Komunikacja w zarządzaniu szkolenie

„Efektywna komunikacja” – podstawą działań biznesowych kadry kierowniczej

 „Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa”

– James Humes

Szkolenie warsztatowe, pozwala zrozumieć znaczenie pozytywnych relacji międzyludzkich w procesie komunikacji, nabyć umiejętność ich efektywnego kształtowania i przełożenia na współpracę w zespole kierowniczym, realizację celów i zadań operacyjnych i strategicznych firmy.

 Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

 1. Pracownicy i kadra kierownicza muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
 2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych i całego zespołu kierowniczego.
 3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
 4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w obszarze zarzadzania podwładnymi. W ramach szkolenia uczestnicy poznają skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..

 • Poznanie zasad obowiązujących w otwartej komunikacji społecznej i współdziałanie w realizacji wspólnych celów firmowych
 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się w zespole kadry zarządzającej
 • Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się na różnych poziomach zarządzania w firmie
 • Promocja asertywności i empatii w kontaktach zawodowych i prywatnych
 • Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, z współpracownikiem, z przełożonym…
 • Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”
 • Rozwiniecie kreatywnych form komunikacji i współpracy zespołowej w firmie w kontekście doskonalenia procesów i metod pracy na produkcji

Grupa docelowa

KADRA kierownicza średniego i niższego szczebla

Program jak też metodyka realizacji szkolenia zakłada pracę nad zmianą:

 • Postaw
 • Wiedzy
 • Umiejętności

Bez prawidłowej komunikacji w zasadzie wszelkie działania zawodowe i pozazawodowe ulegają degradacji i są narażone na niepowodzenia. Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w znacznym stopniu wpływa na poziom każdej z przedstawionych poniżej kompetencji.

 ZNAJOMOŚĆ SIEBIE (KNOW YOURSELF)

Znajomość siebie jest zdolnością do dokładnego zidentyfikowania i zrozumienia swoich silnych stron i obszarów do rozwoju, do rozumienia ich znaczenia dla własnej skuteczności w organizacji i uwzględnienia ich przy optymalizacji własnych osiągnięć.

ODWAGA (COURAGE)

Odwaga wiąże się z wiarą we własne umiejętności i osądy. Pozwala ona podejmować decyzje lub dokonywać wyborów z dokładnym oszacowaniem i pełną świadomością ponoszonego ryzyka i własnej odpowiedzialności.

AKTYWNA WSPÓŁPRACA (PROACTIVE COOPERATION)

Aktywna współpraca oznacza działanie razem z innymi pracownikami i wykazywanie zaangażowania w osiąganie celów grupowych, rozumienie potrzeb i celów innych osób, a także, w razie potrzeby, dostosowanie do nich własnych poglądów i zachowania. Może się wiązać z poświęceniem własnych celów na rzecz osiągnięcia celów grupowych.

WPŁYW / PRZEKONYWANIE INNYCH (IMPACT / CONVINCE OTHERS)

Umiejętność przekonywania innych, bezpośrednio lub przy pomocy właściwych osób trzecich, w celu przekonania ich i zaangażowania w realizację koncepcji, projektów lub działań będących w interesie firmy.

KREATYWNOŚĆ/ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW Umiejętność łamania stereotypów w pracy zespołowej zwłaszcza w sytuacjach wymagających rozwiązywania problemów w środowisku zawodowym

 „Menedżerowie, którzy nie posiądą odpowiednich kompetencji interpersonalnych, stanowić będą hamulec postępu, a drogę transformacji uczynią długą i wyboistą, zaś zarządzane przez nich firmy nie spełnią oczekiwań organizacji XXI wieku.”

Penc

Program:

