Budowa zespołu – warsztaty kierownicze

BUDOWA ZESPOŁU – warsztaty kierownicze

KREOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWACJA, KONFLIKT, SYTUACJE AWARYJNE, ELEMENTY NEGOCJACJI I MEDIACJI
Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych zadań w organizacji.

Grupa docelowa:

• liderzy zespołów
• kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania
• Kierownicy liniowi, Mistrzowie, Brygadziści, Liderzy obszarów..
• Koordynatorzy projektów, menagerowie hr, jak też członkowie zespołu zainteresowani rozwojem na ścieżce kariery zawodowej – kierowniczej

Cele szkolenia:

• Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów w tworzeniu sprawnie funkcjonujących zespołów.
• Zapoznanie uczestników z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie.
• Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu.
• Poznanie zasad działania motywacji w zespole
• Poznanie narzędzi wspomagających proces budowy sprawnego zespołu
• Zrozumienie, czym jest konflikt
• Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole
• Poznanie własnych sposobów reagowania i radzenia sobie z konfliktami
• Budowanie strategii oraz wzorców zachowań zapobiegających konfliktom w przyszłości
• Poznanie metod mediacji i negocjacji jako narzędzi pracy i rozwoju zespołu

Dzień I 8.00 – 16.00

. Budowa współpracującego zespołu – wprowadzenie

• „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe – jak pracuje zespół a jak grupa?
• Grupa czy zespół? – podstawowe różnice
• Proces budowania zespołu – główne fazy i rola lidera w ich przebiegu.
• Tworzenie norm grupowych.
• Najczęściej przyjmowane role w grupie – Test Belbina
• „Bezludna wyspa” – gra szkoleniowa
• Ćwiczenie: „Mur kompetencji” -Różnorodność kompetencji członków grupy, jako siła zespołu

2. Formułowanie celów – jako element integrujący pracę zespołu.

• Identyfikacja i umiejętność precyzowania problemów.
• Zmiana postawy skierowanej na problem na perspektywę skierowaną na cel
• „Gracz czy ofiara?” – test zachowań indywidualnych
• Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe.
• SMART czyli…?
• „Polowanie na wielkiej prerii” – Gra fabularyzowana czyli przenosimy się w czasie i przestrzeni do epoki Apaczów i Komanczów – współpraca czy rywalizacja, jak osiągniemy cele?

3. Zespół, jako system.

• Wpływ postawy i nastawienia na atmosferę i jakość współpracy.
• Skuteczność a sposób myślenia o sobie, współpracownikach, firmie i pracy.
• Dzielenie ryzyka i odpowiedzialności w zespole.
• Etapy tworzenia zespołu – od grupy do teamu!
• Rola zaufania w zespole – Efekt synergii.
• Zespołowe podejmowanie decyzji – kreatywność grupy

4. Motywowanie pracowników

• Strategie motywacyjne pracowników.
• Polska mapa motywacji
• Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej pracownika.
• System nagród i kar – rola lidera
• Lista 200 nagród i 100 kar czyli zasada 2:1
• Motywacja lidera a praca zespołu
• „Konkurs projektów wysokościowych” – zadania symulacyjne – wspólnota celów i zaangażowanie jako najskuteczniejsze metody motywacji zespołu – role wg Belbina w praktyce
• Jak przejść od postaw „Nie da się” do „Jak to wykonać?”

Dzień II 8.00 – 16.00

. Prawidłowa komunikacja w zespole jako podstawa jego efektywności

• „Budowa skomplikowanej konstrukcji” – symulacyjne zadanie zespołowe
• Rola komunikatu werbalnego i pozawerbalnego w pracy zespołu
• Precyzja Informacji a błędy w wykonaniu zadania
• Rola Inteligencji emocjonalnej – empatia i asertywność w pracy zespołowej
• Sztuka słuchania i zadawania prawidłowych pytań
• Typowe bariery komunikacyjne w zespole

6. Udzielanie Informacji zwrotnej
• Czym jest informacja zwrotna i po co jej udzielać?
• Konstruktywna ocena – zastosowanie pochwały i krytyki
• Rozwój zespołu poprzez prawidłowe udzielanie Informacji zwrotnej
• Autorytet lidera a zdolność udzielania Informacji zwrotnej

7. Ogólny model sytuacji konfliktowej w zespole.

• „Gra irlandzka, czyli kto kogo przechytrzy?” – gra symulacyjna – indywidualne zdolności negocjacyjne a konflikty i praca w zespole
• Definicja i zasady konfliktu.
• Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu.
• Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej – pozytywy i negatywy.
• Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy.
• Reguły kryzysu grupowego.
• Metody rozwiązywania konfliktów – od wykluczenia do porozumienia
• Metoda Gordona – 6 kroków
• Interwencja lidera w sytuacjach konfliktowych.
• Konflikt, jako sytuacja rozwojowa w zespole

8. „Fabryka marzeń” czyli… symulacyjna gra zespołowa – podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zespołowej

9. Wnioski do dalszej pracy

Metodyka pracy:

Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami, z wykorzystaniem procesu grupowego. Krótkie prezentacje multimedialne przeplatane są dyskusją moderowaną, scenkami sytuacyjnymi czy tez praca na materiale szkoleniowym. Kluczową rolę w kreowaniu odpowiednich postaw i umiejętności odgrywają gry symulacyjne i fabularyzowane oraz zadania zespołowe i indywidualne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści szkolenia. Metodologia pracy oparta jest o współodpowiedzialność za efekty szkolenia po stronie uczestników i prowadzącego.

To szkolenie to nie tylko nauka, to przede wszystkim przygoda!

Uczestnictwo na naszych warsztatch potwierdzone jest certyfikatem odbycia szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Koszt uczestnictwa:
1200 PLN/osobę

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

Zgloszenie na szkolenie

Polecamy lekturę:

„Zarządzanie ludźmi”

Michael Armstrong

Zarządzanie ludźmi to dynamicznie rozwijająca się gałąź nauki. W książce światowej sławy eksperta M. Armstronga można znaleźć kompendium wiedzy w tym zakresie

Menedżerowie liniowi w znacznym stopniu odpowiadają za sprawy personalne: rekrutację pracowników, wynagrodzenia i szkolenie.

W książce światowej sławy eksperta w dziedzinie zarządzania można znaleźć kompendium wiedzy w tym zakresie oraz praktyczne metody jej wdrażania.

 Link do księgarni

Autor omawia następujące zagadnienia:

  • umiejętności niezbędne, aby skutecznie zarządzać ludźmi,
  • zasoby,
  • zarządzanie wynikami,
  • rozwój i nagradzanie pracowników,
  • zdrowie i bezpieczeństwo,
  • struktura prawna organizacji.

Armstrong przystępnie wyjaśnia fachową terminologię, nie posługując się biznesowym żargonem, a wiadomości teoretyczne wspiera licznymi przykładami z praktyki.

Michael Armstrong to znany na całym świecie ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, niezależny konsultant, członek brytyjskiego Institute of Personnel and Development. Autor wielu bestsellerowych publikacji z tej dziedziny, m.in. tłumaczonego na kilkanaście języków Zarządzania zasobami ludzkimi.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/18/2017

Może ci się spodobać…