Walne zgromadzenie wspólników

Procedury prawne i organizacyjne przed walnym zgromadzeniem / zgromadzeniem wspólników

Vintage Balance Scale

Vintage Balance Scale

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (9.00 – 17.00)

Grupa docelowa – członkowie zarządu, asystenci zarządów w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych

Program szkolenia:

1. Kompetencje władz spółki związane ze zgromadzeniem:
a. kompetencje zarządu,
b. kompetencje rady nadzorczej,
c. kompetencje zgromadzenia.
2. Dokumentacja zgromadzenia
a. sprawozdanie zarządu,
b. sprawozdanie rady nadzorczej,
c. dokumenty finansowe,
d. projekty uchwał,
e. odpowiedzialność za sporządzenie dokumentów (odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków rady nadzorczej, odpowiedzialność sporządzających dokumenty finansowe).
3. Zwołanie zgromadzenia:
a. tryb zwołania,
b. zawiadomienia,
c. miejsce odbycia zgromadzenia,
d. zgromadzenie bez zwoływania,
e. odwołanie zgromadzenia.
4. Przebieg zgromadzenia wspólników
a. rejestracja uczestników,
b. pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu,
c. rozpoczęcie zgromadzenia,
d. wybór komisji skrutacyjnej i przewodniczącego obrad,
e. zatwierdzenie porządku obrad,
f. treść uchwał i ich zmiana podczas obrad,
g. tryb podejmowania uchwał,
h. protokoły,
i. udzielanie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej,
j. przerwy w obradach,
k. zakończenie zgromadzenia,
l. przechowywanie dokumentów.
5. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia:
a. podmioty uprawnione,
b. tryb.
6. Zagadnienia prawno – finansowe i podejmowanie istotnych decyzji nie związanych ze zwyczajnym zgromadzeniem:
a. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
b. umorzenie udziałów / akcji.
7. Zasady nadzoru właścicielskiego.
8. Udział pracowników w zarządzaniu:
a. udział pracowników w zarządach,
b. udział pracowników w radach nadzorczych,
c. rady pracowników.
9. Ochrona interesów wspólników/akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych.

Miejsce realizacji szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 690 PLN

Zawiera:

– Prowadzenie szkolenia przez radcę prawnego
– Materiały szkoleniowe + CD
– Certyfikaty uczestnictwa
– Przerwy kawowe
– Obiad

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…