„Partnerstwo publiczno – prywatne sposób na realizację inwestycji bez pieniędzy”

„Partnerstwo publiczno – prywatne sposób na realizację inwestycji bez pieniędzy”

f273

Coraz głośniej w naszym kraju mówi się o realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To bardzo korzystna formuła, która pozwala zrealizować gminie inwestycje bez posiadania środków finansowych. Jest to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, która ma zmierzać do realizacji zadania publicznego. W PPP obie strony związane umową czerpią dla siebie określone korzyści zależne od wkładu finansowego. Należy jednak pamiętać, że obie strony ponoszą także pewne ryzyko związane z realizacją określonego zadania. Ważnym jest, zatem takie kształtowanie relacji pomiędzy stronami partnerstwa publiczno-prywatnego, aby określony rodzaj ryzyka ponosiła ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolować. Model PPP może być wykorzystany przy realizacji takich inwestycji jak: wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, budowa sieci wod-kan, budownictwo socjalne, budowa bazy turystycznej, obiekty sportowe i kulturalne.

Droga do celu

Procedura realizacji inwestycji w formule PPP jest bardziej rozbudowana niż w przypadku tradycyjnego przetargu. Procedura rozpoczyna się od tego, że podmiot, który jest zainteresowany realizacją określonej inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, kieruje wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia. Zanim Rada Gminy podejmie decyzję w sprawie realizacji konkretnego zadania, podmiot publiczny (wójt, starosta czy marszałek) powinien sporządzić analizę tej inwestycji po to by określić jego efektywność oraz zagrożenia związane z jej realizacją. Analiza ta jest niezbędna od określenia efektywności przedsięwzięcia oraz zagrożeń związanych z jego realizacją. Potem odbywa się przetarg, który wyłania nam wykonawcę.

Bardzo ważnym elementem procesu wyboru wykonawcy jest umowa. U mowa o partnerstwie publiczno-prywatnym powinna zawierać w swej treści szereg zapisów, które mają na celu ochronę interesów obu partnerów. Zostały one szczegółowo wymienione w zapisach ustawy.

Po co samorządom PPP?

Partnerem dla jednostki samorządowej w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej do zaspokojenie podstawowych usług publicznych (woda, kanalizacja, drogi) jest nie tylko rząd, ale także inne jednostki samorządowe (związki gmin). Samorządy pozyskują także środki z UE, ale jest jeszcze jedna droga na pozyskanie środków – podmioty prywatne.

Po stronie sektora publicznego partnerem są: organy administracji rządowej, samorządowej, oraz ich związki a także inne jednostki. Po stronie sektora prywatnego partnerem jest: przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; organizacja pozarządowa; kościół lub inny związek wyznaniowy, banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe.

Choć partnerstwo publiczno-prywatne ma wiele definicji, to jednak istota pozostaje wciąż ta sama. Rządy i samorządy na całym świecie poszukują funduszy potrzebnych do realizacji swoich zadań publicznych. Finansowanie infrastruktury z wykorzystaniem PPP może się odbywać zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Zakres tego finansowania jest w dużej mierze zależny od sytuacji finansowej danej jednostki publicznej. Prace w oparciu o PPP obejmują zarówno budowę lub modernizację obiektów infrastrukturalnych zgodnie z przyjętymi warunkami, ale mogą dotyczyć także wykonywania przez firmę prywatną zdań, które normalnie leżą w gestii jednostek publicznych jak np. wywóz śmieci, czy sprzątanie miasta.

Wartość PPP w stosunku do metody tradycyjnej

Model PPP jest szczególnie atrakcyjny, gdy strona publiczna chce wykorzystać doświadczenie i wiedzę firm prywatnych. Dzięki odciążeniu budżetu, strona publiczna zyskuje środki finansowe na realizację pozostałych inwestycji. Warto jednak pamiętać, że odciążenie budżetu to tylko jedna z przesłanek, jaką powinna kierować się strona publiczna wybierając realizację inwestycji w oparciu o PPP. Formuła PPP powinna być wykorzystana w celu realizacji przedsięwzięcia tylko wówczas, gdy przynosi ona określone korzyści w porównaniu z realizacją zadania metodą tradycyjną. Podmiot publiczny nie powinien bazować na ofertach, które oferują minimalny czas wykonania przedsięwzięcia przy minimalnym koszcie, gdyż korzyści wynikające z takiego sposobu realizacji przedsięwzięcia są krótkotrwałe.

