Współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi szkolenie

„Współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi – strategie efektywnej komunikacji,  rozwiązywania konfliktów i negocjacji (porozumiewania się)” – szkolenie.

Wstęp

Współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi to kluczowy element budowania harmonijnych relacji w miejscu pracy. Poprzez efektywną komunikację, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje, obie strony mogą osiągnąć lepsze rezultaty oraz zapewnić satysfakcję i bezpieczeństwo dla pracowników. Program szkolenia został stworzony w celu wyposażenia uczestników w praktyczne narzędzia dialogu społecznego, umożliwiając tym samym skuteczną współpracę i porozumiewanie się.

 

Cele

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji,  konsultacji i negocjacji pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową,   jako praktycznych narzędzi dialogu społecznego czyli trudnej sztuki współpracy i porozumiewania się.

Korzyści dla Uczestników

 • Nabycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu komunikacji, konsultacji i negocjacji.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania związków zawodowych oraz dialogu społecznego.
 • Skuteczniejsze przekazywanie informacji i rozwiązywanie konfliktów.
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, co przyczynia się do budowania pozytywnych relacji z pracodawcą.
 • Możliwość uczestnictwa w praktycznych symulacjach negocjacji, co umożliwia bezpośrednie stosowanie zdobytej wiedzy.

Korzyści dla Pracodawcy

 • Poprawa efektywności współpracy z organizacjami związkowymi.
 • Zmniejszenie ryzyka konfliktów i sporów zbiorowych w miejscu pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez uczestnictwo w dialogu społecznym.
 • Możliwość skuteczniejszego zarządzania działalnością socjalną i rozwiązywania problemów pracowniczych.

Metody Szkoleniowe

 • Metoda współuczestnicząca z aktywnym udziałem słuchaczy.
 • Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne warsztaty.
 • Symulacje negocjacji umożliwiające praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
 • Trening indywidualnych i zbiorowych umiejętności w porozumiewaniu się z partnerami społecznymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 (9.00 – 16.00)

Wprowadzenie do szkolenia
– potrzeby uczestników
– kompetencje osób odpowiedzialnych za współpracę, komunikację, konsultacje i negocjacje z organizacjami związkowymi

Zasady funkcjonowania Związków Zawodowych w Polsce (w firmie)
– podstawy prawne działalności związków zawodowych
– rola i kompetencje organizacji związkowych
– ochrona prawna działaczy związkowych
– przeciwdziałanie nadużyciom i ochrona związkowa

Dialog społeczny w firmie
– prawne uwarunkowania dialogu społecznego w Polsce
– dialog społeczny na poziomie zakładu pracy
– zasady dialogu społecznego
– dialog społeczny jako negocjacje, konsultacje i wymiana informacji
– związek zawodowy jako partner dialogu społeczego – zasady działania
– organizacja związkowa – zasady działania
– kompetencje organizacji związkowej – Ustawa o związkach zawodowych
– zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym

– współdziałanie w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
– prowadzenie konsultacji w przypadku zwolnień pracowników i zmian warunków umów o pracę
– zawieranie i zmiana układów zbiorowych pracy oraz regulaminów
– zarządzanie działalnością socjalną

Komunikacja czyli współpraca i przekazywanie informacji
– zasady skutecznej komunikacji pomiędzy partnerami społecznymi
– komunikacja jako współpraca
– komunikacja jako proces (przekazywanie informacji)
– narzędzia komunikacyjne (partnerstwo, informacja zwrotna, parafraza)
– zakłócenia w procesie komunikacji
– jak komunikować się z parterem społecznym
– aktywne słuchanie
– empatia i asertywność
– etapy rozmowy z partnerami społecznymi

Dzień 2 (9.00 – 16.00)

Konflikty czyli problemy do rozwiązana czyli wstęp do negocjacji
– identyfikacja konfliktów i problemów społecznych w firmie
– konflikt czyli  sprzeczność w komunikacji (różnica w celach, wartościach i interesach)
– co zrobić z konfliktem
– negocjacje
– konsultacje
– mediacje
– Ustawa o sporach zbiorowych
– rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi:
– procedura rozwiązywania sporów zbiorowych
– treści porozumień w sporach zbiorowych
– strajk i pozastrajkowe akcje protestacyjne

Negocjacje czyli sztuka porozumiewania się z parterami społecznymi (stroną społeczną)
– zasady skutecznych negocjacji
– przygotowanie się do negocjacji z parterami społecznymi
– jak prowadzić negocjacje
– partnerstwo w negocjacjach
– style i techniki negocjacyjne
– negocjacje pozycyjne
– negocjacje problemowe
– taktyki i techniki negocjacyjne
– przeciwdziałanie manipulacjom
– przygotowanie się do negocjacji społecznych
– interesy partnerów negocjacji (wspólne, różne i sprzeczne) i ich wykorzystanie w procesie  negocjacji
– porozumienie czyli sztuka osiągnięcia kompromisu bądź consensusu w negocjacjach
– praktyczne przećwiczenie (symulacje negocjacji) umiejętności negocjacyjnych

Działanie na przyszłość
– co dalej ze współpracą pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową
– działania na przyszłość
– podsumowanie szkolenia

Podsumowanie

Program szkolenia skupia się na wyposażeniu uczestników w praktyczne narzędzia dialogu społecznego, umożliwiając skuteczną współpracę i porozumiewanie się między pracodawcą a organizacjami związkowymi. Poprzez analizę zasad funkcjonowania związków zawodowych, dialogu społecznego oraz praktyczne symulacje negocjacji, uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności do efektywnego rozwiązywania konfliktów i osiągania porozumienia. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod szkoleniowych, uczestnicy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie nauki i praktycznie stosować zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej.

Może ci się także spodobać…