Komunikacja Interpersonalna w firmie szkolenie

Efektywna komunikacja – podstawą wszelkich działań zawodowych pracowników Twojej firmy

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..

Celem szkolenia jest:

• Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
• Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
• Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się
• Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
• Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym…
• Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi. Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów, sprzedażą, prezentacją produktów i/lub usług. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla jak też szeregowych pracowników firmy.

W ramach szkolenia zostaną rozwinięte kompetencje:

Program jak też metodyka realizacji szkolenia zakłada pracę nad zmianą:
• Postaw
• Wiedzy
• Umiejętności
• Narzędzi
Bez prawidłowej komunikacji w zasadzie wszelkie działania zawodowe i pozazawodowe ulegają degradacji i są narażone na niepowodzenia. Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w znacznym stopniu wpływa na poziom każdej z przedstawionych poniżej kompetencji.

ZNAJOMOŚĆ SIEBIE (KNOW YOURSELF)
Znajomość siebie jest zdolnością do dokładnego zidentyfikowania i zrozumienia swoich silnych stron i obszarów do rozwoju, do rozumienia ich znaczenia dla własnej skuteczności w organizacji i uwzględnienia ich przy optymalizacji własnych osiągnięć.
ODWAGA (COURAGE)
Odwaga wiąże się z wiarą we własne umiejętności i osądy. Pozwala ona podejmować decyzje lub dokonywać wyborów z dokładnym oszacowaniem i pełną świadomością ponoszonego ryzyka i własnej odpowiedzialności.
AKTYWNA WSPÓŁPRACA (PROACTIVE COOPERATION)
Aktywna współpraca oznacza działanie razem z innymi pracownikami i wykazywanie zaangażowania w osiąganie celów grupowych, rozumienie potrzeb i celów innych osób, a także, w razie potrzeby, dostosowanie do nich własnych poglądów i zachowania. Może się wiązać z poświęceniem własnych celów na rzecz osiągnięcia celów grupowych.
WPŁYW / PRZEKONYWANIE INNYCH (IMPACT / CONVINCE OTHERS)
Umiejętność przekonywania innych, bezpośrednio lub przy pomocy właściwych osób trzecich, w celu przekonania ich i zaangażowania w realizację koncepcji, projektów lub działań będących w interesie firmy.

f41

Metody i formy szkoleniowe:

W ramach realizowanych zajęć wykorzystywane są następujące formy i metody nauczania:
• Zasada 70/30 (Zajęcia praktyczne/Zajęcia teoretyczne)
• Zasada „Bez barier” – jak najmniej barier fizycznych i psychologicznych (bez oceny personalnej, bez stołów i przyborów biurowych…)
• Forma analizy i syntezy problemu – metoda „Lejka” i „Diamentu”
• Forma zabawowa – gry i zabawy symulacyjne (Np. „Konstrukcja w ciemnościach” – budowa konstrukcji przy zawiązanych oczach, Budowla z zapałek – bez komunikacji werbalnej, „Postrzeganie” – zmiany w otoczeniu, „Zapamiętaj szczegóły” – zapamiętywanie elementów komunikatu, „Jan i Marysia” – umiejętność zadawania trafnych pytań, „Pojedynek na pytania” – umiejętność zadawania pytań, „Wywiad w TV” – umiejętność pytania i słuchania, „Jaki to klient?” – Umiejętność rozmowy z klientem typu…? Itd.)
• Forma wykładu z prezentacją multimedialną
• Forma rozmowy moderowanej i dyskusji plenarnej
• Forma warsztatów w grupach i podzespołach
• Metoda „Studium przypadku” – scenki z życia zawodowego
• Metoda testów i ankiet kompetencji (Np. Profil komunikacji, styl komunikacji, umiejętność słuchania, mówienia, test asertywności, test komunikacji , ankieta samooceny..)
• Metoda „Gorące krzesło”
• Metoda autoprezentacji (Umiejętność efektywnego komunikowania, precyzja komunikatu werbalnego, mowa ciała…)
• Metoda 4 x Jak? (Jak to robisz? Jak chciałbyś to robić? Jak można to robić? Jak to zrobisz?) – Bezpośrednie rozmowy z prowadzącym i /lub partnerem
• Sesje nagrań – zajęcia z kamerą (tylko do użytku uczestników szkolenia!)
• Metoda reality work ( np. rozmowy telefoniczne na głośnomówiącym aparacie…)

Dzień I (9.00 – 17.00)

 • Definicja i Model komunikacji, Bariery w komunikacji
 • Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej
 • Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji
 • Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja wokalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Aktywne słuchanie – podstawowe zasady
 • Aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafraza, …)
 • Umiejętność zwięzłego wypowiadania się
 • Umiejętność zadawania trafnych pytań
 • Sztuka parafrazy i oddania pytania
 • Rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i klientem – sztuka przekonywania

Dzień II (9.00 – 17.00)

 • Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych
 • “Czytanie” mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne,..
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 • Asertywność i empatia w komunikacji na codzień
 • Umiejętność odmawiania, odwaga i pewność siebie
 • Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji
 • Efektywna komunikacja w pracy zespołu
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja w rozmowie telefonicznej
 • Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej?

Oto 10 przykładów ćwiczeń, które możemy wykorzystać aby pomóc nam w rozwoju kompetencji komunikacji interpersonalnej w biznesie:

Ćwiczenie w słuchaniu aktywnym:

  • Partner A opowiada Partnerowi B swoje stanowisko na jakiś temat przez 5 minut, a Partner B musi słuchać uważnie. Następnie zamieniają się rolami i Partner B opowiada.

Symulacja negocjacji:

  • Uczestnicy biorą udział w symulacji negocjacji biznesowych, ucząc się słuchania, kompromisów i wyrażania swoich stanowisk klarownie.

Rola-gra:

  • Uczestnicy odgrywają różne role w scenariuszach biznesowych, ucząc się rozumienia różnych perspektyw i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Analiza przypadku:

  • Grupy pracują nad analizą rzeczywistych przypadków z biznesu, dyskutując o tym, jakie komunikacyjne błędy zostały popełnione i jak można było je uniknąć.

Ćwiczenie w budowaniu zaufania:

  • Uczestnicy dzielą się osobistymi historiami ze swojego życia, co pomaga w budowaniu zaufania i lepszym zrozumieniu innych.

Ćwiczenie w asertywności:

  • Uczestnicy uczą się wyrażać swoje opinie i potrzeby w sposób asertywny, bez agresji ani uległości.

Trening empatii:

  • Ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zrozumieć i podzielić się uczuciami innych, co prowadzi do większego zrozumienia i współczucia w komunikacji.

Ćwiczenie w radzeniu sobie z konfliktami:

  • Symulacje sytuacji konfliktowych, w których uczestnicy uczą się skutecznych technik rozwiązywania sporów i unikania eskalacji.

Ćwiczenie w budowaniu relacji:

  • Uczestnicy wymieniają się kontaktami i rozmawiają z osobami, których nie znają dobrze, aby rozwijać umiejętności nawiązywania relacji.

Trening komunikacji niewerbalnej:

  • Ćwiczenia koncentrujące się na gestach, mimice, tonie głosu i innych aspektach komunikacji niewerbalnej, które są kluczowe w biznesowym środowisku interpersonalnym.

Pamiętaj, że kluczowym elementem każdego z tych ćwiczeń jest refleksja i analiza po ich zakończeniu, aby uczestnicy mogli zrozumieć, co działało dobrze i co można jeszcze ulepszyć.

Miejsce szkolenia;
Hotel MERCURE CENTRUM w Gdyni

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (2 x 8 godz.)

Zapraszamy

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Polecamy lekturę

Komunikacja międzyludzka.

Ludzie znajdują się w stanie ciągłego procesu komunikowania się z innymi. Przez ten proces inicjują, podtrzymują, zrywają i zmieniają swe stosunki interpersonalne, definiują swą sytuację społeczną wzajemne role i zadania, określają swe pragnienia i aspiracje, kształtują siebie, oraz starają się wywierać wpływ na innych. Ten podstawowy proces społeczny jest wszechobecny, jego przebieg określa jakość życia. Jednak często bywa zakłócony przez różnorodne czynniki, takie jak odmienność wiedzy o świecie. rozbieżności systemów wartości czy nieumiejętne wykorzystywanie różnorodnych środków porozumiewania się. Podstawowy cel tej książki to uwrażliwienie Czytelnika na rolę. jaką udana komunikacja pełni w wyznaczaniu jakości społecznych relacji oraz przedstawienie teoretycznych i empirycznych podstaw lepszego kształtowania kontaktów między ludźmi poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych.

