Szkolenie mistrz brygadzista magazynu

Program szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika magazynu

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu w magazynie stanowi kluczowy element sukcesu organizacji. Przedstawiamy Państwu program szkolenia „Warsztat Kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza Magazynu”, który ma na celu wyposażyć uczestników w niezbędne umiejętności, aby skutecznie zarządzać zespołem, budować autorytet oraz doskonalić procesy pracy w magazynie.

Korzyści dla uczestników:

Rozwinięcie umiejętności kierowniczych: Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności zarządzania zespołem, budowania autorytetu i doskonalenia procesów pracy w magazynie, co pozwoli im efektywniej pełnić rolę kierownika.

Zrozumienie roli w łańcuchu dostaw: Poprzez analizę roli magazynu w systemie logistycznym uczestnicy zyskają głębsze zrozumienie istoty magazynu jako kluczowego ogniwa w łańcuchu dostaw, co pozwoli im lepiej dostosować swoje działania do globalnych potrzeb firmy.

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych: Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, co pozwoli im budować lepsze relacje z zespołem oraz radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Motywacja i samorozwój: Program umożliwi uczestnikom zrozumienie różnych rodzajów motywacji oraz nauczy ich skutecznego delegowania zadań, co przyczyni się do zwiększenia motywacji w zespole oraz osobistego rozwoju uczestników.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów: Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli im skuteczniej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w miejscu pracy, co wpłynie na atmosferę i efektywność pracy zespołu.

Szkolenie

Program szkolenia

szkolenie

Korzyści dla firmy

Zwiększenie efektywności zespołu: Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy magazynu oraz lepszą organizację procesów logistycznych.

Poprawa komunikacji wewnętrznej: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczestników przekłada się na lepszą komunikację wewnątrz zespołu oraz pomiędzy różnymi obszarami firmy, co przyczynia się do unikania nieporozumień i błędów.

Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Uczestnicy będą w stanie skuteczniej motywować swój zespół poprzez zastosowanie różnych technik motywacyjnych oraz właściwe delegowanie zadań, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników.

Redukcja konfliktów i poprawa atmosfery pracy: Uczestnicy zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów, co pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów interpersonalnych, przyczyniając się do poprawy atmosfery w miejscu pracy.

Ciągłe doskonalenie procesów i kompetencji pracowników: Program promuje koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN), co przekłada się na stały rozwój pracowników oraz doskonalenie procesów w magazynie, co jest kluczowe dla konkurencyjności firmy na rynku.

Dzień I 9.00-16.00

Rozpoczęcie

 • Przedstawienie prowadzących oraz uczestników:
 • Wprowadzenie uczestników w atmosferę szkolenia poprzez zapoznanie z prowadzącym oraz innymi uczestnikami.
 • Zadanie symulacyjne: „Jesteś Lwem czy Zebrą?” znaczenie cech przywódczych w zarządzaniu zespołem.
 • Kwestie organizacyjne i wprowadzenie do programu:
 • Omówienie zasad szkolenia, harmonogramu oraz celów, jakie uczestnicy powinni osiągnąć.
 • Ustalenie podstawowych zasad współpracy w trakcie szkolenia, promowanie aktywnego udziału i otwartej komunikacji.
 • Umowa jako podstawa efektywności zawodowej – ucz się korzystać z najprostszych rozwiązań w zarządzaniu

Rola magazynu w systemie logistycznym

 • Definicja magazynu:
 • Zrozumienie istoty magazynu jako kluczowego ogniwa w łańcuchu dostaw.
 • Położenie magazynu i rola pracowników w łańcuchu dostaw
 • Analiza wpływu lokalizacji magazynu na efektywność oraz rola pracowników w zapewnieniu sprawnego przepływu towarów.
 • Cechy nowoczesnego magazynu
 • Zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami stosowanymi w nowoczesnych magazynach.
 • Nowoczesny magazyn bez nowoczesnego stylu zarzadzania ludźmi – czy to jest możliwe?
 • Rola i znaczenie szefa obszaru magazynowego
 • Kluczowe role, zadania i kompetencje – wspólna praca na FCH
 • Czyli… nad czym powinniśmy dalej pracować?

