Motywacja w LEAN szkolenie

Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani.
Z natury lubimy rozwiązywać problemy. To właśnie ciekawość pozwoliła nam ewoluować spośród wszystkich istot na ziemi. To jest klucz. W firmie najpierw musimy ukształtować ludzi zamiast zaczniemy kształtować produkt lub usługę.
Czym jest tak naprawdę motywacja i jaki mamy na nią wpływ gdy pracownik twierdzi ze za mało zarabia lub praca jest dla niego wyłącznie koniecznością życiową?
Prawdziwy LEAN nie polega na stosowaniu jego narzędzi do każdego procesu ale na rozwijaniu u każdego pracownika sposobu myślenia nastawionego na ciągłe doskonalenie.

„Nie słyszymy pracowników bo nie chcemy ich słyszeć. Nie obudzimy nikogo kto udaje że śpi!!”

LEAN

Doskonalenie umiejętności przywódczych pozwala na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz metodyczne rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Dlatego ten warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi i uczy jak eliminować trudności związane z wprowadzaniem zmian oraz ze stratami produktywności wynikającymi z nierozwiązanych konfliktów w relacjach z pracownikami.

Razem musimy przejść zmianę mentalną od myślenia: „Nie da się!” do „Jak to zrobimy?”

Grupa docelowa:

Szkolenie jest odpowiedzią na pytania, które nurtują zarządzających na różnych szczeblach hierarchii Lean, odpowiedzialnych za stałe doskonalenie w firmach produkcyjnych i usługowych:

 • Jak unikać konfliktów i niezadowolenia podczas wdrażania narzędzi Lean?
 • Jak skutecznie komunikować systemy motywacji i oceny pracy pracowników?
 • Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia i tworzenia nowych standardów (KAIZEN)?
 • Jak przekonać liniowych pracowników do akceptacji i utrzymania metodologii i narzędzi Lean (np. 5S, Kanban, SMED)?
 • Dlaczego pracownicy często niechętnie uczestniczą w programach sugestii w firmie i jak to zmienić?
 • Jak budować dobre relacje z podwładnymi i promować współpracę między nimi?
 • Jak wpłynąć na mentalność zespołu, zmieniając postawę z „Nie da się” na „Jak to zrobić?”
 • Co naprawdę motywuje kadrę i pracowników do realizacji koncepcji Lean i eliminacji MUDA (marnotrawstwa)?

Korzyści dla uczestników

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról Agentów LEAN pozwalających na motywację i budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłego doskonalenia. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też z wzajemnych animozji i niechęci.

Metody szkolenia

Warsztaty realizowane są w grupach uczestników nie więcej niż 12 osób. Każdy temat szkolenia odbywa się w konwencji: Ćwiczenie (zadanie indywidualne i/lub zespołowe) – Wnioski i podsumowanie (samodzielna i zespołowa praca w dochodzeniu do celu) – Teoria (podstawy, geneza postaw i zachowań, analiza psychologiczna). Gwarantuje to naukę poprzez własne doświadczenie oraz zrozumienie procesu i zachowań.

Zakres programowy szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wprowadzenie do szkolenia – cele i zadania:
   • SUKCES, który porywa do działania – „REWOLWEROWIEC” – zadanie zespołowe na forum,
   • najtrudniejsze elementy pracy lidera LEAN,
   • co motywuje – demotywuje lidera?
   • co motywuje – demotywuje podwładnych?
   • analiza problemu – czyli nad czym powinniśmy pracować?
   • strefa wpływu i strefa troski – mądrość lidera Lean.
 1. Zrozumieć LEAN na rynku konkurencyjnym:
   • trójkąt konkurencyjności,
   • czym jest ideologia LEAN?
   • cele organizacji LEAN,
   • korzyści i zagrożenia dla pracowników w realizacji LEAN.
 1. Motywacja w pracy zespołowej LEAN:
   • „Most Leonarda” – zadanie zespołowe,
   • zaangażowanie uczestników – źródła motywacji,
   • jak budować zmotywowane zespoły LEAN?
 1. Ograniczanie strat MUDA jako źródło motywacji:
   • czym jest MUDA?
   • MUDA w waszej firmie – przykłady,
   • narzędzia LEAN stosowane do ograniczenia MUDA,
   • cele firmy, klienta i pracowników a ograniczenie strat MUDA,
   • jak motywować aby ograniczać MUDĘ,
   • wnioski do dalszej pracy.
 1. Psychologia motywacji:
   • kluczowe kompetencje Lidera LEAN, które decydują o motywacji,
   • doświadczenie z długopisem – Gracz czy ofiara?
   • postawy i zachowania czy można na nie wpływać? 
   • determinizm czyli jak DNA, wychowanie i środowisko wpływają na nasze postawy?
   • motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna – przykłady z Waszej pracy,
   • mity i fakty na temat motywacji,
   • wnioski do dalszej pracy.
 1. Warunki organizacji w firmie LEAN – filary motywacji:
   • odpowiednie wynagrodzenie czyli…?
   • jasne cele i zadania możliwe do osiągnięcia oraz właściwy sposób ich delegowania,
   • docenienie sukcesów i zaangażowania,
   • sprawiedliwy i prosty system okresowej oceny pracy,
   • sprawiedliwy i prosty system premiowania,
   • możliwość rozwoju – planowane instruktarze, szkolenia i kursy..,
   • możliwość awansu – ścieżka kariery,
   • możliwość rotacji pracowników w obszarach pracy – przeciwdziałanie monotonni,
   • komunikowanie systemów motywacyjnych i oceny pracy.
 1. Trzy kluczowe zasady myślenia wymagane od pracowników i przełożonych w środowisku Lean:
   • dobre procesy dają dobre rezultaty,
   • problemy to możliwości,
   • nie musisz od razu potrafić musisz chcieć się nauczyć!
 1. „Najwyższa konstrukcja” – jak osiągnąć cel i mieć zmotywowany zespół – zadanie symulacyjne:
  • gdzie tkwią największe ograniczenia i bariery naszej motywacji? 
  • rola lidera LEAN – ludzie staną za Tobą albo przeciwko Tobie!
  • jak i dlaczego niemożliwe stało się możliwe?!!! 
  • typowe błędy lidera, które ograniczają efektywność zespołu,
  • wnioski do dalszej pracy.

