Zarządzanie zmianą w zespole produkcyjnym szkolenie

Zarządzanie zmianą w firmie

1. Cel szkolenia:

Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych trudnych, stresujących a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie.

2. Program szkolenia:

Dzień I 9.00 – 16.00

• Wprowadzenie do szkolenia
• Zmiana szansa czy dramat?
• Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
– kształtowanie kultury organizacyjnej
– obszary zarządzania
– funkcje i narzędzia zarządzania
– zarządzanie zespołem
• Elementy organizacyjne zarządzania wpływające na powodzenie zmiany
• Struktura organizacyjna w procesie zmian
• Strategia firmy jako wyznacznik zmian
• Systemy organizacyjne
• Style działania kierownictwa
• Kompetencje pracownicze
• Wartości obowiązujące w firmie

Dzień II 9.00 – 16.00

• Sukces a zmiany!
• Zarządzanie zmianą
• Przyczyny zmian
• Rodzaje zmian
• Problemy potrzebą i motorem zmian
• Konflikty jako początek zmian
– rodzaje konfliktów
– skuteczne formy rozwiązywania konfliktów
• Reakcje na zmiany
• Opór wobec zmiany
• Działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami
• Postawa kierownika w zarządzaniu zmianą
• Etapy zmian
• Etapy procesu zarządzania zmianą
• Ewaluacja szkolenia

Opis metod szkoleniowych:

Forma warsztatowa tzw. metoda współuczestnicząca, przeplatana interaktywnymi wykładami, ćwiczenia indywidualne oraz praca w małych grupach, prezentacje, dyskusje, gry i symulacje.

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Koszt uczestnictwa:
1200PLN/osobę

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

Zmiana organizacyjna jest definiowana jako:

– każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman)
– zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)
– to przekształcenie istniejącego układu wg ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).

Zarządzanie zmianą jako proces

Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Procesami zarządzania zmianą będą:

Proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji. (Anderson)

Część procesu prowadzenia każdej działalności gospodarczej lub jako krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu.

Etapy
Proces zarządzania zmianą obejmuje:

– ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
– rozważanie ważności i wielkości zmiany
– zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
– określenie ograniczeń krytycznych
– aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

Rodzaje zmian

1. Makrosystemowe
systemowe
strukturalne
programowe
2. Mikrosystemowe
innowacje
modyfikacje
usprawnienia

Można dokonać także podziału na zmiany:

– wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych
– zmiany dostosowawcze (reaktywne) i wyprzedzające (planowane)
– radykalne i inkrementalne

Źródła zmian
Okazje do przeprowadzania zmian wg Druckera można podzielić na:

– występujące wewnątrz organizacji, są to:
– nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne
– niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
– innowacja wynikająca z potrzeb procesu
– zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, które wszystkich zaskakują
– występujące na zewnątrz organizacji, to:
– zmiany demograficzne (zmiany w populacji)
– zmiany w postrzeganiu np. mody
nowa wiedza

Czynniki, które wpływają na zainicjowanie procesu zmian to:

– właściciele
– klienci
– dostawcy
– odbiorcy
– konkurenci
– gospodarka
– prawo
– polityka

Może ci się także spodobać…