Szkolenia dla brygadzistów mistrzów produkcji

Warsztat kierowniczy dla kadry średniego i niższego szczebla produkcji

Poznaliśmy najtrudniejsze sytuacje i problemy kadry mistrzów, brygadzistów i liderów produkcji – zobacz jakie mamy dla Was rozwiązania!! 

Wprowadzenie:

  • Główne wyzwania firm produkcyjnych na obecnym rynku pracy to utrzymanie wysokiej efektywności pracy przy ograniczonych możliwościach zatrudnienia. Tzw „rynek pracownika” daje się coraz bardziej we znaki pracodawcom. Dlatego to szkolenie  profilujemy dla mistrzów oraz brygadzistów i liderów obszarów.
  • To ten szczebel zarządzania jest na co dzień najbliżej procesu oraz najbliżej ludzi i staje się kluczem do doskonalenia, rozwoju i utrzymania w firmie najlepszych pracowników.
  • Realizując dla firm produkcyjnych co najmniej kilkaset warsztatów  stworzyliśmy programy szkoleń dopasowanych do obecnych problemów i trudności w pracy mistrzów i brygadzistów oraz liderów obszarów.
  • Każdy moduł warsztatowy zawiera treści teoretyczne oraz konkretne ćwiczenia wsparte praktycznymi manualami (niezbędniki mistrza, brygadzisty, lidera..) które dają możliwość natychmiastowej implementacji trenowanych kompetencji w obszarach pracy.
  • Zakres każdego szkolenia dopasowany jest do bieżącej sytuacji klienta i aktualnego poziomu kompetencji kadry średniego i niższego szczebla. Ustalamy go na podstawie wcześniejszych wywiadów z wykorzystaniem autorskich narzędzi diagnostycznych.

15 KLUCZY do efektywności w pracy Mistrza, Brygadzisty i Lidera :

*Każdy moduł realizowany jest w czasie 4 godzin szkoleniowych (z dwiema przerwami) dla grupy min 6 – max 12 uczestników

** Szczegółowy zakres tematyczny, formy i metody realizacji przesyłamy po kontakcie z klientem

KLUCZ 1 Rola i zadania „małego menedżera” – czyli „Miedzy młotem a kowadłem” – jak dać sobie radę?

Rola brygadzisty, mistrza produkcji jest obecnie wyzwaniem i sprawdzianem dla ich kompetencji i efektywności.

  • Ustalanie jasnych i konkretnych celów, planowanie i organizacja codziennej pracy w obszarach roboczych jest jednym z najważniejszych motywatorów (lub demotywatorów) dla pracowników liniowych.
  • Kształtowanie zespołu, wpływ na dobór odpowiednich pracowników wg matrycy kompetencji, absencja i rotowanie w obszarach to istotny czynnik wpływający na efektywność zespołu. Każdy z brygadzistów i mistrzów powinien umieć odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy pracuję z prawdziwym zespołem? I jaka jest w tym moja rola?
  • Świadomy rozwój i doskonalenie podległych pracowników to ciężka wręcz mozolna praca. Jednak poniesiony trud i zaangażowanie po stronie mistrzów i brygadzistów powraca w postaci coraz większej samodzielności i odpowiedzialności podległych pracowników.
  • Motywacja i zaangażowanie w realizację codziennych zadań a zwłaszcza w doskonalenie (Kaizen, niwelowanie MUDA, doskonalenie procesów…) to chyba najczęściej poruszany temat szkoleń i warsztatów na tzw „rynku pracownika”. To właśnie w tym obszarze sprawdzają się najlepsi, najbardziej świadomi celów i możliwości mistrzowie i brygadziści.
  • Kontrola i ocena pracy dla wielu niedoświadczonych przełożonych może być trampoliną do dalszego rozwoju i sukcesów lub podłożem frustracji i wielu stresów. Jak kontrolować i oceniać aby motywować zamiast demotywować? Ta rola jest tak samo prosta jak i skomplikowana w swojej istocie i metodologii.

KLUCZ 2 Postawa i nastawienie jako podstawa efektywności pracy mistrza, brygadzisty i lidera produkcji

Czym tak naprawdę jest postawa brygadzisty i mistrza a czym ich nastawienie? Kolokwialnie mówiąc to jak zachowanie „Gracza” i przysłowiowej „Ofiary”. Pierwszy, „Gracz” w swoim poczuciu wartości i siły wpływu na rzeczywistość realizuje zadania i przyjmuje wszelkie problemy jako wyzwania. Ten drugi, „Ofiara” traktuje wszystko jako niesprawiedliwe zrządzenie losu, kłody rzucane pod nogi i złośliwość przedmiotów martwych. Jak zmienić mentalność i przejść z myślenia: „Nie da się, to nie jest możliwe…” na myślenie: „Jak to zrobić? Co mi jest potrzebne aby się dało to wykonać?” Na to pytanie odpowiemy poprzez intensywny trening postaw i zachowań w oparciu o praktyczne przykłady i dobre praktyki najlepszych mistrzów i brygadzistów.

