Szkolenie Związek zawodowy – Współpraca z Pracodawcą

Główni odbiorcy: Przewdstawiciele pracodawcy jak też strona związkowa.

Opis szkolenia i Cel
To szkolenie skupia się na kluczowych zasadach współpracy między pracodawcą a związkami zawodowymi, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach prawnych. Oferuje praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki, aby zbudować skuteczną współpracę między stronami społecznymi w realizacji celów firmy. Jest skierowane głównie do kadry kierowniczej, menedżerów HR, członków rad nadzorczych, dyrektorów personalnych, prawników korporacyjnych oraz przedstawicieli organizacji zawodowych.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 • Pełne zrozumienie uprawnień związków zawodowych
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnej współpracy z związkami zawodowymi
 • Zdobycie praktycznych narzędzi do skutecznego działania
 • Umiejętność tworzenia i interpretacji dokumentacji współpracy
 • Poznanie strategii przeciwdziałania nadużyciom
 • Precyzyjne określenie uczestników negocjacji
 • Umiejętność reagowania na manipulację
 • Zrozumienie procesu ustępowania i uzyskiwania ustępstw
 • Znajomość różnych rodzajów porozumień i ich konsekwencji
 • Dostęp do sprawdzonych rozwiązań i wieloletniego doświadczenia praktycznego.

Korzyści dla pracodawcy

 • Zrozumienie prawnych ram współpracy z związkami zawodowymi, co pozwala uniknąć potencjalnych sporów i konfliktów.
 • Wyposażenie kadry kierowniczej w umiejętności negocjacyjne, co przekłada się na skuteczniejsze osiąganie porozumień korzystnych dla firmy.
 • Poprawa relacji między pracodawcą a związkami zawodowymi, co sprzyja stabilności i efektywności działania przedsiębiorstwa.
 • Poznanie praktycznych narzędzi i metod pracy, które umożliwiają skuteczne zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi, minimalizując ryzyko nieporozumień i konfliktów.
 • Skorzystanie z wieloletniego doświadczenia i sprawdzonych rozwiązań, co pozwala uniknąć błędów i osiągnąć pozytywne efekty współpracy.

Metody szkolenia

 • Wykłady i warsztaty, analiza przypadków i aktywny udział uczestników
 • Wykorzystanie diagramów, wykresów i tabel do ilustrowania treści
 • Ćwiczenia praktyczne, quizy i testy
 • Praca na przykładach orzeczeń, wzorów dokumentów i aktów prawnych
 • Sesje pytań i odpowiedzi

Program szkolenia

Dzień 1 (9.00 – 16.00)

 Wprowadzenie do szkolenia
– potrzeby uczestników
– kompetencje osób odpowiedzialnych za współpracę, komunikację, konsultacje i negocjacje z organizacjami związkowymi

Zasady funkcjonowania Związków Zawodowych w Polsce (w firmie)
– podstawy prawne działalności związków zawodowych
– rola i kompetencje organizacji związkowych
– ochrona prawna działaczy związkowyc
– przeciwdziałanie nadużyciom i ochrona związkowa

 Dialog społeczny w firmie
– prawne uwarunkowania dialogu społecznego w Polsce
– dialog społeczny na poziomie zakładu pracy
– zasady dialogu społecznego
– dialog społeczny jako negocjacje, konsultacje i wymiana informacji
– związek zawodowy jako partner dialogu społeczego – zasady działania
– organizacja związkowa – zasady działania
– kompetencje organizacji związkowej – Ustawa o związkach zawodowych
– zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym
– współdziałanie w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
– prowadzenie konsultacji w przypadku zwolnień pracowników i zmian warunków umów o pracę
– zawieranie i zmiana układów zbiorowych pracy oraz regulaminów
– zarządzanie działalnością socjalną

Komunikacja czyli współpraca i przekazywanie informacji
– zasady skutecznej komunikacji pomiędzy partnerami społecznymi
– komunikacja jako współpraca
– komunikacja jako proces (przekazywanie informacji)
– narzędzia komunikacyjne (partnerstwo, informacja zwrotna, parafraza)
– zakłócenia w procesie komunikacji
– jak komunikować się z parterem społecznym
– aktywne słuchanie
– empatia i asertywność
– etapy rozmowy z partnerami społecznymi

Dzień 2 (9.00 – 16.00)

Konflikty czyli problemy do rozwiązana czyli wstęp do negocjacji
– identyfikacja konfliktów i problemów społecznych w firmie
– konflikt czyli  sprzeczność w komunikacji (różnica w celach, wartościach i interesach)
– co zrobić z konfliktem
– negocjacje
– konsultacje
– mediacje
– Ustawa o sporach zbiorowych
– rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi:
– procedura rozwiązywania sporów zbiorowych
– treści porozumień w sporach zbiorowych
– strajk i pozastrajkowe akcje protestacyjne

Negocjacje czyli sztuka porozumiewania się z parterami społecznymi (stroną społeczną)
– zasady skutecznych negocjacji
– przygotowanie się do negocjacji z parterami społecznymi
– jak prowadzić negocjacje
– partnerstwo w negocjacjach
– style i techniki negocjacyjne
– negocjacje pozycyjne
– negocjacje problemowe
– taktyki i techniki negocjacyjne
– przeciwdziałanie manipulacjom
– przygotowanie się do negocjacji społecznych
– interesy partnerów negocjacji (wspólne, różne i sprzeczne) i ich wykorzystanie w procesie negocjacji
– porozumienie czyli sztuka osiągnięcia kompromisu bądź consensusu w negocjacjach
– praktyczne przećwiczenie (symulacje negocjacji) umiejętności negocjacyjnych

Działanie na przyszłość
– co dalej ze współpracą pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową
– działania na przyszłość
– podsumowanie szkolenia

 

Metody i narzędzia pracy:
Szkolenie jest prowadzone metodą współuczestniczącą czyli z aktywnym udziałem słuchaczy. Przeplatana jest zajęciami teoretycznymi i praktycznymi (warsztat)  W trakcie części praktycznej (treningowej) uczestnicy doskonalą indywidualne i zbiorowe umiejętności w zakresie porozumiewania się (negocjacje, konsultacje) z partneresm społecznym  czyli skutecznego negocjowania w obszarze społecznym.

Podsumowanie
Szkolenie zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania relacjami między pracodawcą a związkami zawodowymi. Uczestnicy zdobywają nie tylko głębsze zrozumienie prawnych aspektów współpracy, ale również umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, które są kluczowe dla budowania pozytywnych relacji i osiągania korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i związków zawodowych. Dzięki praktycznym narzędziom i metodologiom prezentowanym podczas szkolenia, uczestnicy są w stanie skutecznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby pracowników, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania firmy oraz jej stabilność i konkurencyjność na rynku pracy.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

03/03/2024

Może ci się także spodobać…