Szkolenie Prawo Pracy w 2024 roku

Opis szkolenia i jego cel
Założeniem tego kursu jest dostarczenie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat skutecznego stosowania prawa pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Szczególny nacisk kładziemy na aktualizację wiedzy z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym nowelizacji prawa pracy obowiązujących pracodawców w 2024 roku. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy umożliwiających praktyczne stosowanie przepisów prawa pracy w ich codziennej rzeczywistości zawodowej.

Zarządzanie czasem

Zakres szkolenia obejmuje

 • Umowy o pracę: optymalizacja warunków zatrudnienia, nowe wymogi dotyczące umowy na czas próbny, umowy na zastępstwo, praca zdalna.
 • Czas pracy: planowanie, organizacja, nadzór i kontrola, w tym normy czasu pracy, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych.
 • Urlopy pracownicze w 2024 roku: zasady, uprawnienia, szczególne przypadki.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych; kontrola zwolnień lekarskich.
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy.
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji.
 • Dyscyplinowanie pracowników.
 • Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa.
 • Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę.

 Korzyści dla uczestników

 • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy.
 • Wyposażenie w narzędzia i metody pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem.
 • Umiejętność przekształcania obowiązków pracodawców wynikających z prawa pracy na regulacje wewnętrzne.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów dotyczących czasu pracy.
 • Dostęp do praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Korzyści dla pracodawcy

 • Zgodność z przepisami, Szkolenie umożliwia pracodawcom aktualizację wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych, co przekłada się na zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Uniknięcie naruszeń prawnych pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i ryzyka kar finansowych.
 • Efektywne zarządzanie personelem, Pracownicy wyposażeni w narzędzia i wiedzę zdobytą na szkoleniu są w stanie skutecznie stosować przepisy prawa pracy w codziennej pracy, co przyczynia się do efektywnego zarządzania personelem. Lepsze zrozumienie przepisów prawnych umożliwia pracodawcom skuteczne reagowanie na różnorodne sytuacje kadrowe i podejmowanie trafnych decyzji personalnych.
 • Minimalizacja ryzyka, Dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, pracodawcy są w stanie minimalizować ryzyko sporów sądowych z pracownikami oraz negatywnych konsekwencji związanych z nieprawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy. Odpowiednie przygotowanie pracodawców pozwala uniknąć niepotrzebnych strat finansowych i reputacyjnych.
 • Poprawa relacji pracowniczych, Świadomość obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników oraz umiejętność właściwego ich wypełniania przyczynia się do budowania pozytywnych relacji z personelem. Zrozumienie i szacunek dla praw pracowników sprzyjają atmosferze zaufania i współpracy w miejscu pracy, co może wpływać pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników.
 • Optymalizacja procesów kadrowych, Szkolenie pozwala pracodawcom doskonalić procedury związane z zatrudnianiem, zarządzaniem czasem pracy, przyznawaniem urlopów czy rozwiązywaniem umów o pracę. Poprawa efektywności procesów kadrowych przekłada się na oszczędność czasu i zasobów oraz minimalizację ryzyka błędów administracyjnych.
 • Zwiększenie konkurencyjności, Pracodawcy, którzy inwestują w rozwój kompetencji swojego personelu z zakresu prawa pracy, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Wykazanie się dbałością o prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy może przyciągać do firmy wykwalifikowanych kandydatów oraz budować pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku.

 Metody szkolenia

 • Wykłady i warsztaty.
 • Analizy przypadków i przykłady.
 • Ćwiczenia praktyczne wzbogacone o quizy i testy.
 • Praca na przykładach orzeczeń i aktów prawnych.
 • Sesje pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia

Dzień I

1. Nawiązanie zatrudnienia

 • Kreowanie Korzystnych Warunków: Wprowadzenie do kluczowych informacji dla menedżerów przed podpisaniem umowy o pracę:
  • Rzetelne pytania pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej – balans między celowością pytań a zgodnością z przepisami antydyskryminacyjnymi i ochroną prywatności kandydata.
  • Wybór optymalnej formy zatrudnienia w zależności od rodzaju umowy.
  • Nowe aspekty umowy na czas próbny i ich praktyczne zastosowanie.
  • Elastyczne opcje zatrudnienia w kontekście pracy zdalnej.
  • Procedury przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
  • Etyczne powierzenie obowiązków pracownikowi.
  • Standardy prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej.