Kreacja Celów

 • Znaczenie spójności celów osobistych i organizacyjnych
 • Zadanie symulacyjne: „Magazyn czerwony czy zielony?”
 • Wyjaśnienie, dlaczego spójność celów jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu zarówno indywidualnego, jak i organizacyjnego.
 • Pojęcie kół spójności celów
 • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu celów, które są zgodne z misją i wartościami firmy.
 • Ustalanie celów wg SMART
 • Hierarchia celów wg. matrycy Eisenhowera

Techniki budowania autorytetu w zespole

 • Podstawowe czynniki kształtujące autorytet:
 • Doświadczenie Milgrama – krótki film edukacyjny
 • Identyfikacja kluczowych elementów budujących autorytet wśród pracowników.
 • Ocena umiejętności komunikacyjnych (Test):
 • W którym oknie siebie widzisz? – Test Johary
 • Sprawdzian umiejętności komunikacyjnych uczestników w kontekście budowania autorytetu.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy jw 

Skuteczna komunikacja jako kluczowe narzędzie zarządzania

 • Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej:
 • Zapoznanie uczestników z różnymi technikami komunikacji, takimi jak aktywne słuchanie, asertywność i empatia.
 • Technika Parafrazy: Szkolenie w technice parafrazy jako narzędziu umożliwiającym zrozumienie i potwierdzenie prawidłowego odbioru przekazu.
 • Konstruktywna Krytyka: Omówienie zasad konstruktywnej krytyki jako sposobu budowania pozytywnych relacji zespołowych.

Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie

 • Analiza komunikacji niewerbalnej, w tym gestów, mimiki i tonu głosu, oraz jej wpływ na efektywność przekazu.
 • Słowa mają znaczenie: Ćwiczenia z wykorzystaniem tzw. „Niezbędnika lidera”
 • Aktywne słuchanie w kontekście zarządzania zespołem: Szkolenie w technikach aktywnego słuchania jako kluczowego elementu skutecznej komunikacji w zespole.

Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych: 

 • Analiza potencjalnych barier w komunikacji oraz sposoby ich identyfikacji i pokonywania w kontekście zarządzania zespołem magazynowym
 • Praktyczne narzędzia wpływu – praca na manualach (Niezbędniki lidera)

Dzień II 9.00 – 16.00

Konflikt, czyli…?

 • Rodzaje konfliktów
 • Konflikty w sferze logicznej i emocjonalnej – jak dawać sobie rade z Inteligencją emocjonalną
 • Praktyczne ćwiczenia i symulacje sytuacji konfliktowych, pozwalające uczestnikom doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole – ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (Niezbędniki lidera).

Ocena pracy czy… ocena pracownika?

 • Wprowadzenie do procesu oceniania pracowników, zwracając uwagę na obiektywne kryteria i konstruktywną informację zwrotną.
 • FEEDBACK jako konstruktywna kanka krytyki
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali
 • Rozmowy oceniające i dyscyplinujące w praktyce obszarów magazynowych

Analiza korzyści płynących z delegowani oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń, takich jak brak zrozumienia czy nadmierna kontrola.

 • Samodzielność i zaangażowanie czy…
 • Lenistwo i próżniactwo społeczne – jak tego unikać?
 • Analiza korzyści płynących z pracy zespołowej oraz identyfikacja potencjalnych ograniczeń i sposoby ich przezwyciężania.
 • Warunki, które wpływają na efektywność spotkań: Omówienie czynników, takich jak struktura spotkania, aktywne uczestnictwo oraz otwarta atmosfera, które wpływają na jakość i efektywność spotkań zespołowych.

Metoda spotkań, krótkich odpraw jako narzędzie pracy zespołowej

 • Etapy i techniki pracy zespołowej:
 • Omówienie różnych etapów pracy zespołowej oraz technik efektywnego zarządzania spotkaniami zespołowymi.
 • Różne role podczas spotkań takich jak lider, moderator czy uczestnik, podczas spotkań zespołowych oraz ich znaczenie dla efektywności spotkania.
 • Zalety i ograniczenia pracy zespołowej

Delegowanie zadań i obowiązków

 • Zakres zadań podlegających delegowaniu
 • Identyfikacja zadań, które mogą być skutecznie delegowane w zespole oraz określenie kryteriów wyboru tych zadań.
 • Sposoby skutecznego delegowania: ćwiczenia z wykorzystaniem manuali w technikach skutecznego przekazywania obowiązków oraz nadzoru nad ich realizacją.
 • Nadzór nad wykonaniem zadań: Omówienie narzędzi i technik nadzoru nad zadaniami po ich delegacji oraz sposoby monitorowania postępów.
 • Korzyści i potencjalne zagrożenia związane z delegowaniem zadań i obowiązków:

Rola kierownika zespołu magazynowego jako lidera zespołu

 • Rola komunikacji w relacjach „Szef – Podwładny” i „Podwładny – Szef”:
 • Zadanie symulacyjne: „Najwyższa konstrukcja”
 • Analiza różnych stylów komunikacji w kontekście hierarchii i ich wpływ na efektywność relacji w zespole.