KLUCZ 3 Autorytet – czyli jak zarządzać poprzez przywództwo?

„Siła przywództwa zależy przede wszystkim od podwładnych”. Umiejętność wydobywania ich potencjału leży po stronie brygadzistów i mistrzów z charyzmą i autorytetem. Świadome określenie źródeł siły przywództwa i autorytetu daje możliwość ich doskonalenia i rozwoju. Bez takich kompetencji jak odwaga, uczciwość, sprawiedliwość oraz szacunek wobec nawet najtrudniejszych podwładnych ciężko jest mówić o szefie liderze. Relacje mistrz, brygadzista a podwładni oparte na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu buduje się czasem bardzo długo i mozolnie. Jak szybko można wpaść w pułapkę  agresywnego despoty, który z dnia na dzień traci najcenniejszych specjalistów, przekonał się już nie jeden mało kompetentny mistrz i brygadzista. Na obecnym rynku, gdzie firmy rywalizują o doświadczonych pracowników, jest to w zasadzie samobójstwo zawodowe dla managera i… dla firmy.

KLUCZ 4 Efektywny zespół – czyli, co może zrobić bezpośredni przełożony aby mieć zgrany i zaufany zespół produkcyjny

Siła zespołu to jego zróżnicowanie. Zróżnicowanie w zakresie kompetencji zawodowych, merytorycznych (znajomość pracy) jak i kompetencji osobistych, interpersonalnych oraz społecznych (współpraca i komunikacja z innymi). Znajomość tych różnic i umiejętność ich wykorzystania w codziennym podziale pracy i zadań, w doborze podzespołów do realizacji celów czy w kreatywnym podejściu do analizy problemów i poszukiwaniu ich rozwiązań. „Poznaj swoich pracowników” to przewodnie hasło, które powinno przyświecać każdemu brygadziście i mistrzowi produkcji. Zespół, który jednoczy się wokół swojego przywódcy potrafiącego jasno określać cele i zadania oraz wykorzystywać potencjał podwładnych to ideał, do którego warto kroczyć poprzez świadome, codzienne budowanie zaufania i dobrej atmosfery pracy zespołu.

KLUCZ 5 Mistrz, brygadzista, lider komunikatywny – kluczowe umiejętności w budowaniu relacji z podwładnymi

Jak bardzo kompetencje komunikatywności (lub ich brak) sprzyjają lub zagrażają pracy zespołu podwładnych przekonał się już nie jeden manager. Mistrzowie i brygadziści zespołów produkcyjnych będąc najbliżej procesów i ludzi powinni bardzo świadomie umieć korzystać z dobrodziejstwa efektywnych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Oprócz komunikacji formalnej w firmie, realizowanej najczęściej poprzez spotkania, odprawy oraz wszystko co się kryje pod pojęciem visual management, w każdym obszarze realizowana jest też tzw komunikacja nieformalna. To spotkania i rozmowy w trakcie przerw, na stołówce czy w czasie transportu do pracy…Brak obecności w niej bezpośrednich przełożonych może świadczyć o ich problemach w efektywnym zarządzaniu.

KLUCZ 6 „Kluczem do motywacji jesteś Ty” – jak motywować poza finansowo?

Jak motywować? Co zrobić aby podwładnym chciało się chcieć? Te pytania to tylko wierzchołek góry lodowej, która kryje w głębi oceanu pokłady niewyczerpanych motywów i powodów zaangażowaniu lub niechęci podwładnych do pracy. To prawda że ten temat a co za nim idzie wymagane kompetencje są jednym największych wyzwań dla obecnych mistrzów i brygadzistów. Lecz pasuje tutaj jak ulał stare powiedzenie: „Nie taki diabeł straszny jak go malują”. Baaardzo z grubsza każdy z nas, istot ludzkich, myślących i czujących, dąży do szczęścia i radości lub w naturalny sposób unika wszystkiego co powoduje strach, zagraża poczuciu bezpieczeństwa czy też po prostu zaburza tzw „Święty spokój”. Na warsztatach przećwiczymy więc wiele technik i metod, które w oczywisty sposób będą wpływały na deficyt wspomnianych, pożądanych lub unikanych stanów świadomości. Stąd już prosta droga do stosowania skutecznych narzędzi wpływu jak: listy nagród i kar oraz motywowaniu poprzez rozwój, doskonalenie, tworzenie dobrej atmosfery pracy, delegowanie jasnych i konkretnych zadań oraz docenianie zaangażowania i sukcesów. Warto jednak pamiętać iż najlepszym kluczem do motywacji będzie zawsze osobowość i autorytet mistrza i brygadzisty.

