firmie produkcyjnej.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy (w oparciu o realizowane ćwiczenia) w zakresie roli lidera zespołu produkcyjnego, komunikacji zespołowej, motywacji w realizacji celów, wykorzystywania narzędzi służących do określania i realizacji zadań stojących przed liderem produkcji. Szkolenie ma na celu opanowanie sztuki pracy zespołu z wykorzystaniem filozofii i narzędzi zawartych w systemach KAIZEN. Warsztat jest również poradnikiem dla osób zajmujących się zarządzaniem zespołem pracowników. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania i wytrenowaniem umiejętności związanych z budowaniem dobrego zespołu, kierowaniem zespołu przez cele, planowaniem i organizowaniem strategii działania, delegowaniem oraz kontrolowaniem i motywowaniem pracowników produkcyjnych

 • Kształtowanie postaw liderskich, przywódczych w pracy z zespołem produkcyjnym
 • Trening kluczowych umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym, delegowanie i feedback
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w obszarze współpracy w zespole i między działowej, z podwładnymi oraz z przełożonymi
 • Podnoszenie efektywności grupowych form pracy zespołu produkcyjnego,
 • Zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej,

Przebieg i realizacja warsztatów – główne założenia:

 • Bezpośredni kontakt z trenerem – przed szkoleniem wywiad z przełożonymi uczestników + ankiety oczekiwań dla samych zainteresowanych
 • Głównym gwarantem skuteczności warsztatów będzie… aktywne włączenie się w proces dydaktyczny bezpośrednich przełożonych uczestników.
 • Zadanie przed szkoleniowe i Zadania po szkoleniowe – przeczytać artykuł, wypełnić ankietę  samooceny (odesłać do trenera). Opracować własną analizę SWOT
 • Realizacja warsztatów – 2 dni jn
 • Ankiety Pre test i Pos test
 • Praca z manualami – tzw. Niezbędniki lidera Nestle
 • Wszystkie materiały drukowane oraz w wersji PDF + sesje fotograficzne i dodatkowe materiały wypracowane w trakcie szkolenia – będą zamieszczone do pobrania w chmurze (link)
 • Raport pisemny trenera (+ kontakt telefoniczny i/lub online przełożonych z trenerem) – wskazówki dla przełożonych do dalszej pracy z uczestnikami – najbardziej wyróżniający się uczestnicy oraz komu trzeba pomóc.
 • Dodatkowe wsparcie trenerskie dla uczestników – max 60 minut konsultacji, sesja online z trenerem/jeden uczestnik ( ramach umowy)
 • Dodatkowe warsztaty – follow up po ok. jednym miesiącu od zakończenia warsztatów (dodatkowa umowa)
 • Indywidualny coaching, shadow coaching itp. z uczestnikami ( dodatkowa umowa) – informacje zwrotne i dalsza rola bezpośrednich przełożonych

 

Dzień I 8.00 – 16.00

 Wstęp, poznajmy się

 • Zapraszamy na rozpoczęcie warsztatów Waszych bezpośrednich przełożonych!
 • Pre Test wiedzy
 • „Pojedynek na śnieżki” – zadanie symulacyjne, pierwsze wnioski na FCH (flipchart)
 • „Test rewolwerowca” – zadanie na forum – wnioski do dalszej pracy
 • Zasady realizacji szkolenia – umowa jako podstawowe narzędzie w pracy lidera
 • Rola i zadania lidera produkcji w Nestle – praca na FCH
 • Zarządzać czy przewodzić? – o to jest pytanie!
 • Najtrudniejsze sytuacje i bariery w naszej pracy, czyli…. Indywidualne oczekiwania od szkolenia?

W tej części szkolenia główny nacisk położymy na formy otwartej komunikacji czyli szczere i zgodne z faktami określanie najtrudniejszych sytuacji w pracy lidera oraz precyzowanie celów jakie chcemy zrealizować na szkoleniu.

Kreacja celów – czy faktycznie jedziemy na jednym wózku?

 • „Czerwone czy zielone” – gra symulacyjna – strategiczne podejmowanie decyzji liderskich
 • Wspólnota celów jako podstawa efektywnej pracy 

Moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości oraz jak prawidłowe definiowanie celów strategicznych wpływa na wzrost efektywności działania firmy. 

 Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania i współpracy w firmie produkcyjnej:

 • „Budujemy mosty” – zadanie symulacyjne
 • Stawianie celów zgodnych z metodologią SMART
 • „Rybia ość” (Ishikawa) jako jedno z kluczowych narzędzi do analizy i rozwiązywania problemów w pracy lidera produkcji.
 • Jak zadając pytania 5 x Dlaczego? Dojść do rozwiązania problemu
 • Do czego w trakcie realizacji zadania była nam potrzebna metodologia 5S 

Realizując zadanie symulacyjne będziemy w stanie dokładnie sprecyzować, które postawy i zachowania pomagają, a które przeszkadzają w efektywnym wykonywaniu zadań produkcyjnych. Poznamy też jedne z podstawowych narzędzi do analizy i rozwiazywania problemów – zgodnych z LEAN

 Zarządzać czy przewodzić – jak stawać się liderem z krwi i kości?

 • „Najwyższa konstrukcja” – zadanie symulacyjne – wnioski do dalszej pracy
 • elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji, i budowanie roli Przywódcy
 • czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu – budowanie relacji,
 • określenie typowych obszarów strat – MUDA w obszarach

Jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów jako liderzy. Poznamy tez główne założenia i potrzeby prawidłowego diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia (Jak analizować MUDA?)

 Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,

 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
 • Test JOHARY – zaufanie w pracy z podwładnymi – autodiagnoza
 • Podstawowe płaszczyzny efektywnej komunikacji – model Mehrabiana
 • Jak słuchać i jak pytać aby budować dobre relacje z podwładnymi

Jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Mehrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych. Test Johary zaś wskaże na kluczowe obszary luk kompetencyjnych, na których powinni się skupić poszczególni uczestnicy szkolenia dla liderów.

 Metody budowania autorytetu lidera produkcji:

 • „Doświadczenie Milgrama” – film edukacyjny – wnioski do dalszej pracy
 • podstawowe czynniki budujące autorytet,
 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
 • rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu autorytetu lidera
 • doświadczenie z lewitującym długopisem – Gracz czy Ofiara? – oto jest pytanie!
 • jak się komunikować z podwładnymi – ćwiczenia z manualem (Niezbędniki lidera)

Co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
Wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

 

Dzień II 8.00 – 16.00

 Asertywność czy empatia lidera? – „Wymagający Szef z ludzką twarzą”

 • Nasza definicja asertywności i empatii
 • „Bunkier” – zadanie symulacyjne – jak damy sobie radę w obliczu presji czasu i konieczności podejmowania strategicznych decyzji
 • Inteligencja emocjonalna lidera (IE)  – klucz do budowy autorytetu
 • Test IE – wnioski na forum
 • Inteligencja społeczna czyli…?
 • „Balon i bambuko” – asertywne zadanie symulacyjne – jak sobie damy rade w sytuacji potencjalnie konfliktowej – praktyczny sprawdzian kompetencja liderskich.

W tej części szkolenia uczestnicy poddani zostaną próbie postaw i umiejętności komunikacyjnych na bazie poznanych wcześniej zagadnień. Wnioski z doświadczenia pozostają na długo w głowach i sercach uczestników.

 Jak się komunikować z podwładnymi i przełożonymi budując swój autorytet

 • „Parzydła i wabiki” – prawidłowa komunikacja werbalna czyli „Język lidera”
 • Analiza transakcyjna Bernea – jak nie dać sobą manipulować i nie manipulować innymi ludźmi 
 • Poziomy zaufania w pracy z zespołem – „od Automatu do i tzw Prawej ręki szefa”

Przećwiczymy najbardziej efektywne formy komunikacji werbalnej, które w diametralny sposób mogą wpłynąć na postrzeganie i wizerunek lidera oraz w ostateczności podnieść jego autorytet i efektywność zawodową.

 Techniki wpływu i perswazji oraz obrona przed manipulacją? Efektywne narzędzia socjotechniczne

 • „Historia pewnego osiołka” – zadanie symulacyjne – sztuka aktywnego słuchania oraz przekonywania
 • Komunikat Ja, 
 • Parafraza i sztuka pytań
 • Konstruktywna Kanapka Krytyki
 • Komunikat typu FUKO
 • Jak stawiać granice i wyciągać konsekwencje

Wybrane techniki negocjacyjne – praca na tzw. manualach – Pracując na materiale szkoleniowym przećwiczymy najprostsze a zarazem bardzo efektywne techniki wpływu i perswazji w pracy lidera z podwładnymi

Delegowanie zadań uprawnień

 • Co to znaczy delegować?
 • Podstawowe zasady delegowania
 • Obszary delegowania – co może lider?
 • Delegowanie wg.6 kroków Cycerona + 2
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (Niezbędniki lidera)

To praktyczny moduł poświęcony na ćwiczenia w zakresie efektywnego delegowania zadań. Okazuje się że większość z liderów nie do końca rozumie dlaczego jedni managerowie osiągają w tym zakresie wysoka efektywność a inni demotywują ludzi do pracy.

 Feedback, czyli o co chodzi?

 • Sztuka udzielania informacji zwrotnej – cele feedback
 • Kontrola i monitoring pracy to nie jest to samo!!!
 • Główne zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback wg 6 kroków
 • Typowe błędy, na co uważać
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (Niezbędniki lidera)

Udzielanie informacji zwrotnej top nie tylko technika Konstruktywnej Kanapki Krytyki. To bardziej złożony proces, w którym wysoka świadomość narzędzia Feedback daje bardzo dobre efekty i podnosi skuteczność pracy podwładnych

 Trudny pracownik –  trudne sytuacje czy… nieudolny lider? – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem manuali (Niezbędniki lidera)- rozmowa z pracownikiem

 • jak dyscyplinować udzielając informacje zwrotną
 • delegujemy mało popularne zadanie
 • pracownik podważa kompetencje lidera
 • brak dyscypliny, spóźnienia, wychodzenie na przerwę itp..
 • Dlaczego JA…? 
 • Nieprzestrzeganie standardu pracy, praca nieterminowa, błędy i braki itp..
 • Niewłaściwa praca – no przecież nie miałem czasu!! Tyle było innej roboty!

W tym module w praktyczny sposób (scenki sytuacyjne) wspólnie przećwiczymy typowe sytuacje w pracy liderów Nestle – czyli nic innego jak kontynuacja tematu obrony przez ewentualną manipulacją i twarde stawianie celów i wyciąganie konsekwencji. 

 Podsumowanie i wnioski do dalszego rozwoju 

 • Zapraszamy na podsumowanie Waszych bezpośrednich przełożonych
 • Pos Test wiedzy
 • Indywidualny plan rozwoju
 • zadania po szkoleniu
 • ankieta oceny szkolenia
 • certyfikaty uczestnictwa

Szkolenie….. i co dalej. Rola liderów w samorozwoju – stąd analiza SWOT jako główne zadanie poszkoleniowe. Dobrze, aby wszyscy uczestnicy zastanowili się jak chcą dalej się rozwijać i kto może skutecznie im w tym pomóc – i tutaj pojawia rola bezpośrednich przełożonych jako mentorów i doradców.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…