PPP to korzystny biznes dla obu stron

Realizacja inwestycji w formule PPP niesie dla obu stron wymierne korzyści. Jest to biznes, na którym zarabiają obie strony. Ten zysk ma wymiar nie tylko materialny, ale i medialny.

Zysk dla strony publicznej:

Zaangażowaniu partnera prywatnego do wspólnego przedsięwzięcia zapewnia stronie publicznej częściową spłatę kosztów przedsięwzięcia i tym samym odciążą budżet jednostki.
Kapitał prywatny znacznie ogranicza ryzyko zatrzymania budowy z powodu braku środków finansowych a także zwiększa szansę na rozbudowę i poprawę jakości infrastruktury.
Dzięki stronie prywatnej zastosowane zostają nowsze technologie w szerszym zakresie niż gdyby inwestycja była prowadzona tylko przez stronę publiczną.
Sprawne kierowanie inwestycją i zasobami ludzkimi wpływa na skrócenie czasu realizacji inwestycji i tym samym zmniejsza jej koszty
Dzięki zaangażowaniu strony prywatnej ograniczone zostają wpływy polityczne realizację inwestycji i decyzje gospodarcze.

Z kolei strona prywatna, realizując inwestycję w formule PPP ma:

Możliwość realizacji projektu o atrakcyjnej stopie zwrotu, który w innej sytuacji byłby niedostępny
Może współpracować z jednostką sektora publicznego, przez co wzbogaca się o nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności, które potem może ona wykorzystać realizując inne przedsięwzięcia
Angażuje się w przedsięwzięcie publiczne, które jest nagłaśniane w mediach co dzięki czemu firma zyskuje element promocji w mediach

Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na temat realizacji inwestycji w formule PPP, zapoznać się z praktycznymi przykładami i zgłębić zasady przebiegu całej inwestycji, oraz procesu wyboru wykonawcy zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie państwo praktyczne aspekty realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Praktycy przybliżą Państwu także najnowsze regulacje prawne związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.

SZKOLENIE OTWARTE

„REALIZACJA INWESTYCJI W FORMULE PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO”

Zakres programowy:

9.00 – 17.00

1. Historia partnerstwa publiczno- prywatnego
2. Podstawowe pojęcia związane z PPP
3. Modele partnerstwa publiczno – prywatnego
4. Przebieg procedury wyłaniania partnera prywatnego
5. Podstawowe wartości PPP
6. Po co samorządom PPP?
7. Struktura modelu PPP
7.1. Instytucja sektora publicznego
7.2.Inwestorzy kapitałowi
7.3 Instytucje finansowe
7.4 Podwykonawcy i inni uczestnicy
8. Wkład poszczególnych stron w przedsięwzięcie publiczno-prywatne
8.1. Wkład strony publicznej w przedsięwzięcie PPP
8.2. Wkład strony prywatnej w przedsięwzięcie PPP
9. Korzyści z partnerstwa publiczno-prywatnego
9.1. Korzyści dla strony publicznej
9.2 Korzyści dla strony prywatnej

Przerwa na lunch

10. Strategia informacyjna w realizacji inwestycji w formule PPP
11. Wady i zalety PPP
12. Zasady dotyczące umów w formule PPP
13. Ryzyka w PPP
13.1. Definicje ryzyka
13.2. Alokacja i zarządzanie ryzykiem w PPP
14. Nowelizacja ustawy o PPP

Czas trwania szkolenia: jeden dzień 9.00 – 17.00

Koszt uczestnictwa: 690 PLN/osobę

Miejsce realizacji szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

Pobierz druk zgloszenia

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

03/14/2017

Może ci się także spodobać…