Komunikacja i współpraca szkolenie

Efektywna komunikacja – podstawą wszelkich działań zawodowych pracowników Twojej firmy

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

f41Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..

Celem szkolenia jest:

• Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
• Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
• Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się
• Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
• Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym…
• Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi. Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów, sprzedażą, prezentacją produktów i/lub usług. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla jak też szeregowych pracowników firmy.

f41Przygotowanie do szkolenia:

Aby zrealizować szkolenie osiągając jak największe efekty proponujemy następujące działania:
Krok 1.
Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za organizację szkolenie celem zebrania jak najwięcej informacji na temat: oczekiwanych efektów szkolenia, profilu grupy potencjalnych uczestników szkolenia, (dotychczasowych doświadczeń szkoleniowych, zakresu podstawowych kompetencji zawodowych grupy, zakres podstawowych obowiązków, wykształcenia.. oczekiwań, co do organizacji szkolenia;
Krok 2.
Spotkanie z najbardziej reprezentatywnymi w grupie uczestnikami szkolenia – forma wywiadu i ankiety (pracownicy i przełożeni)
Krok 3.
Opracowanie szczegółowej ankiety skierowanej do wszystkich uczestników szkolenia (specyfika pracy, branży, produktów, usługi, podstawowe obowiązki, problemy, itp..)
Krok 4.
Zebranie i opracowanie informacji od wszystkich uczestników szkolenia w formie wypełnionych ankiet
Krok 5.
Opracowanie szczegółowego programu szkolenia wraz z formami i metodami realizacji zajęć oraz warunków organizacyjnych (terminy, miejsce itp..) i akceptacja przez zleceniodawcę, oraz tzw. Test wiedzy (Test pomocny przy ocenie efektywności szkolenia)
Krok 6.
Wysłanie do uczestników szkolenia wstępnych materiałów szkoleniowych w postaci ankiet, zestawu zadań przedszkoleniowych, zestawu pytań)

Co po tym szkoleniu uczestnicy będą potrafili?:

• Uczestnicy szkolenia będą potrafili obserwować i analizować komunikaty werbalne i pozawerbalne partnera rozmowy
• Uczestnicy szkolenia będą potrafili zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom,.. diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania;
• Uczestnicy będą potrafili aktywnie słuchać partnera rozmowy dając mu poczucie ważności i pełnego zaangażowania w rozmowie;
• Uczestnicy będą potrafili przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji, produktów, usługi itd;
• Uczestnicy będą potrafili udzielić podwładnemu (współpracownikowi, klientowi) konstruktywnej informacji zwrotnej na temat wykonania zadania, usługi…
• Uczestnicy szkolenia będą odważniejsi i pewni siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, kluczowym klientem, wymagającym przełożonym itd.
• Uczestnicy szkolenia będą potrafili efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się doświadczeniem (informacje zwrotną)
• Uczestnicy szkolenia będą potrafili unikać sytuacji konfliktowych powstałych na bazie błędnej komunikacji, niespójności przekazu werbalnego z niewerbalnym..

f41W ramach szkolenia zostaną rozwinięte kompetencje:

Program jak też metodyka realizacji szkolenia zakłada pracę nad zmianą:
• Postaw
• Wiedzy
• Umiejętności
• Narzędzi
Bez prawidłowej komunikacji w zasadzie wszelkie działania zawodowe i pozazawodowe ulegają degradacji i są narażone na niepowodzenia. Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w znacznym stopniu wpływa na poziom każdej z przedstawionych poniżej kompetencji.

ZNAJOMOŚĆ SIEBIE (KNOW YOURSELF)
Znajomość siebie jest zdolnością do dokładnego zidentyfikowania i zrozumienia swoich silnych stron i obszarów do rozwoju, do rozumienia ich znaczenia dla własnej skuteczności w organizacji i uwzględnienia ich przy optymalizacji własnych osiągnięć.
ODWAGA (COURAGE)
Odwaga wiąże się z wiarą we własne umiejętności i osądy. Pozwala ona podejmować decyzje lub dokonywać wyborów z dokładnym oszacowaniem i pełną świadomością ponoszonego ryzyka i własnej odpowiedzialności.
AKTYWNA WSPÓŁPRACA (PROACTIVE COOPERATION)
Aktywna współpraca oznacza działanie razem z innymi pracownikami i wykazywanie zaangażowania w osiąganie celów grupowych, rozumienie potrzeb i celów innych osób, a także, w razie potrzeby, dostosowanie do nich własnych poglądów i zachowania. Może się wiązać z poświęceniem własnych celów na rzecz osiągnięcia celów grupowych.
WPŁYW / PRZEKONYWANIE INNYCH (IMPACT / CONVINCE OTHERS)
Umiejętność przekonywania innych, bezpośrednio lub przy pomocy właściwych osób trzecich, w celu przekonania ich i zaangażowania w realizację koncepcji, projektów lub działań będących w interesie firmy.