Motywowanie pracowników i różne rodzaje motywacji

 • Omówienie teorii motywacji Maslowa i Herzberga oraz sposobów ich zastosowania w praktyce kierowania zespołem.
 • Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji lub demotywacji:
 • Podsumowanie technik delegowania zadań jako kluczowego elementu skutecznego motywowania.

Rozwiązywanie konfliktów

 • Rozważenia na temat sytuacji „Wczoraj kolega, dziś Szef”:
 • Analiza specyfiki sytuacji, gdy osoba będąca wcześniej kolegą teraz pełni rolę szefa i strategie radzenia sobie z tą zmianą.
 • Czego nie robić a przed czym nie wolno Ci uciekać
 • Sprawdzian umiejętności rozwiązywania konfliktów

KAIZEN – Ciągłe doskonalenie pracowników w magazynie

 • Koncepcja doskonalenia i wprowadzania usprawnień:
 • Omówienie filozofii KAIZEN jako strategii ciągłego doskonalenia oraz sposobów implementacji w magazynie.
 • Przykłady z waszych obszarów – praca wspólna z wykorzystaniem materiału szkoleniowego
 • Analiza SWOT w kontekście osobistego potencjału w zarządzaniu zespołem magazynowym
 • Samoocena uczestników pod kątem mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń w kontekście zarządzania zespołem.
 • Indywidualny plan rozwoju, czyli… nad czym i jak będziesz dalej pracować?

 

Podsumowanie:
Podczas tego intensywnego warsztatu kierowniczego dla brygadzistów/mistrzów/kierowników magazynu, uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem. Poprzez interaktywne ćwiczenia, analizy przypadków oraz praktyczne scenariusze, uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności kierownicze i komunikacyjne.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Rola i zadania mistrza brygadzisty magazynu

Mistrz brygadzista magazynu odgrywa kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu magazynu oraz w zarządzaniu personelem w tym obszarze. Jego zadania obejmują nadzór nad pracą zespołu, zapewnienie płynności procesów magazynowych oraz utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości. Mistrz brygadzista magazynu musi posiadać szereg kluczowych kompetencji, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Jedną z najważniejszych kompetencji mistrza brygadzisty magazynu jest umiejętność zarządzania personelem. Musi on być dobrym liderem, potrafiącym motywować zespół do osiągania celów oraz efektywnej współpracy. Ponadto, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz skuteczne delegowanie zadań są kluczowe dla skutecznego zarządzania personelem w obszarze magazynowym.

Kolejną istotną kompetencją jest znajomość procesów logistycznych i gospodarki magazynowej. Mistrz brygadzista musi mieć głęboką wiedzę na temat przepływu materiałów, zarządzania zapasami oraz optymalizacji procesów magazynowych. Współczesne magazyny coraz częściej wykorzystują również elementy LEAN manufacturing, dlatego znajomość tych metodologii jest również niezwykle istotna dla mistrza brygadzisty magazynu.

Ponadto, mistrz brygadzista magazynu powinien być komunikatywny i umiejętnie zarządzać informacją. Musi być w stanie skutecznie komunikować się zarówno z pracownikami na różnych szczeblach hierarchii, jak i z innymi działami w firmie. Wymaga to umiejętności słuchania, jasnego przekazywania informacji oraz budowania relacji z innymi członkami zespołu.

Typowe wyzwania i problemy w obszarach logistyki magazynowej często obejmują zarządzanie czasem, optymalizację przestrzeni magazynowej oraz zapewnienie ciągłości dostaw. Mistrz brygadzista musi być w stanie radzić sobie z tymi wyzwaniami, podejmując szybkie i skuteczne decyzje oraz podejmując działania mające na celu usprawnienie procesów magazynowych.

Rola managerów w zarządzaniu personelem w obszarach magazynowych jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Managerowie muszą zapewnić odpowiednie szkolenia i wsparcie dla mistrzów brygadzistów oraz pracowników magazynowych, aby ci mogli wykonywać swoje obowiązki na najwyższym poziomie. Ponadto, managerowie powinni aktywnie angażować się w rozwój strategii magazynowych, uwzględniając specyfikę gospodarki magazynowej oraz elementy LEAN manufacturing.

Podsumowując, rola mistrza brygadzisty magazynu jest niezwykle ważna dla efektywnego zarządzania magazynem oraz zapewnienia płynności procesów logistycznych. Kluczowe kompetencje mistrza brygadzisty magazynu obejmują umiejętność zarządzania personelem, znajomość procesów logistycznych oraz komunikatywność. Managerowie natomiast mają kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia dla mistrzów brygadzistów oraz w rozwijaniu strategii magazynowych, uwzględniając specyfikę gospodarki magazynowej z elementami LEAN manufacturing.

Może ci się także spodobać…