Lider produkcji szkolenie

„Lider – przywódca w środowisku produkcyjnym”

Nie kierujemy zespołem; przekonujemy go raczej do naszego punktu widzenia. Nie nakazujemy – inspirujemy! Możesz nauczyć się jak inspirować innych skupiając się na rozwijaniu swoich umiejętności przywódczych. Rozwijanie przywództwa pomoże ci zapanować nad zespołem w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej.

Każdy efektywny lider produkcji charakteryzuje się specyficznymi cechami osobowości, które pozwalają mu na zarażanie entuzjazmem i inspirowanie pracowników. Jedną z nich jest charyzma. Podstawowe znaczenie słowa charyzma, to „dar boży”. Dzisiaj określa się charyzmatyczną osobę wyjątkową, wyróżniającą się swoimi umiejętnościami i zachowaniem na tle reszty społeczeństwa. Jednak nie każdy lider musi być charyzmatyczny. Z drugiej strony, nie każdy zespół potrzebuje charyzmatycznego lidera.

Najważniejsze jest wypracowanie autorytetu, ponieważ to on pozwala w realny sposób wpływać na pracę członków zespołu. Świadome przywództwo pomaga rozwijać indywidualny potencjał pracowników, odkrywać ich talenty czy nieujawnione kompetencje, żeby w rezultacie wspólnie osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: budowania autorytetu lidera produkcji, czynników angażujących pracowników, technik motywacyjnych, metod pozytywnego wywierania wpływu, udzielania informacji zwrotnych, umiejętnego organizowania pracy, podnoszenia efektywności zespołu, rozwijania potencjału pracowników, rozwiązywania konfliktów, poznania narzędzi przywódczych, zarządzania zmianą czy inspirowania pracowników.

Główne założenia warsztatów:

 ćwiczenie umiejętności niezbędne liderowi do przewodzenia w grupie,

 • przekazywania tego co jest określane mianem wizji i wartości podczas działań stricte menedżerskich:
 • wyznaczanie celów,
 • korygowanie,
 • delegowanie zadań,
 • identyfikacji potrzeb,
 • motywowanie pracowników,
 • poznanie mocnych i słabych stron uczestnika związanych z preferowanym stylem zarządzania oraz komunikacji

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • tworzenie inspirującego środowiska pracy
 • poznanie metod inspirującego przewodzenia zespołowi
 • kształtowanie autorytetu lidera
 • analizę własnego stylu przywództwa
 • poznanie technik pozytywnego wywierania wpływu
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • budowa partnerskich relacji w zespole
 • umiejętne dbanie o zaangażowanie i rozwój pracowników
 • zwiększenie efektywności pracy
 • poznanie technik delegowania zadań i udzielania informacji zwrotnej

Program szkolenia

 1. Wstęp – Poznajmy się…
 • Zasady realizacji szkolenia
 • Cele i oczekiwania
 • „Test Rewolwerowca” – zdanie symulacyjne
 1. Przywództwo czy zarządzanie ?
 • „Najwyższa konstrukcja” – zadanie symulacyjne – wnioski do dalszej pracy
 • Kim jest i jak działa przywódca vis a vis zarządcy?
 • Sześć atrybutów inspirującego przywództwa
 • Twoje mocne strony jako lidera – diagnoza indywidualnych cech przywódczych (SWOT)
 • W jakich sytuacjach zarządzać, a w jakich – przewodzić? – przykłady z naszych obszarów pracy
 1. Autorytet lidera – jak się komunikować aby inspirować
 • Trzy obszary w których budujemy autorytet lidera – przywódcy
 • Doświadczenie Milgrama – film edukacyjny – wnioski na forum
 • Postaw i nastawienie czyli „Gracz czy ofiara?” – zadania na forum
 1. Indywidualne podejście – czynnik sukcesu w pracy lidera
 • Style przywództwa: dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi? Jaki styl jest optymalny dla kolejnych etapów rozwoju pracownika? – Test psychologiczny – autodiagnoza
 • Jak dopasować styl przywództwa do etapu rozwoju pracownika?
 • Zachowania efektywne i nieefektywne w czterech stylach przywództwa – przykłady z naszych obszarów – studium przypadku
 1. Kluczowe kompetencje komunikacyjne lidera – przywódcy
 • Okna Johary
 • Test – autodiagnoza stylów komunikacyjnych
 • Jak budować poziomu zaufania w pracy z podwładnymi – ćwiczenia na forum
 1. Przekazywanie wizji i wartości – jak inspirować i pozytywnie zarażać do ich realizacji?
 • „Wyspa zdobywców” gra symulacyjna – wnioski do dalszej pracy
 • Skuteczne schematy postępowania przy przekazywaniu wizji i strategii
 • Techniki komunikacyjne i perswazyjne w przekazywaniu celów
 • Praca z własnymi przekonaniami jako narzędzie budowania osobistej charyzmy – przykłady z naszych obszarów
 1. Formułowanie inspirujących celów
 • Metody formułowania celów: SMART, exact
 • Mierzalność celów: zasady tworzenia wymiernych wskaźników
 1. Pozyskiwanie zwolenników do nowych inicjatyw
 • Cztery rodzaje nastawienia do zmian: jak docierać do różnych typów rozmówców?
 • Rodzaje obiekcji i strategie radzenia sobie z obiekcjami
 • Strategie perswazji: jak krok po kroku poszerzać grono zwolenników dla Twoich pomysłów?
 1. Motywowanie poprzez identyfikację potrzeb
 • Polska Mapa Motywacji – ankieta
 • Poznaj swój zespół – klucz efektywnej motywacji
 • Jak budować indywidualne plany motywacyjne – ćwiczenia
 1. Motywująca krytyka; interweniowanie w sytuacjach trudnych i wymagających poprawy pracy podwładnego
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Rozmowa korygująca.
 • Rozmowa ostrzegawcza.
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji.
 • Nagrody i kary dostępne w realności zawodowej uczestników.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…