Szkolenie Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

Wstęp
Szkolenie „Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami” ma na celu wprowadzenie praktycznych narzędzi zarządzania wiekiem oraz zaznaczenie korzyści, jakie wynikają dla organizacji i pracowników z ich stosowania. Wykorzystuje kapitał ludzki organizacji, zwłaszcza doświadczonych pracowników, aby wspierać rozwój kapitału intelektualnego i zawodowego. Głównym celem jest promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wymianie wiedzy i doświadczenia poprzez mentoring oraz budowanie relacji międzyludzkich.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie praktycznych narzędzi zarządzania wiekiem i korzyści z ich stosowania.
 • Możliwość wykorzystania kapitału ludzkiego organizacji dla własnego rozwoju zawodowego.
 • Poznanie mentoringu jako skutecznej metody rozwoju oraz kształtowania kultury organizacyjnej.
 • Możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia od doświadczonych pracowników.
 • Wydłużenie aktywności zawodowej poprzez kontynuację udziału w życiu organizacji.

Korzyści dla firmy:

 • Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy doświadczonych pracowników dla rozwoju kapitału intelektualnego organizacji.
 • Poprawa efektywności działań poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczenia między pracownikami.
 • Kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy i wymianie wiedzy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez możliwość aktywnego udziału w rozwoju młodszych kolegów.

Metody szkoleniowe:

 1. Wprowadzenie do szkolenia: Wyjaśnienie celu szkolenia, metod pracy oraz zbieranie oczekiwań uczestników.
 2. Podstawowe obszary zarządzania w organizacji: Omówienie zarządzania strategicznego, zasobami ludzkimi, zmianą, kompetencjami oraz mentorowaniem.
 3. Narzędzia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi: Szczegółowe omówienie narzędzi zarządzania, kształtowania postaw pracowniczych, rozwoju pracowników oraz mentorowania.
 4. Mentoring jako skuteczna metoda zarządzania zasobami ludzkimi: Analiza kompetencji mentora, tworzenie programów mentoringu, etapy wdrażania, korzyści i problemy związane z mentoringiem.
 5. Planowanie i realizacja rozmowy mentoringowej z pracownikiem: Szczegółowa analiza zasad komunikacji interpersonalnej, tworzenia relacji personalnych oraz przeprowadzania rozmowy mentoringowej.
 6. Ewaluacja i zakończenie szkolenia: Omówienie działań na przyszłość związanych z mentoringiem oraz podsumowanie szkolenia.

 Cele:
– wskazanie praktycznych narzędzi zarządzania wiekiem  oraz korzyści dla organizacji  i pracowników z ich stosowania
– wykorzystanie kapitału ludzkiego organizacji, szczególnie doświadczonych  pracowników, dla zapewnienia jej rozwoju oraz rozwoju kapitału intelektualnego i zawodowego pracowników
– poznanie mentoringu jako stosowanej metoda rozwoju pracowników i kształtowaniu kultury organizacyjnej organizacji
– zbudowanie  relacji międzyludzkiej, która pozwoli organizacji  przekazywać (wymieniać) – przez doświadczonych pracowników – wiedzę, umiejętności  i doświadczenie młodszym pracownikom, jak również umożliwi przedłużenie aktywności zawodowej doświadczonych pracowników

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
– cel szkolenia, metoda pracy
– oczekiwania uczestników i ich realizacja
2. Podstawowe obszary zarządzanie w organizacji
– zarządzanie strategiczne
– zarządzanie zasobami ludzkimi
– zarządzanie zmianą (innowacje) i wiedzą
– zarządzanie kompetencjami (umiejętnościami) – wiedza, umiejętności i postawy
– zarządzanie wiekiem – mentoring
3. Narzędzia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi
– podstawowe narzędzia zarządzania
– kształtowanie postaw pracowniczych
– zarządzanie rozwojem pracowników – wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia
– szkolenia pracowników i zarządzanie ich wiedzą w instytucji
– zarządzanie karierą – indywidualne plany rozwojowe
– szkolenia, doskonalenie wiedzy
– doradztwo i konsultacje
– coaching
– mentoring

Dzień II 9.00 16.00

4. Mentoring jako skuteczna metoda zarządzania zasobami ludzkimi, czyli wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia
– mentoring – kompetencje mentora
– określenie potrzeb doświadczonych pracowników i pracowników w instytucji
– tworzenie programów mentoringu w instytucji
– etapy wdrażania i standardy i zasady mentoringu
– relacja mentoringowa (personalna) pomiędzy mentorem a pracownikiem
– struktura spotkania mentoringowego
– techniki mentoringu
– korzyści płynące z mentoringu (dla instytucji, mentora i pracownika)
– problemy związane z mentoringiem
– wykorzystanie mentoringu do planowania karier
5. Planowanie i realizacja rozmowy mentoringowej z pracownikiem
– zasady komunikacji interpersonalnej
– tworzenie relacji personalnych
– jakie problemy można rozwiązać przez mentoring
– zasady przeprowadzonej rozmowy – mentoringu
– ćwiczenie rozmowy mentoringowej
6. Ewaluacja i zakończenie szkolenie
– działania na przyszłość (co, kto ma zrobić w dziedzinie mentoringu)
– podsumowanie szkolenia

Podsumowanie
Szkolenie „Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami” ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności, ale także budowanie relacji międzyludzkich oraz kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy i wymianie doświadczeń. Dzięki praktycznym narzędziom zarządzania wiekiem oraz mentorowaniu, organizacje mogą wykorzystać pełen potencjał swoich pracowników, zarówno doświadczonych, jak i młodszych, co przyczynia się do ich rozwoju oraz sukcesu organizacyjnego.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/20/2024

Może ci się także spodobać…

Szkolenie Coaching managerski

Wstęp:Szkolenie "Coaching Menadżerski" stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności...