Warsztat brygadzisty, mistrza, kierownika produkcji szkolenie

Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcji
Wstęp:
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia „Warsztat Kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza produkcji”, który ma na celu wyposażyć uczestników w niezbędne umiejętności, aby skutecznie zarządzać zespołem, budować autorytet oraz doskonalić procesy pracy w obszarach produkcyjnych

 

 

Korzyści dla uczestników:

 • Rozwinięcie umiejętności kierowniczych: Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności zarządzania zespołem, budowania autorytetu i doskonalenia procesów pracy w obszarach produkcji, co pozwoli im efektywniej pełnić rolę kierownika.
 • Zrozumienie roli szefa w obszarach produkcji: Poprzez analizę roli szefa w obszarach produkcji uczestnicy zyskają głębsze zrozumienie istoty podnoszenia efektywności produkcji jako kluczowego obszaru rozwoju i doskonalenia, co pozwoli im lepiej dostosować swoje działania do globalnych potrzeb firmy.
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych: Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, co pozwoli im budować lepsze relacje z zespołem oraz radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • Motywacja i samorozwój: Program umożliwi uczestnikom zrozumienie różnych rodzajów motywacji oraz nauczy ich skutecznego delegowania zadań, co przyczyni się do zwiększenia motywacji w zespole oraz osobistego rozwoju uczestników.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów: Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli im skuteczniej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w miejscu pracy, co wpłynie na atmosferę i efektywność pracy zespołu.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie efektywności zespołu: Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy w obszarach produkcji oraz lepszą organizację procesów.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczestników przekłada się na lepszą komunikację wewnątrz zespołu oraz pomiędzy różnymi obszarami firmy, co przyczynia się do unikania nieporozumień i błędów.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Uczestnicy będą w stanie skuteczniej motywować swój zespół poprzez zastosowanie różnych technik motywacyjnych oraz właściwe delegowanie zadań, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników.
 • Redukcja konfliktów i poprawa atmosfery pracy: Uczestnicy zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów interpersonalnych, przyczyniając się do poprawy atmosfery w miejscu pracy.
 • Ciągłe doskonalenie procesów i kompetencji pracowników: Program promuje koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN), co przekłada się na stały rozwój pracowników oraz doskonalenie procesów w obszarach produkcji, co jest kluczowe dla konkurencyjności firmy na rynku.

Podsumowując, udział w programie „Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcji” przynosi zarówno uczestnikom, jak i firmie szereg korzyści, które mają bezpośredni wpływ na efektywność pracy, atmosferę w zespole oraz konkurencyjność organizacji na rynku.

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

I Rozpoczęcie:

 1. Przedstawienie prowadzących oraz uczestników:
 • Wprowadzenie uczestników w atmosferę szkolenia poprzez zapoznanie z prowadzącym oraz innymi uczestnikami.
 • Zadanie symulacyjne: „Jesteś Lwem czy Zebrą?” znaczenie cech przywódczych w zarządzaniu zespołem.
 • „Pojedynek na śnieżki” – zadanie symulacyjne, wprowadzenie do zagadnień zarządzania i motywacji w zespole produkcyjnym
 1. Kwestie organizacyjne i wprowadzenie do programu:
 • Omówienie zasad szkolenia, harmonogramu oraz celów, jakie uczestnicy powinni osiągnąć.
 • Ustalenie podstawowych zasad współpracy w trakcie szkolenia, promowanie aktywnego udziału i otwartej komunikacji.
 • Umowa jako podstawa efektywności zawodowej – ucz się korzystać z najprostszych rozwiązań w zarządzaniu

 II Rola obszaru produkcyjnego w systemie logistycznym:

 1. Definicja obszaru produkcyjnego:
 • Zrozumienie specyfiki zarządzania w firmie produkcyjnej 
 • Obszary produkcyjne i rola pracowników w doskonaleniu procesów
 • Analiza pięciu obszarów zarządzania mistrzów, brygadzistów i kierowników produkcji
 • Zadanie KAIZEN – sprawdzimy się w działaniu, wnioski do dalszej pracy na FCH
 1. Cechy nowoczesnego obszaru produkcyjnego:
 • Zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami stosowanymi w nowoczesnych firmach produkcyjnych.
 • Nowoczesna firma produkcyjna bez nowoczesnego stylu zarzadzania ludźmi – czy to jest możliwe?
 • Rola i znaczenie szefa obszaru produkcyjnego
 • Kluczowe role, zadania i kompetencje – wspólna praca na FCH
 • Czyli… nad czym powinniśmy dalej pracować?

 III Kreacja Celów:

 1. Znaczenie spójności celów osobistych i organizacyjnych:
 • Zadanie symulacyjne: „Firma czerwona czy zielona?”
 • Wyjaśnienie, dlaczego spójność celów jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu zarówno indywidualnego, jak i organizacyjnego.
 • Znaczenie efektywnego przepływu informacji pomiędzy działami firmy produkcyjnej

2. Pojęcie kół spójności celów:

 • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu celów, które są zgodne z misją i wartościami firmy.
 • KPI, czyli kluczowe współczynniki efektywności w obszarach produkcji
 • Ustalanie celów wg SMART
 • Hierarchia celów wg. matrycy Eisenhowera

 III Techniki budowania autorytetu brygadzisty, mistrza i kierownika w zespole:

 1. Podstawowe czynniki kształtujące autorytet:
 • Doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny
 • Identyfikacja kluczowych elementów budujących autorytet wśród pracowników.
 • Jak brygadzista, mistrz i kierownik mogą szybko stawać się autorytetem dla podwładnych – ćwiczenia praktyczne
 1. Ocena umiejętności komunikacyjnych (Test):
 • W którym oknie siebie widzisz? – Test Johary
 • Sprawdzian umiejętności komunikacyjnych uczestników w kontekście budowania autorytetu.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy jw

 IV Skuteczna komunikacja jako kluczowe narzędzie zarządzania:

 1. Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej:
 • Zapoznanie uczestników z różnymi technikami komunikacji, takimi jak aktywne słuchanie, asertywność i empatia.
 • Technika Parafrazy: Szkolenie w technice parafrazy jako narzędziu umożliwiającym zrozumienie i potwierdzenie prawidłowego odbioru przekazu.
 • Konstruktywna Krytyka: Omówienie zasad konstruktywnej krytyki jako sposobu budowania pozytywnych relacji zespołowych.
 1. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie:
 • Analiza komunikacji niewerbalnej, w tym gestów, mimiki i tonu głosu, oraz jej wpływ na efektywność przekazu.
 • Słowa mają znaczenie: Ćwiczenia z wykorzystaniem tzw. „Niezbędnika lidera”
 • Aktywne słuchanie w kontekście zarządzania zespołem: Szkolenie w technikach aktywnego słuchania jako kluczowego elementu skutecznej komunikacji w zespole.
 1. Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych:
 • Analiza potencjalnych barier w komunikacji oraz sposoby ich identyfikacji i pokonywania w kontekście zarządzania zespołem magazynowym
 • Praktyczne narzędzia wpływu – praca na manualach (Niezbędniki lidera)

Dzień II 9.00 – 16.00

V Metoda spotkań, krótkich odpraw jako narzędzie pracy zespołowej:

 1. Etapy i techniki pracy zespołowej:
 • Omówienie różnych etapów pracy zespołowej oraz technik efektywnego zarządzania spotkaniami zespołowymi.
 • Różne role podczas spotkań takich jak lider, moderator czy uczestnik, podczas spotkań zespołowych oraz ich znaczenie dla efektywności spotkania.
 1. Zalety i ograniczenia pracy zespołowej:
 • Analiza korzyści płynących z pracy zespołowej oraz identyfikacja potencjalnych ograniczeń i sposoby ich przezwyciężania.
 • Warunki, które wpływają na efektywność spotkań: Omówienie czynników, takich jak struktura spotkania, aktywne uczestnictwo oraz otwarta atmosfera, które wpływają na jakość i efektywność spotkań zespołowych.

