Dokumentacja cen transferowych w 2024r.

Dla kogo

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2024
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2024r.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.
Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

1. Dokumentacja podatkowa w 2024 roku

a) Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych b) Definicja ceny transferowej c) Definicji podmiotów powiązanych – Pojęcie znaczącego wpływu. -Powiązania kapitałowe. -Powiązania osobowe. -Powiązania z rajami podatkowymi. d) Progi dokumentacyjne e) Identyfikacja transakcji kontrolowanej f) Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego. g) Rodzaje transakcji h) Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego. i) Redefinicja podmiotów powiązanych j) Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny – Restrukturyzacja. – Umowa spółki osobowej. – Umowa o współpracy. k) elementy local file l) Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji ł) Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje. m) Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej. n) Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia o) informacja TPR p) Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)

2. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen

a) podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych b) decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje c) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen) d) metoda ceny odprzedaży e) metoda rozsądnej marży „koszt plus” f) metoda marży transakcyjnej netto g) metoda podziału zysku

3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

4. Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność

5. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

a) przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, b) warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, c) porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami, d) typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, e) trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, f) przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

6. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych

a) korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej, b) korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e, c) warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia, d) korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, e) zagadnienia intertemporalne.

7. Ceny transferowe – zmiany wynikające z Nowego Ładu a) zmiany w TP-R,

b) zmiany w oświadczeniu o cenach transferowych c) zmiany w zakresie korekty cen transferowych, d) zmiany w lokalnej dokumentacji, e) nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

8. Pytania i odpowiedzi

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/19/2024

Może ci się także spodobać…