2. Zarządzanie czasem pracy

 • Planowanie, Organizacja i Nadzór: Rola gotowości i dyspozycyjności pracownika:
  • Definicja dyscypliny czasu pracy.
  • Zmiany w wymiarze czasu pracy w 2024 roku.
  • Systemy i rozkłady czasu pracy.
  • Rozwiązania dla różnych form pracy: praca zmianowa, praca weekendowa, praca zdalna.
  • Przerwy w pracy oraz ich konsekwencje.
  • Zarządzanie nadgodzinami i rekompensata za pracę poza standardowymi godzinami.
  • Ustalanie czasu pracy pracowników oraz monitorowanie pracy zdalnej.
  • Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz unikanie błędów w rozliczaniu.
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji czasu pracy.

3. Urlopy pracownicze w 2024 roku

 • Planowanie i Przyznawanie Urlopów: Zasady i szczególne przypadki:
  • Skuteczne planowanie i nadawanie urlopów wraz z analizą przypadków specjalnych.
  • Przepisy dotyczące pierwszego urlopu oraz kolejnych.
  • Udzielanie urlopów bieżących i zaległych.
  • Szczególne sytuacje związane z urlopami rodzicielskimi.
  • Elastyczne podejście do wnioskowania o urlop.
  • Konsekwencje zaniedbania urlopu.
  • Regulacje dotyczące urlopów okolicznościowych oraz zwolnień od pracy.

Dzień II

4. Odpowiedzialność pracodawcy
• Obowiązki i Konsekwencje
• Praktyczne wypełnianie podstawowych zadań pracodawcy
• Organizacja procesu pracy.
• Rozpoznawanie i eliminowanie naruszeń praw pracowniczych.
• Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych pracowników.
• Prawne aspekty dyscyplinowania pracowników.
• Zarządzanie zmianami w warunkach zatrudnienia.
• Procedury przy rozwiązaniu umowy o pracę.

5. Dyscyplinowanie pracowników
• Prawne ramy stosowania kontroli pracy
• Wydawanie poleceń służbowych i reakcje na odmowę wykonania.
• Procedury rozmów dyscyplinujących.
• Ocena okresowa podwładnych.

6. Zmiana warunków zatrudnienia
• Umowy stałe i tymczasowe
• Elastyczne podejście do zmiany stanowiska pracy i warunków zatrudnienia.

7. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę
• Sposoby zgodnego z prawem rozstania się z pracownikiem
• Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku.

Podsumowanie
Szkolenie „Prawo Pracy w 2024 roku” stanowi niezwykle wartościowe narzędzie dla pracodawców, umożliwiając praktyczne poznanie najnowszych zmian w prawie pracy i ich zastosowanie w codziennej praktyce zarządzania personelem. Obejmuje ono szeroki zakres tematyczny, począwszy od umów o pracę, poprzez czas pracy i urlopy pracownicze, aż po procedury dyscyplinujące i zmiany warunków zatrudnienia. Poprzez różnorodne metody szkoleniowe, takie jak wykłady, warsztaty, analizy przypadków oraz sesje pytań i odpowiedzi, uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do skutecznego stosowania przepisów prawa pracy w swojej pracy zawodowej. Celem szkolenia jest nie tylko dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy, ale także umożliwienie im praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w różnorodnych sytuacjach kadrowych. Dzięki temu pracodawcy mogą efektywniej zarządzać personelem, minimalizować ryzyko błędów oraz budować pozytywne relacje z pracownikami.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/03/2024

Może ci się także spodobać…