Budowa zespołu szkolenie

Główne obszary:

KREOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWACJA, KONFLIKT, SYTUACJE AWARYJNE, ELEMENTY NEGOCJACJI I MEDIACJI
Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych zadań w organizacji.

Wstęp:
Z przyjemnością zapraszamy na szkolenie managerskie dotyczące budowy efektywnych zespołów. Ten program został stworzony z myślą o rozwijaniu umiejętności menadżerskich oraz skutecznego kierowania zespołem w dynamicznym środowisku biznesowym.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Doskonalenie umiejętności kierowniczych: Szkolenie umożliwi uczestnikom rozwinięcie kluczowych umiejętności menadżerskich, takich jak efektywne komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów, oraz motywowanie zespołu.
 • Budowanie efektywnego zespołu: Dzięki praktycznym narzędziom i technikom, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat skutecznych strategii budowania i utrzymywania silnego zespołu, co wpłynie pozytywnie na wyniki organizacji.
 • Indywidualny rozwój Lidera zespołu: Program pozwoli uczestnikom zidentyfikować i rozwijać ich własny styl przywództwa, umożliwiając jednocześnie efektywne zarządzanie różnorodnymi osobowościami w zespole.
 • Motywacja i angażowanie zespołu: Uczestnicy zdobędą narzędzia do skutecznego motywowania pracowników, co przyczyni się do zwiększenia zaangażowania i efektywności zespołu.
 • Szkolenie z widokiem na morze: Niezapomniane doświadczenie towarzyszyć będzie naszym zajęciom, gdyż szkolenie odbędzie się w wyjątkowym miejscu z widokiem na morze, co sprzyjać będzie atmosferze kreatywności i inspiracji. 

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie efektywności zespołów: Dzięki nowym umiejętnościom menadżerskim pracownicy staną się bardziej efektywni, co wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki organizacji.
 • Zmniejszenie konfliktów w zespole: Program skupia się na rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pozytywnej atmosfery w zespole, co przekłada się na spadek liczby konfliktów i zwiększenie harmonii w pracy.
 • Zmniejszenie retencji pracowników: Zdolność do tworzenia satysfakcjonujących relacji w zespole wpłynie na zwiększenie lojalności pracowników i zmniejszenie rotacji kadry.
 • Podnoszenie poziomu kreatywności: Atrakcyjne metody szkoleniowe, w tym szkolenie z widokiem na morze, sprzyjają kreatywności i innowacyjności, co może prowadzić do nowatorskich rozwiązań w firmie.
Budowa zespołu

Grupa docelowa:
• liderzy zespołów
• kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania
• Kierownicy liniowi, Mistrzowie, Brygadziści, Liderzy obszarów..
• Koordynatorzy projektów, menagerowie hr, jak też członkowie zespołu zainteresowani rozwojem na ścieżce kariery zawodowej – kierowniczej

Cele szkolenia:
• Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów w tworzeniu sprawnie funkcjonujących zespołów.
• Zapoznanie uczestników z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie.
• Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu.
• Poznanie zasad działania motywacji w zespole
• Poznanie narzędzi wspomagających proces budowy sprawnego zespołu
• Zrozumienie, czym jest konflikt
• Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole
• Poznanie własnych sposobów reagowania i radzenia sobie z konfliktami
• Budowanie strategii oraz wzorców zachowań zapobiegających konfliktom w przyszłości
• Poznanie metod mediacji i negocjacji jako narzędzi pracy i rozwoju zespołu

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Budowa współpracującego zespołu – wprowadzenie
• „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe – jak pracuje zespół a jak grupa?
• Grupa czy zespół? – podstawowe różnice
• Proces budowania zespołu – główne fazy i rola lidera w ich przebiegu.
• Tworzenie norm grupowych.
• Najczęściej przyjmowane role w grupie – Test Belbina
• „Bezludna wyspa” – gra szkoleniowa
• Ćwiczenie: „Mur kompetencji” – Różnorodność kompetencji członków grupy, jako siła zespołu

2. Formułowanie celów – jako element integrujący pracę zespołu.
• Identyfikacja i umiejętność precyzowania problemów.
• Zmiana postawy skierowanej na problem na perspektywę skierowaną na cel
• „Gracz czy ofiara?” – test zachowań indywidualnych
• Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe.
• SMART czyli…?
• „Polowanie na wielkiej prerii” – Gra fabularyzowana czyli przenosimy się w czasie i przestrzeni do epoki Apaczów i Komanczów – współpraca czy rywalizacja, jak osiągniemy cele?