KLUCZ 7 Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej – najważniejsze narzędzia pracy z podwładnym

Delegowanie zadań i uprawnień oraz  feedback to chyba najczęściej eksponowane kompetencje mistrzów i brygadzistów. Wynika to z naturalnych ról managerskich pełnionych przez kadrę niższego i średniego szczebla. Te dwie kompetencje w bezpośredni sposób wpływają nie tylko na motywację i zaangażowanie w realizacji codziennych zadań ale w oczywisty sposób korelują z poziomem lojalności, rotacji czy absencji podwładnych. „Jak delegujesz – takim jesteś szefem, jak udzielasz informacji zwrotnej – takim jesteś człowiekiem”. Pewność zatrudnienia czy poziom wynagrodzenia często przegrywają w konkurencji z motywacją wynikającą z podejścia bezpośrednich przełożonych  do delegowania i udzielania informacji zwrotnej. Najkrócej mówiąc w zderzeniu z „beznadziejnym szefem” ludzie potrafią zmienić miejsce pracy nawet na niżej płatne, w trudniejszych warunkach aniżeli trwać w sytuacji i miejscu gdzie nie jest okazywany im szacunek i uznanie.

KLUCZ 8 Kontrola czy monitoring pracy? – jak egzekwować jakość i terminowość realizowanych zadań

Warto najpierw uzmysłowić sobie czym jest kontrola a czym monitoring pracy podwładnych. To w zasadzie klucz do doskonalenia kompetencji mistrzów i brygadzistów, którzy w  naturalny sposób ale nie zawsze świadomy pełnią role kontroli i oceny pracy. Siła kontroli i oceny pracy wynika z naturalnych cech człowieka. Jest narzędziem wpływu i motywacji, angażuje do rozwoju i doskonalenia podwładnych. Kto z nas lubi otrzymywać negatywne oceny a komu nie spodoba się gdy usłyszy uzasadnione pochwały. Przynależność do zespołu, tożsamość społeczna, bycie akceptowanym.. to bardzo silne czynniki wpływu na gatunek homo sapiens. Dlatego umiejętne kontrolowanie pracy (pracy a nie pracownika) podnosi efektywność indywidualną i zespołową w obszarach produkcyjnych. Wyczulenie podwładnych na ocenę pracy dokonywaną przez mistrzów i brygadzistów jest kluczem do motywacji i rozwoju.

KLUCZ 9 Trudny podwładny czy…. Nieudolny przełożony? – praca z wymagającymi pracownikami

„Jeżeli nie masz trudnych – wymagających podwładnych to znaczy że.. masz slaby zespół –  czyli sam jesteś słabym mistrzem, brygadzistą”. Najczęstszym błędem w myśleniu niedoświadczonych mistrzów i brygadzistów jest budowanie zespołu w oparciu o podwładnych słabszych, mniej asertywnych i mniej kompetentnych niż sam mistrz czy brygadzista. Zazwyczaj dzieje się tak gdy zaniżone poczucie wartości przełożonego budzi w nich strach i obawy o własne miejsce pracy, o pozycję w firmie, o negatywną ocenę jego kompetencji przez innych przełożonych. Czasem stan ten jest generowany przez błędy w strategicznym zarządzaniu lub tkwi w kiepskiej kulturze organizacyjnej. Przykładem jest tworzenie sztucznych rankingów które zamiast motywować wzmagają negatywną rywalizację pomiędzy zespołami i mistrzami oraz brygadzistami. Co jest przyczyną że mistrzowie i brygadziści obawiają się podwładnych z silnym charakterem lub nie dają sobie rady w „starciu” z roszczeniowymi lub wręcz agresywnymi podwładnymi? Zazwyczaj problem tkwi w nich samych. Odkrycie tych słabszych obszarów i świadoma praca nad nimi jest celem naszego warsztatu, w którym poprzez ćwiczenia trenujemy konkretne techniki i metody pracy z najbardziej wymagającymi pracownikami.

KLUCZ 10 Narzędzia do rozwiązywania problemów – jak zapobiegać i łagodzić konflikty

Narzędzia do zarządzania problemami – ich analizy i poszukiwania rozwiązań w obszarach produkcyjnych, znane i doskonalone są już od wielu lat. Dominują np. narzędzia Lean Manufacturing czy Six Sigma itp. W naszym warsztacie odwołamy się nie tylko do problemów technicznych, zaburzeń procesów czy błędów w metodologii ale również skupimy się na problemach w komunikacji międzyludzkiej. Narzędzia typu: 5 x Dlaczego? 5W1H, Ishikawa, Drzewo przyczynowo – skutkowe, metodologia PDCA czy Tabela 9, PICK Chart itp. uzupełnimy o metody pracy zespołowej i indywidualnej z wykorzystaniem np.: Meta planu. Mapy myśli czy klasycznej Burzy mózgów oraz narzędzi do analizy konfliktu wg np. 6 kroków Gordona itp. Wykorzystanie potencjału kreatywności zespołowej będzie kluczem do efektywności zespołu i oceny skuteczności zarządzania przez mistrzów i brygadzistów.