Dzień II 8.00 – 16.00

  1. Motywowanie czyli…? Teoria i praktyka motywacji – najlepsze wzorce:
  • nasza definicja motywacji,
  • piramida Maslowa w waszej firmie,
  • czynniki higieny i motywatory wg Herzberga – Nie tylko kasa się liczy!
  • polska mapa motywacji,
  • lista 25 motywatorów – sprawdź czy znasz swoich podwładnych?
  • motywatory społeczne i finansowe,
  • lista praktycznych kar i nagród.
  1. Techniki komunikacji interpersonalnej lidera LEAN w motywacji zespołów:
  • test Millgrama – jak zbudować autorytet lidera poprzez odpowiednią komunikację,
  • techniki niewerbalne w motywacji,
  • techniki werbalne motywacji – Sztuka przekonywania na bazie korzyści i zagrożeń,
  • pochwała i nagana,
  • komunikaty typu Ja i TY,
  • konstruktywna Kanapka Krytyki,
  • metodologia komunikatu FUKO,
  • „Stawianie granic” – jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?
  1. Siedem czynników motywujących w środowisku Lean:
  • 7 niezbędników LEAN,
  • 7 niezbędników w realizacji 5S – praca w podzespołach,
  • 7 niezbędników w realizacji zarzadzania wizualnego Kanban,
  • 7 niezbędników w realizacji Kaizen (system sugestii),
  • 7 niezbędników w realizacji SMED,
  • 7 niezbędników w realizacji TWI,
  • 7 niezbędników w realizacji……? 
  1. Motywacja i KAIZEN:
  • na czym polega idea KAIZEN?
  • przykłady KAIZEN w Waszej pracy,
  • „Zarządzanie zespołem niewidomych” – wyzwanie dla prawdziwych liderów KAIZEN!!! – zadanie symulacyjne,
  • co nas motywowało do doskonalenia?
  • jak do tego podeszliśmy?
  • wnioski do dalszej pracy.
  1. Motywacja w sytuacji konfliktowej w organizacji LEAN:
  • konflikt, jako sytuacja rozwojowa – kierowanie energią konfliktu do współpracy, 
  • konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy,
  • reguły kryzysu grupowego.
  1. Interwencja lidera w sytuacjach konfliktowych – studia przypadków i trening umiejętności:
  • brak dyscypliny – spóźnienia, opuszczenie stanowiska, nie uprawnione rozmowy, nieprzestrzeganie zasad BHP..,
  • brak zaangażowania – Dlaczego Ja?…,
  • brak współpracy – Nie będę nikogo uczył, Niech inni to zrobią.. To nie moja wina..,
  • podważanie autorytetu lidera – Zrób to sam, co znowu wymyśliłeś, to jest bez sensu..,
  • nieprzestrzeganie standardów – tak mi jest łatwiej, co to za różnica?, kto to wymyślił?..,
  • brak motywacji i doskonalenia – za takie pieniądze mogę tylko guzik naciskać! Niby po co mam coś wymyślać? Ty jesteś od myślenia a ja od roboty…,
  • konflikt w zespole – 6 kroków wg Gordona,
  • mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów w obszarach pracy LEAN – jak zapobiegać w przyszłości?
  1. Podsumowanie i wnioski:
  • jak poprzez prawidłowe kierowanie zespołem i motywację można ograniczyć MUDA?
  • nad czym powinniśmy dalej pracować?
  • zadania poszkoleniowe,
  • ocena szkolenia.

  CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
  1490,00 pln netto + 23% Vat

  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
  cena do uzgodnienia
  CENA ZAWIERA:
  * Prowadzenie szkolenia
  * Sala szkoleniowa
  * Materiały szkoleniowe
  * Catering (lunch i przerwy kawowe)
  * Certyfikat uczestnictwa

  Może ci się także spodobać…