VI Delegowanie zadań i obowiązków:

 1. Zakres zadań podlegających delegowaniu:
 • Identyfikacja zadań, które mogą być skutecznie delegowane w zespole oraz określenie kryteriów wyboru tych zadań.
 • Sposoby skutecznego delegowania: ćwiczenia z wykorzystaniem manuali w technikach skutecznego przekazywania obowiązków oraz nadzoru nad ich realizacją.
 • Nadzór nad wykonaniem zadań: Omówienie narzędzi i technik nadzoru nad zadaniami po ich delegacji oraz sposoby monitorowania postępów.
 1. Korzyści i potencjalne zagrożenia związane z delegowaniem zadań i obowiązków:
 • Analiza korzyści płynących z delegowani oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń, takich jak brak zrozumienia czy nadmierna kontrola.
 • Samodzielność i zaangażowanie czy…
 • Lenistwo i próżniactwo społeczne – jak tego unikać?

VII Rola kierownika produkcji jako lidera zespołu:

 1. Rola komunikacji w relacjach „Szef – Podwładny” i „Podwładny – Szef”:
 • Zadanie symulacyjne: „Najwyższa konstrukcja”
 • Analiza różnych stylów komunikacji w kontekście hierarchii i ich wpływ na efektywność relacji w zespole.
 1. Motywowanie pracowników i różne rodzaje motywacji:
 • Omówienie teorii motywacji Maslowa i Herzberga oraz sposobów ich zastosowania w praktyce kierowania zespołem.
 • Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji:
 • Podsumowanie technik delegowania zadań jako kluczowego elementu skutecznego motywowania.
 1. Proces oceniania efektów pracy:
 • Ocena pracy, czy… ocena pracownika?
 • Wprowadzenie do procesu oceniania pracowników, zwracając uwagę na obiektywne kryteria i konstruktywną informację zwrotną.
 • FEEDBACK jako konstruktywna kanapka krytyki
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali
 • Rozmowy oceniające i dyscyplinujące w praktyce obszarów produkcyjnych

VIII Rozwiązywanie konfliktów:

 1. Rozważenia na temat sytuacji „Wczoraj kolega, dziś Szef”:
 • Analiza specyfiki sytuacji, gdy osoba będąca wcześniej kolegą teraz pełni rolę szefa i strategie radzenia sobie z tą zmianą.
 • Czego nie robić a przed czym nie wolno Ci uciekać
 • Co zrobić gdy zbytnio pozwoliliśmy na skrócenie dystansu z podwładnymi
 1. Sprawdzian umiejętności rozwiązywania konfliktów:
 • Konflikt, czyli…?
 • Rodzaje konfliktów
 • Konflikty w sferze logicznej i emocjonalnej – jak dawać sobie rade z Inteligencją emocjonalną
 • Praktyczne ćwiczenia i symulacje sytuacji konfliktowych, pozwalające uczestnikom doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (Niezbędniki lidera).

IX KAIZEN – Ciągłe doskonalenie pracowników w obszarach produkcji:

 1. Koncepcja doskonalenia i wprowadzania usprawnień:
 • Omówienie filozofii KAIZEN jako strategii ciągłego doskonalenia oraz sposobów implementacji w obszarach produkcji.
 • Przykłady z waszych obszarów – praca wspólna z wykorzystaniem materiału szkoleniowego
 1. Analiza SWOT w kontekście osobistego potencjału w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
 • Samoocena uczestników pod kątem mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń w kontekście zarządzania zespołem.
 • Indywidualny plan rozwoju, czyli… nad czym i jak będziesz dalej pracować?

Podsumowanie:
Podczas tego intensywnego warsztatu kierowniczego dla brygadzistów/mistrzów/kierowników produkcji, uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem. Poprzez interaktywne ćwiczenia, analizy przypadków oraz praktyczne scenariusze, uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności kierownicze i komunikacyjne.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…