LIDER jak kierować i zarządzać zespołem

Wstęp:
Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem, tak w grupach zarządzających, jak i w poszczególnych menedżerach, cech osobowości przywódczych, pozwalających na kształtowanie i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma to, w efekcie, przekładać się na osiąganie przez firmę maksymalnej efektywności pracy oraz wysokiego poziomu automotywacji wśród wszystkich jej pracowników.

Lider
przywództwo szkolenie

Formy i metody:
Praca odbywa się metodami aktywnego przekazu wiedzy; uczestnicy pracują indywidualnie (testy samooceny, ankiety), w małych grupach (praca nad zagadnieniami praktycznymi oraz nad case study), a także biorą udział w dyskusjach panelowych na forum całej grupy. Używane są takie materiały jak: flipchart, mazaki i inne materiały biurowe. Prezentacja materiałów: laptop i rzutnik multimedialny (lub folie i rzutnik do tego przystosowany)

Cele szkolenia:
Celem proponowanego szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę kierowania zespołami pracowniczymi. Szczególnie chodzi o ukształtowanie takich postaw, cech osobowości oraz umiejętności interpersonalnych, które będą miały bezpośredni i zdecydowany wpływ na właściwe kierowanie zespołem. Chodzi także o to, aby uczestnicy nabyli umiejętności budowania roli mistrza jako lidera, przywódcy zespołu pracowniczego. Aby, w drodze ćwiczeń grupowych, indywidualnych testów, nabytej wiedzy i wzajemnej wymiany doświadczeń uzyskali impuls do pracy nad sobą i kształtowania w sobie postaw sprzyjających kierowaniu zespołem pracowniczym. Ważnym aspektem zajęć jest także uwypuklenie roli i znaczenia mistrza oraz kierowanego przez niego zespołu w kreowaniu wizerunku firmy, w trakcie bezpośrednich kontaktów z klientem.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, testy i ankiety do wypełnienia, także w formie papierowej. Istnieje możliwość udostępnienia materiałów w formie elektronicznej.

Leadership Szkolenie

Program

Dzień I 9.00 – 17.00

I. Osobowość Szefa/Lidera
1. Pozytywna i negatywna sylwetka Szefa – praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac;
2. Pożądane cechy osobowość Szefa/Lidera
– omówienie zespołu cech na forum całej grupy
– dyskusja panelowa
– indywidualne testy samooceny dotyczące wybranych cech osobowości
3. IPPR czyli Indywidualny Program Permanentnego Rozwoju
– przedstawienie oraz dyskusja panelowa
4. „Krzywa umiejętności kierowniczych” – praca indywidualna
– omówienie wyników oraz odpowiedzi na pytania uczestników

II. Rola Inteligencji emocjonalnej (E.I.) w kierowaniu ludźmi
1. Zasady postępowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
2. Zachowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
3. Naturalne Przywództwo i wybrane aspekty z zakresu Inteligencji Emocjonalnej
– praca w małych grupach na przykładach z życia zawodowego uczestników
4. Teoria Samorozwoju Richarda Boyatzis’a, czyli jak kształtować pożądaną sylwetkę Mistrza – mini wykład
– praca indywidualna nad wybraną ścieżką samorozwoju.

Dzień II 9.00 – 17.00

III. Relacje Szef a zespół pracowniczy – cz. I
1. Określenie potrzeb w dziedzinie zadań, utrzymania grupy i potrzeb indywidualnych – dyskusja panelowa
2. Funkcje przywódcze i ich znaczenie dla tworzenia obszaru wspólnego
– praca w małych grupach
– prezentacja prac oraz ich omówienie na forum całej grupy
3. Style kierowania – od autoratywnego do demokratycznego – mini wykład
4. Rozpoznawanie własnego stylu kierowania
– praca indywidualna – test Douglas’a McGregora
– omówienie wyników testu; odpowiedzi na pytania uczestników
5. Teoria X,Y i Z – wstęp do teorii motywacji

IV. Relacja Szef a zespół pracowniczy – cz. II
1. Metody współpracy z zespołem pracowniczym:
– „Burza mózgów”
– metoda „635”
– metoda „Krąg Jakościowy”
– ZP (Zakładowe Pomysłodastwo)
– Narada Pracownicza
2. Zastosowanie wybranych metod współpracy w konkretnych sytuacjach z życia zawodowego uczestników
– praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac
3. Motywacja zespołu pracowniczego
– schemat motywacji
– dwuczynnikowa teoria F.Hertzberga
– zależność pomiędzy płacą, wydajnością a motywacją
– mini wykład oraz dyskusja panelowa nad w/w zagadnieniami
4. Case study – czyli „przypadek rzeczywisty” z zakresu motywacji
– praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac

Czas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2×8 godzin 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
lub Hotel MERCURE Gdynia

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…