f41Metody i formy szkoleniowe:

W ramach realizowanych zajęć wykorzystywane są następujące formy i metody nauczania:
• Zasada 70/30 (Zajęcia praktyczne/Zajęcia teoretyczne)
• Zasada „Bez barier” – jak najmniej barier fizycznych i psychologicznych (bez oceny personalnej, bez stołów i przyborów biurowych…)
• Forma analizy i syntezy problemu – metoda „Lejka” i „Diamentu”
• Forma zabawowa – gry i zabawy symulacyjne (Np. „Konstrukcja w ciemnościach” – budowa konstrukcji przy zawiązanych oczach, Budowla z zapałek – bez komunikacji werbalnej, „Postrzeganie” – zmiany w otoczeniu, „Zapamiętaj szczegóły” – zapamiętywanie elementów komunikatu, „Jan i Marysia” – umiejętność zadawania trafnych pytań, „Pojedynek na pytania” – umiejętność zadawania pytań, „Wywiad w TV” – umiejętność pytania i słuchania, „Jaki to klient?” – Umiejętność rozmowy z klientem typu…? Itd.)
• Forma wykładu z prezentacją multimedialną
• Forma rozmowy moderowanej i dyskusji plenarnej
• Forma warsztatów w grupach i podzespołach
• Metoda „Studium przypadku” – scenki z życia zawodowego
• Metoda testów i ankiet kompetencji (Np. Profil komunikacji, styl komunikacji, umiejętność słuchania, mówienia, test asertywności, test komunikacji , ankieta samooceny..)
• Metoda „Gorące krzesło”
• Metoda autoprezentacji (Umiejętność efektywnego komunikowania, precyzja komunikatu werbalnego, mowa ciała…)
• Metoda 4 x Jak? (Jak to robisz? Jak chciałbyś to robić? Jak można to robić? Jak to zrobisz?) – Bezpośrednie rozmowy z prowadzącym i /lub partnerem
• Sesje nagrań – zajęcia z kamerą (tylko do użytku uczestników szkolenia!)
• Metoda reality work ( np. rozmowy telefoniczne na głośnomówiącym aparacie…)

f41Metody oceny efektywności szkolenia:

• Ankieta oceny szkolenia wypełniana przez uczestników na zakończenie szkolenia, oraz 3 miesiące po zakończeniu szkolenia
• Test wiedzy wypełniany przez uczestników szkolenia przed szkoleniem oraz w ciągu jednego tygodnia po zakończeniu szkolenia
• Wstępny raport po szkoleniu dla zleceniodawcy
• Ankieta oceny efektywności szkolenia w działalności zawodowej wypełniana przez przełożonych uczestników szkolenia – 3 miesiące po szkoleniu
• Raport końcowy zawierający wszelkie załączniki i podsumowania statystyczne i opisowe oceny – max miesiąc po dostarczeniu wszelkich załączników jw.

f41

Przykładowy program szkolenia

Dzień I (9.00 – 17.00)

 •  Definicja i Model komunikacji, Bariery w komunikacji
 •  Postawa i umiejętności osoby komunikatywne
 • Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacj
 • Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
 • Komunikacja werbaln
 • Komunikacja wokalna
 •  Komunikacja niewerbalna
 •  Aktywne słuchanie – podstawowe zasady
 •  Aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafraza, …)
 •  Umiejętność zwięzłego wypowiadania się
 •  Umiejętność zadawania trafnych pyta
 • Sztuka parafrazy i oddania pytani
 • Rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i
 • klientem – sztuka przekonywania

Dzień II (9.00 – 17.00)

 • Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych
 • “Czytanie” mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne,..
 •  Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalneg
 • Asertywność i empatia w komunikacji na codzień
 •  Umiejętność odmawiania, odwaga i pewność siebi
 • Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki
 •  Przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji
 •  Efektywna komunikacja w pracy zespoł
 • Komunikacja pisemna
 •  Komunikacja w rozmowie telefonicznej
 •  Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej?

Działania po szkoleniu:

• Instrukcje dalszego postępowania dla przełożonych w stosunku do uczestników szkolenia celem ugruntowania pozytywnych zmian jako efekt szkolenia
• Bezpośredni kontakt mailowy trenera prowadzącego szkolenie z osobami z działu szkoleń i/lub z tzw. trenerem wewnętrznym w firmie
• Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową
• Coaching trenera w miejscu pracy uczestników szkolenia – Określone dodatkową umową

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

Może ci się także spodobać…