Zarządzanie sytuacyjne w LEAN szkolenie

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji

f366
Co to jest przywództwo?
Jest to proces pozytywnego wpływu – nie manipulacji – aby pomóc zespołowi zrealizować cele.

Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi: Każde podejście jest dobre – musi być ono jedynie zastosowane do odpowiedniej sytuacji. Inaczej mówiąc najlepszą odpowiedzią na pytanie w jaki sposób zarządzać? jest: „to zależy”. Lider zespołu produkcyjnego powinien odpowiedzieć na pytanie od czego to zależy i w jaki sposób należy postępować? Jest rzeczą oczywistą, że efektywne rozwiązanie zastosowane w jednej sytuacji może się zupełnie nie sprawdzić w innej. Różnice kulturowe, osobowościowe, zróżnicowanie doświadczeń i poziomu zaangażowania mogą w znaczny sposób wpływać na zdolność przyswajania i wdrażania przez pracowników idei i narzędzi LEAN. Według podejścia sytuacyjnego kierownik Lean powinien ustalić jaka metoda w danej sytuacji w danych warunkach i w danym momencie najlepiej przyczyni się do osiągnięcia celów produkcyjnych. Dążąc do najlepszych standardów nie możemy jednocześnie zapominać o zróżnicowanym podejściu do pracy różnych pracowników a idea Kaizen wręcz zmusza do działania sytuacyjnego.

Grupa docelowa:
Warsztaty dedykowane są niższej i średniej kadrze zarzadzania w firmach produkcyjnych opartych na zasadzie idei szczupłego zarzadzania. Szczególnie zapraszamy brygadzistów i mistrzów oraz kierowników i szefów działów produkcyjnych, magazynów, utrzymania ruchu itp, którzy zarządzają grupami podwładnych pracowników w swoich obszarach.

Korzyści dla firmy
Poprawa jakości przywództwa wśród kadry zarządzania średniego szczebla w organizacji LEAN, powoduje wyższą efektywność wykonywania zadań – w zakresie jakości, terminowości i obniżonych kosztów. Zarządzanie sytuacyjne prowadzi do poprawy relacji na linii przełożony-podwładny, dzięki temu pracownicy szybciej rozwijają kompetencje, łatwiej adaptują narzędzia i metody LEAN oraz chętniej akceptują zasady KAIZEN.
Błędy w zarządzaniu ludźmi i brak nastawienia przełożonych na ich rozwój powodują, że poziom kompetencji i zaangażowania pracowników ulega stopniowej regresji. Brak umiejętności odpowiedniego komunikowania celów i zadań oraz przede wszystkim brak umiejętności diagnozowania poziomu kompetencji i zaangażowania zespołu prowadza często do niechęci lub wręcz jawnego oporu przy wdrażaniu poszczególnych zasad i narzędzi LEAN.

Program szkolenia ( 2 dni szkoleniowe, 2 x 8 godzin)

1. Wprowadzenie,
• Poznajmy się,
• Cele i zadania warsztatów
• Zadanie zespołowe – rola Lidera LEAN

2. Podstawowe założenia i wartości Przywództwa Sytuacyjnego w organizacji LEAN;
• Firma produkcyjna na rynku konkurencyjnym a zasady LEAN
• Główne założenia idei LEAN – czym jest MUDA i dlaczego musimy wdrażać zasady KAIZEN?
• Trójkąt konkurencyjności – rola lidera sytuacyjnego

3. Podstawowe obszary kompetencji przywódcy sytuacyjnego w firmie produkcyjnej
• Co to znaczy zarządzać?
• Zarządzać czy przewodzić? – jaka to różnica?
• Postawa, Wiedza i Umiejętności lidera sytuacyjnego w LEAN
• Rola i zadania szefa zespołu produkcyjnego – autoanaliza

4. Symulacyjne zadanie zespołowe – rola lidera sytuacyjnego
• Omówienie procesów
• Wnioski do dalszej pracy

5. Sytuacyjne teorie przywództwa:
• Model Fiedlera
• Koncepcja P. H. Herseya i K. H. Blancharda
• Model Michaela Amstronga
• Koncepcja John Adair

6. Autorytet lidera w organizacji LEAN
• Autorytet doświadczenia – wiedzy i umiejętności
• Autorytet stanowiska
• Autorytet wynikający z stylu komunikacji
• Autorytet charyzmy

7. Poziomy rozwoju zespołu wg K. H. Blancharda
• R1 – niskie kompetencje i wysokie zaangażowanie
• R2 – niskie, średnie kompetencje i niskie zaangażowanie
• R3 – średnie/wysokie kompetencje i niskie zaangażowanie
• R4 – wysokie kompetencje i wysokie zaangażowanie