3. Zespół, jako system.
• Wpływ postawy i nastawienia na atmosferę i jakość współpracy.
• Skuteczność a sposób myślenia o sobie, współpracownikach, firmie i pracy.
• Dzielenie ryzyka i odpowiedzialności w zespole.
• Etapy tworzenia zespołu – od grupy do teamu!
• Rola zaufania w zespole – Efekt synergii.
• Zespołowe podejmowanie decyzji – kreatywność grupy

4. Motywowanie pracowników
• Strategie motywacyjne pracowników.
• Polska mapa motywacji
• Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej pracownika.
• System nagród i kar – rola lidera
• Lista 200 nagród i 100 kar czyli zasada 2:1
• Motywacja lidera a praca zespołu
• „Konkurs projektów wysokościowych” – zadania symulacyjne – wspólnota celów i zaangażowanie jako najskuteczniejsze metody motywacji zespołu – role wg Belbina w praktyce
• Jak przejść od postaw „Nie da się” do „Jak to wykonać?”

Dzień II 8.00 – 16.00

5. Prawidłowa komunikacja w zespole jako podstawa jego efektywności
• „Budowa skomplikowanej konstrukcji” – symulacyjne zadanie zespołowe
• Rola komunikatu werbalnego i pozawerbalnego w pracy zespołu
• Precyzja Informacji a błędy w wykonaniu zadania
• Rola Inteligencji emocjonalnej – empatia i asertywność w pracy zespołowej
• Sztuka słuchania i zadawania prawidłowych pytań
• Typowe bariery komunikacyjne w zespole

6. Udzielanie Informacji zwrotnej
• Czym jest informacja zwrotna i po co jej udzielać?
• Konstruktywna ocena – zastosowanie pochwały i krytyki
• Rozwój zespołu poprzez prawidłowe udzielanie Informacji zwrotnej
• Autorytet lidera a zdolność udzielania Informacji zwrotnej

7. Ogólny model sytuacji konfliktowej w zespole.
• „Gra irlandzka, czyli kto kogo przechytrzy?” – gra symulacyjna – indywidualne zdolności negocjacyjne a konflikty i praca w zespole
• Definicja i zasady konfliktu.
• Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu.
• Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej – pozytywy i negatywy.
• Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy.
• Reguły kryzysu grupowego.
• Metody rozwiązywania konfliktów – od wykluczenia do porozumienia
• Metoda Gordona – 6 kroków
• Interwencja lidera w sytuacjach konfliktowych.
• Konflikt, jako sytuacja rozwojowa w zespole

8. „Fabryka marzeń” czyli… symulacyjna gra zespołowa – podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zespołowej
9. Wnioski do dalszej pracy

Trener prowadzący warsztaty:
W trakcie szkolenia towarzyszyć będzie Wam doświadczony trener o imponującym, ponad 20-letnim stażu w dziedzinie zarządzania i rozwoju zespołów, którego pasją jest przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności, kluczowych dla skutecznego funkcjonowania w roli menadżera.
Trener w swoich szkoleniach wyróżnia się nie tylko bogatą wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktycznym podejściem do tematów. Posługując się rzeczywistymi przypadkami z życia uczestników oraz innych kadr managerskich, trener umożliwia przeniesienie teorii na grunt codziennych wyzwań biznesowych.
Dzięki swojej ogromnej wiedzy z zakresu psychologii organizacyjnej oraz unikalnej umiejętności dostosowywania się do różnorodności grup,  potrafi stworzyć inspirującą i przyjazną atmosferę podczas szkolenia. Jego dynamiczne podejście skupia się na praktycznych aspektach zarządzania, co pozwala uczestnikom odnaleźć konkretne rozwiązania dla codziennych problemów w miejscu pracy.
Trener ten nie tylko dzieli się własnym doświadczeniem, ale również skutecznie zachęca uczestników do aktywnego udziału w dyskusjach i warsztatach. Jego celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także rozbudzenie myślenia strategicznego i kreatywnego podejścia do zarządzania.

Metody szkoleniowe
Nasze metody szkoleniowe oparte są na założeniu, że aktywne doświadczenia uczestników prowadzą do trwałego przyswajania umiejętności. Dlatego stawiamy na praktyczne aspekty szkolenia, zachęcając do interakcji, refleksji i efektywnego przekazywania wiedzy w dynamiczny sposób.
Bądźcie gotowi na intensywną, interaktywną podróż po świecie budowy silnych zespołów, gdzie każdy uczestnik stanie się aktywnym uczestnikiem własnego rozwoju zawodowego.

 • Symulacje biznesowe: Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w symulacjach realistycznych sytuacji biznesowych, co pozwoli im w praktyce stosować zdobyte umiejętności w kontrolowanych warunkach.
 • Studia przypadków: Analiza konkretnych przypadków z życia przedsiębiorstw umożliwi uczestnikom zrozumienie różnorodnych sytuacji, z jakimi mogą się spotkać w pracy, a także skonfrontowanie swoich pomysłów z rzeczywistymi wyzwaniami.
 • Warsztaty interaktywne: Przy użyciu różnorodnych narzędzi i technik, uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w warsztatach, rozwijając umiejętności interpersonalne i zdolności rozwiązywania problemów.
 • Brainstorming w grupie: Wspólne generowanie pomysłów, wymiana doświadczeń i twórcza dyskusja to kluczowe elementy szkolenia. Dzięki nim uczestnicy odkryją różnorodne perspektywy i sposoby rozwiązania problemów.

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…