Zmiany w kodeksie spółek handlowych – nowe prawo spółek i zasady opodatkowania (grupy VAT,podatkowa grupa kapitałowa, opodatkowanie spółek holdingowych, estoński CIT zuwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z Nowego Ładu,)

I. NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – SP. Z O.O. I S.A.

2. grupa spółek – nowa definicja
3. spółka dominująca oraz spółka zależna
4. wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę
dominującą
5. uprawnienia spółki dominującej
6. rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
7. nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
8. wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
9. odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
10. odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
11. odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej
12. zmiana sposobu liczenia kadencji
13. spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
14. podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
15. tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
16. uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
17. doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
18. zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
19. przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
20. nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
21. nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
22. nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

Zarządzanie czasem

II. Grupa VAT

1. Kto MOŻE utworzyć grupę VAT?
2. W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
3. Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
4. Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
5. Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
6. Rozwiązanie grupy VAT
III. Podatkowa Grupa Kapitałowa z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego ładu
1. definicja podatkowej grupy kapitałowej
2. warunki stworzenia grupy
3. obniżenie wysokości kapitału zakładowego – zmiany wynikające z Nowego ładu
4. zniesienie warunku rentowności – zmiany wynikające z Nowego ładu
5. zasady opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej
6. zakończenie działalności podatkowej grupy kapitałowej

7. Relacja między podatkową grupa kapitałową a grupą VAT
IV. Spółki holdingowe

1) zmiany definicyjne;
2) zmiana katalogu form prawnych PSH;
3) doprecyzowanie wymogu posiadania przez spółkę holdingową udziałów
(akcji) w spółkach zależnych;
4) zmiany dotyczące korzystania przez spółki holdingowe i zależne ze zwolnień
podatkowych.

V. Estoński CIT

1) kto może skorzystać z estońskiego CITu?
2) warunki skorzystania z estońskiego CITu
3) korzyści wynikające z estońskiego CITu- odroczenie zapłaty podatku, niższe stawki
podatku w CIT
4) podstawa opodatkowania
5) przypadku naruszenia warunków estońskiego CITu

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/23/2024

Może ci się także spodobać…