Motywacja do pracy szkolenie

Motywacja do pracy w środowisku produkcyjnym

Warsztaty szkoleniowe dla kadry managerskiej niższego i średniego szczebla w firmach produkcyjnych

Motywacja – wstęp

Wśród mechanizmów warunkujących efektywność w środowisku produkcyjnym coraz wyraźniej wyodrębnia się i daje o sobie znać cały kompleks spraw, który zwykliśmy określać pojęciem motywacji do pracy. Oznacza ono „stwarzanie warunków i stosowanie bodźców zmierzających do tego, aby podwładni zachowywali się zgodnie z zamiarem przełożonego, zachowując przy tym poczucie swobody samodzielnych decyzji.  W doskonaleniu narzędzi tej motywacji (bodźców i warunków motywacyjnych pracowników liniowych) praktyka produkcyjna dostrzega główne źródło poprawy efektywności, a przebudowę jej systemu traktuje wręcz jako centralny element rozwoju i lojalności pracowników produkcyjnych, jako jej serce. Takie stanowisko w firmach produkcyjnych jest zupełnie naturalne i słuszne. Postawy pracowników produkcyjnych wobec pracy, rozumiane najogólniej jako stany gotowości do działania czy też zainteresowania określonym kierunkiem działań w danej sytuacji, zależą bowiem zasadniczo od charakteru i jakości stosowanych bodźców i intensywności motywacji. Im silniejsze i bogatsze są bodźce i im bardziej złożona i intensywna jest motywacja, tym większa może być mobilizacja energii psychofizycznej podwładnych, wyrażająca się w sile jego reakcji i tym większe natężenie wydatkowania przez niego wysiłku.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie metod skutecznego motywowania i kierowania zespołem produkcyjnym.
 • Zwiększenie motywacji własnej i podwładnych.
 • Trening sprawdzonych narzędzi zarządzania i budowania motywacji pracowników.
 • Umiejętność przeciwdziałania jawnej demotywacji podwładnych
 • Dostrzeganie i reakcja na ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych.
 • Poznanie sposobów motywacji finansowej i pozafinansowej.

Program szkolenia 2 dni ( 2 x 8 h)

 Motywacja jako kluczowa rola kierowania ludźmi i zarządzania sobą w środowisku produkcyjjnym

 • Mity dotyczące motywacji i fakty dotyczące demotywacji
 • Motywowanie jako okresowa akcja czy ciągły proces?
 • Największe wyzwania kadry w motywowaniu podwładnych

 Indywidualna motywacja mistrza, brygadzisty, lidera i pracownika

 • Co mnie motywuje do pracy? – analiza (praca na materiale szkoleniowym)
 • Co motywuje do pracy moich podwładnych? – Polska Mapa Motywacji
 • Umiejętność rozpoznawania czynników indywidualnej motywacji.
 • Autodiagnoza motywatorów w naszej firmie.
 • Trudna osobowość pracownika a dostępne w firmie motywatory.
 • Motywacja finansowa czy pozafinansowa _ teoria Herzberga i inne w praktyce firm produkcyjnych
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego – czyli elementy zarzadzania sytuacyjnego.

 Wpływ auto motywacji przełożonego na pracowników liniowych

 • Jak motywować samego siebie? – o to jest pytanie!
 • Analiza własnej motywacji mistrza, brygadzisty czy lidera.
 • Style zarzadzania i ich wpływ na motywację pracownika produkcyjnego.

  Motywowanie zespołu na produkcji – czym się różni od innej branży?

 • Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy – gra symulacyjna.
 • Rola lidera i jego stylu kierowania grupą.
 • Pozytywna rywalizacja w zespole czy walka o przetrwanie.
 • Porażka i sukces jako wartości dla całego zespołu.

Pozytywna i negatywna komunikacja i jej wpływ na motywację

 • Filary pozytywnej i negatywnej komunikacji przełożonego
 • Pochwały – sposoby udzielania pozytywnej informacji zwrotnej.
 • Feedback jako podstawa budowania relacji na linii przełożony – podwładny.
 • Rozmowy dyscyplinujące z pracownikami.
 • Jak poprowadzić rozmowę dyscyplinującą, aby nie zdemotywować podwładnego?
 • Samokrytyka podwładnego jako najskuteczniejsze narzędzie prowadzące do rozwoju podwładnych.

 Motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych

 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Motywacja „Do celu i Od problemu”.
 • Rozpoznawanie danego typu.

 Najczęstsze błędy w motywowaniu podwładnych

 • Typowe „demotywatory”.
 • Jak nie popełniać błędów naszych przełożonych.
 • Zarządzanie a rządzenie – jak zarządzać aby nie demotywować innych?

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

 

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/13/2018

Może ci się także spodobać…