Spis Treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
Teorie komunikowania interpersonalnego
1.0. Wprowadzenie
1.1. Kilka uwag o historii badań nad komunikowaniem
1.2. Przykład podejścia tradycyjnego
– komunikowanie w ujęciu George‘a Millera
1.3. Teoria systemowa w komunikowaniu
1.3.1. Ujęcie systemowo – pragmatyczne
1.4. Teoria konstruktywistów
1.4.1. Symboliczny interakcjonizm
I.5. Teoria samoświadomości – „skryptów”
1.6. Teoria reguł społecznych – Donald Crushman
1.7. Inne koncepcje związane z komunikowaniem
1.8. Podsumowanie

Rozdział drugi
Typologie aktów komunikacyjnych
2.0. Wprowadzenie
2.1. Ogólne funkcje języka
2.2. Podejście klasyczne: Austin i Searle
2.3. Systematyka pragmatyczna – kontynuacja myśli Austina
2.4. Komunikacja perswazyjna w bezpośrednich kontaktach
– Gerard Miller
2.5. Koncepcja aktów konwersacyjnych A. Thomasa
2.6. Model reakcji słownych – W.Stiles
2.7. Typologia zachowań komunikacyjnych w sytuacjach
konfliktowych – G. Pike i A. Sillars
2.8. Typologia ukrytych i obserwowalnych aktów komunikowania – R.Penman
Podsumowanie

Rozdział trzeci
Typologia pragmatyczno – kontekstowa – Awdiejew i Nęcki
3.0. Wprowadzenie
3.1. Rola kontekstu w interpretacji aktów komunikacyjnych
3.2. Cel komunikowania się – koordynacja działań
3.3 Koordynacja współdziałania krótkoterminowego i długoterminowego
3.4. Kryteria rozróżniania aktów pragmatycznych
3.5. Przykłady aktów pragmatycznych
3.6. Koordynacja długoterminowa: wymiana informacji i uzgadnianie ewaluacji
3.7. Trzy główne obiekty odniesienia: Ja – Ty – Reszta

Rozdział czwarty
Analiza konwersacji
4.0. Podstawy wiedzy o rozmowie
4.1. Ogólne zasady konwersacji
4.2. Lokalna organizacja konwersacji
4.3. Ogólna organizacja konwersacji
4.4. Nieporozumienia – komunikacja nieskuteczna
4.5. Podstawowe elementy komunikacji interpersonalnej
4.6. Trudności w komunikacji – ogólna systematyka źródeł
4.7. Zakończenie

Rozdział piąty
Komunikowanie niewerbałne
5.0. Wprowadzenie
5.1. Funkcje komunikacji niewerbalnej
5.1.1. Klasyfikacja Scherera i Wallbotta (1985)
5.1.2. Klasyfikacja Knappa (1978)
5.1.3. Klasyfikacja Ekmana i Friesena (1978)
5.1.4. Klasyfikacja Judy Burgoon
5.2. Modele zachowań niewerbalnych
5.3. Zachowania niewerbalne a dominacja
5.4. Ekspresja emocjonalna – wrodzona czy wyuczona?
5.5. Kontakt dotykowy
5.6. Spojrzenia i kontakt wzrokowy
5.7. Kilka uwag o metodologii badań nad zachowaniami niewerbalnymi

Rozdział szósty
Płeć a zachowanie komunikacyjne
6.0. Wprowadzenie
6.1. Stereotypy związane z płcią – seksizm
6.2. Proces socjalizacji a pozycja konwersacyjna
6.3. Pozycja konwersacyjna
6.4. Cechy aktów komunikacyjnych a płeć
6.5. Komunikowanie w małżeństwie
6.6. Komunikowanie a terapia rodzin i profilaktyka
6.7. Zakończenie

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…