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wstęp i powitanie
 • Warunki realizacji szkolenia – kontrakt, umowa jako podstawowe narzędzie komunikacji w firmie
 • „Test rewolwerowca” – zadanie symulacyjne – wnioski do dalszej efektywnej pracy szkoleniowej
 • Rola i zadania kadry kierowniczej w firmie Grill-Impex – praca na FCH
 • Analiza zadania przed szkoleniowego
 1. „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie symulacyjne
 • Intencja a interpretacja;
 • Różnice w sposobie komunikowania się
 • Znaczenie poprawnej komunikacji a realizacja celów biznesowych
 • Rola kierownika, dyrektora.. w pracy zespołu
 1. „Most Leonarda” –zadanie zespołowe
 • Mosty, które nas łączą w pracy
 • Bariery i utrudnienia w komunikacji w firmie
 • Praca w podzespołach – analiza problemu w firmie Grill-Impex
 • Przełamywanie ograniczających barier w kontaktach w firmie
 1. CZERWONE CZY ZIELONE? – STRATEGICZNA GRA SYMULACYJNA
 • Podstawy podejmowanych decyzji
 • Precyzowanie celów firmowych
 • Walka i rywalizacja jako narzędzia motywacji lub demotywacji w firmie
 1. POSTAWA I NASTAWIENIE FILARY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
 • Gracz czy ofiara? – doświadczenie z długopisem
 • Współczynnik efektywności kadry kierowniczej – samoocena
 • Zaufanie i wiarygodność przełożonego –
 • Test Johari – indywidualne style komunikacyjne
 1. „Film” – gra symulacyjna
 • Cechy osobowości wg Junga
 • Jak się komunikować z różnymi typami osobowości
 • Różnorodność zespołu jako jego siła –wnioski do dalszej pracy
 1. Inteligencja emocjonalna kadry kierowniczej
 • Definicja i znaczenie w pracy zespołu i komunikacji jednostek
 • Test inteligencji emocjonalnej
 • Jak zarządzać stresem i wpływać na poprawne relacje
 • Skuteczne techniki panowania nad emocjami
 1. Inteligencja społeczna czyli..
 • Podstawy inteligencji społecznej – efektywna komunikacja
 • „Ściana płaczu” zadanie symulacyjne
 • „Efekt patelni” – jak zapobiegać potencjalnym konfliktom

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. Inteligencja werbalna – Słownictwo a dominująca preferencje w odbiorze bodźców;
 • Precyzja komunikacji
 • Słowa, które parzą lub działają jak wabik
 • 7 pytań wg Cycero
 • Ćwiczenia trudnej sztuki precyzyjnej komunikacji
 • „Podaj dalej” – zabawa symulacyjna – praca w podzespołach
 1. Uwaga na INTELIGENCJĘ niewerbalną – Doświadczenie Milgrama
 • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
 • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
 • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
 • Wygląd, wizerunek;
 • Stopień okazywania emocji;
 1. KLUCZOWE UMIEJETNOSCI KOMUNIKATYWNEGO PRZEŁOZONEGO – AKTYWNE SŁUCHANIE
 • Nadawanie a interpretacja;
 • Parafraza jako metoda eliminacji niedomówień i właściwego rozumienia;
 • Precyzowanie informacji;
 • Weryfikowanie informacji już posiadanych;
 • Podsumowanie rozmowy;
 1. KIEROWANIE ROZMOWĄ – ZADAWANIE PYTAŃ
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;
 1. TECHNIKI WPŁYWU CZY MANIPULACJI? PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI
 • Sztuka perswazji czyli..?
 • Czym jest manipulacja w komunikacji
 • Efektywne techniki wpływu- Ćwiczenia
 • Komunikat Ja czy Ty?
 • Konstruktywna Kanapka Krytyki
 • FUKO czyli…
 • Jak stawiać granice i być konsekwentnym
 1. ASERTYWNOŚĆ I EMPATIA W KONTAKTACH Z PRACOWNIKAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI
 • EMPATIA czyli..?
 • Dlaczego warto być empatycznym
 • Typowe techniki komunikacji empatycznej
 • Nasza definicja asertywności
 • „Ja jestem ok i ty jesteś ok” – rola nastawienia do siebie i innych w asertywności;
 • Podstawowe umiejętności asertywne;
 • Analiza własnej postawy, sposobu komunikowania się i zachowania w stosunku do innych;
 • Asertywna odmowa i prośba – jak mówić nie, by nie zrażać do siebie innych;
 • Asertywność w sytuacjach stresowych; – ćwiczenia
 1. Trudny pracownik – trudny rozmówca – Nasze mini zoo w firmie Grill-Impex
 • Przyczyny sytuacji konfliktowych
 • Rodzaje konfliktów – co zrobić kiedy…?
 • Ćwiczenia sytuacji konfliktowych – z naszego podwórka
 1. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 • Nad czym warto pracować?
 • Mini analiza SWOT
 • Zadania po szkoleniu

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Film szkoleniowy
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…