8. Style kierowania zależne od poziomu rozwoju zespołu produkcyjnego; K. H. Blancharda
• Dyrygowanie – autokrata
• Trenowanie – nauczyciel
• Wspieranie – starszy brat
• Delegowanie – liberał

9. Kluczowe kompetencje lidera sytuacyjnego w organizacji LEAN
• Zarządzanie przez chodzenie (Go and see)
• Jednominutowy menedżer – info zwrotne
• Branie pod uwagę okoliczności (tzw. „sytuacja”)

10. Diagnoza – pierwszy obszar kompetencji przywódcy sytuacyjnego
• Definiowanie etapu rozwoju pracownika; poziomu kompetencji i zaangażowania w osiągnięcie konkretnego celu, realizację zadania zgodnego z zasadami Lean;
• Matryce kompetencji jako narzędzie diagnozy
• Silne strony i potrzeby pracowników na różnych etapach rozwoju przy wdrażaniu narzędzi LEAN;
• 5 pytań diagnostycznych i dwie decyzje – narzędzie diagnozy etapu rozwoju;
• Praktyczne ćwiczenie – diagnozowanie etapu rozwoju pracownika z wykorzystaniem narzędzi jw

11. Elastyczność – drugi obszar kompetencji przywódcy sytuacyjnego
• Określenie dwóch podstawowych typów działań przywódczych
• Zachowania Instruujące oraz Zachowania Wspierające;
• Przykłady zachowań w środowisku LEAN – studia przypadków

12. Praktyczne ćwiczenie czterech stylów przywództwa z wykorzystaniem narzędzi wspierających
• zwroty typowe dla poszczególnych stylów,
• charakterystyka czterech stylów i etapów rozwoju.
• analizy przypadków i rozegranie scenek z wykorzystaniem arkusza; współpraca dla wyników.

13. Test – styl przywództwa wg P. H. Herseya i K. H. Blancharda,
• Analiza testu;
• Elastyczność stylu przywództwa: podstawowy styl przywództwa uzupełniający styl przywództwa oraz style, które należy rozwijać;
• Skuteczność stylu przywództwa: na ile adekwatnie dopasowujesz style przywództwa do sytuacji?
• Twój plan działania;
• Symulator sytuacji produkcyjnych – brak umiejętności czy brak motywacji? – jak pracować z podwładnymi? Przykłady:
– Brak przestrzegania zasad BHP
– Brak przestrzegania zasad 5S
– Brak przestrzegania standardów pracy
– Brak zaangażowania w realizacji KAIZEN ( programy sugestii, zespoły kaizen..)
– Obniżona jakość produkcji (błędy, braki..)
– Brak zaangażowania w analizę i rozwiązywanie problemów (brak ograniczenia MUDA)
– Brak współpracy w zespole (pomiędzy obszarami, pomiędzy zmianami…)
– Brak przestrzegania dyscypliny (spóźnienia, niepotrzebne rozmowy i dyskusje, podważanie autorytetu lidera…)
– Nieterminowe działania ( opóźnienia, zwolnione tempo pracy..)

14. Współpraca dla wyników – trzeci obszar kompetencji przywódcy sytuacyjnego, czyli jak wdrożyć narzędzia LEAN w zespole, przy współpracy z szefem?
• Rozmowa – jeden na jeden, sposób na otwartą komunikację, budowę zaufania i coaching pracowników;
• Rozmowa jeden na jeden – z wykorzystaniem arkusza;
• Współpraca dla wyników – jak w praktyce wdrożyć styl przywództwa ze swoimi współpracownikami? – studia przypadków z firmy

15. Lider w sytuacji konfliktowej
• Geneza konfliktów
• Pozytywne i negatywne aspekty sytuacji konfliktowej w środowisku LEAN
• 3 etapy w rozwiązywaniu konfliktów
• 6 kroków wg Gordona
• Jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym?

16. Plan działań
• Opracowanie planu zastosowania w miejscu pracy;
• Omówienie niezbędnych narzędzi wdrożeniowych;
• Zadania poszkoleniowe
• Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Zapytania ofertowe

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/15/2017

Może ci się także spodobać…

Instruktor TWI szkolenie

Instruktor  TWI –  nowa rola w zespole produkcyjnym Dla kogo to szkolenie: Warsztaty dedykujemy wszystkim obecnym a...

Zarządzanie zmianą w LEAN

Warsztaty dla liderów, brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji Wdrożenie idei szczupłego zarządzania oraz zasad...