KLUCZ 11 Organizacja pracy mistrza, brygadzisty i lidera z elementami zarządzania czasem

Warsztat, który koncentruje się na samoorganizacji lidera. Ma za zadanie przygotowanie liderów do zarządzania realizacją planu produkcji oraz efektywnością podległego obszaru. Wobec wyzwań spoczywających na barkach liderów niezbędne jest ułożenie rutyny własnej pracy i ukształtowanie relacji ze współpracownikami oraz szefami. Dlatego uczestnicy zapoznają się z narzędziami i metodami służącymi organizacji własnej pracy, pracy ze wskaźnikami oraz codziennej współpracy z przełożonymi i koordynacji prac z działami wsparcia produkcji.

KLUCZ 12 Zarządzanie wizualne – metody pracy w nowoczesnych firmach produkcyjnych

Masaaki Imai Japoński autor definiuje zarządzanie wizualne  jako „metodę zarządzania mającą na celu przedstawienie informacji (…) w bardzo widoczny sposób, zarówno dla pracowników, jak i dla kierownictwa tak, by obecny stan operacji oraz przyszłe cele kaizen były zrozumiane przez każdego”. Zarządzanie wizualne to działania zmierzające do unaocznienia najważniejszych elementów związanych z pracą w firmie. Tak rozumiane zarządzanie wizualne ma zatem spełnić trzy podstawowe funkcje: Wskazanie problemu + Informacje o aktualnym rzeczywistym stanie + Wyznaczanie celów. Najkrócej mówiąc  Zarządzanie wizualne ma za zadanie pokazanie w możliwie krótkim czasie informacji dotyczących danego obszaru. Zarządzanie wizualne można nazwać „dobrze / źle na pierwszy rzut oka”. To widzenie problemów, marnotrawstwa, ale również efektów działań optymalizujących.

KLUCZ 13 Efektywne instruktarze stanowiskowe wg metody TWI

(Job Instruction) Instrukcja pracy, to warsztat, który uczy uczestników zorganizowanego sposobu prowadzenia instruktażu: jak szybko i prawidłowo, bezpiecznie i sumiennie wykonać zadanie. Szkolenie w środowisku  zawodowym, zgodne ze sposobem według instrukcji Pracy (JI) pozwala na: Zmniejszenie odpadów i braków (poprawa jakości), Zmniejszenie uszkodzeń maszyn i narzędzi, Zmniejszenie liczby wypadków, Przyspieszenie włączenia nowych pracowników, Podejście pracowników do pracy w taki sam sposób – standaryzacja, Zwiększenie mobilności podwładnych w pracy (wszechstronność), TWI jako metoda nauczania pomaga wyeliminować skutki złego szkolenia i częstych błędów w toku produkcji.

KLUCZ 14 Metody i narzędzia pracy wg LEAN – jak zmienić mentalność podwładnych aby chcieli je wdrażać

Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. „Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś, ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania tym co robi”. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani. W firmie najpierw musimy ukształtować ludzi zamiast zaczniemy kształtować produkt lub usługę. Prawdziwy LEAN nie polega wyłącznie na stosowaniu jego narzędzi do każdego procesu, ale na rozwijaniu u każdego pracownika sposobu myślenia nastawionego na ciągłe doskonalenie i tworzenie standardów. Doskonalenie umiejętności motywacji pozwala na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz metodyczne rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Dlatego ten warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi i uczy jak eliminować trudności związane z wprowadzaniem zmian w organizacji LEAN. Razem musimy przejść zmianę mentalną od myślenia: „Nie da się!” do „Jak to zrobimy?” i dopiero wtedy możemy skutecznie wdrażać narzędzia i metody.

KLUCZ 15 Wsparcie dla liderów LEAN i KAIZEN – metody i techniki interpersonalne

„Osamotnienie na polu walki” – w wielu firmach tak najprościej można zdefiniować pozycję koordynatorów Lean. Brak zrozumienia celów, sensu i efektów jakie chcemy uzyskać wdrażając idee i narzędzia Lean bywa frustrujący. Dotyczy to często wszystkich współpracowników na poszczególnych poziomach zarządzania: od członków zarządu począwszy a na pracownikach obszarów skończywszy. Znając te problemy przygotowaliśmy warsztat szkoleniowy wspierający koordynatorów Lean w ich codziennych kontaktach zawodowych. Wspólnie z Wami poszukujemy najlepszych technik i metod dotarcia do świadomości a potem zaangażowania wszystkich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem kadry średniego i wyższego stopnia w przedsiębiorstwie.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…