Szkolenie Coaching managerski

Wstęp:
Szkolenie „Coaching Menadżerski” stanowi niezwykle wartościową okazję dla menadżerów na rozwinięcie umiejętności coachingu, kluczowych dla skutecznego zarządzania zespołem. Coaching staje się coraz bardziej istotnym narzędziem w biznesie, umożliwiając menadżerom lepsze wspieranie swoich pracowników, rozwijanie ich potencjału oraz osiąganie wyższej efektywności w pracy zespołowej.
Zachęcamy do udziału w tym szkoleniu, które zapewni nie tylko solidną teoretyczną podstawę, ale również praktyczne narzędzia i umiejętności, które można natychmiast wdrożyć w codziennej pracy.
Szkolenie „Coaching Menadżerski” to nie tylko inwestycja w rozwój osobisty, ale także szansa na zwiększenie skuteczności działania całego zespołu oraz poprawę wyników biznesowych firmy.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie zaawansowanych technik coachingu, umożliwiających skuteczne wspieranie rozwoju pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z członkami zespołu.
 • Opanowanie technik motywacji oraz inspiracji do osiągania celów.
 • Zwiększenie pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i networking z innymi menadżerami.

Korzyści dla firmy:

 • Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, co przekłada się na wydajność i efektywność pracy.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego i relacji między zespołem a kierownictwem.
 • Redukcja konfliktów oraz poprawa komunikacji wewnątrz zespołu.
 • Zwiększenie retencji pracowników poprzez lepsze wsparcie rozwoju i kariery.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez rozwój kompetencji menadżerskich.

Metody szkoleniowe:

 • Wykłady teoretyczne prezentowane przez doświadczonych trenerów.
 • Ćwiczenia praktyczne w formie case study i symulacji sytuacji z życia zawodowego.
 • Indywidualne sesje coachingowe, pozwalające na osobiste wsparcie i konsultacje.
 • Dyskusje grupowe i wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego
• Definicja coachingu menedżerskiego.
• Cel i znaczenie coachingu w zarządzaniu.
• Rola menedżera jako coacha.
• Różnice między tradycyjnym zarządzaniem a coachingiem menedżerskim.
• Korzyści wynikające z zastosowania coachingowego podejścia w zarządzaniu.
2. Pojęcie coachingu
• Co to jest coaching: definicja i istota.
• Mity i fakty na temat coachingu.
• Czym coaching nie jest.
• Rola coacha w procesie rozwoju pracownika.
• Proces coachingu: jak wygląda typowa sesja coachingowa.
3. Motywacja i zaangażowanie pracowników w coachingu
• Teorie motywacji w kontekście coachingu menedżerskiego.
• Wpływ zaangażowania pracowników na efektywność coachingu.
• Techniki motywacyjne stosowane przez menedżera-coacha.
• Budowanie zaangażowania poprzez aktywne uczestnictwo pracowników w procesie coachingu.
• Pomoc w pokonywaniu oporu i niechęci do uczestnictwa w sesjach coachingowych.
4. Warunki ramowe dla coachingu menedżerskiego
• Budowanie autorytetu jako coacha-menadżera.
• Znaczenie zaufania w relacji coach – podwładny.
• Rozwój własnych kompetencji coacha-menadżera.
• Inspiracja i motywowanie pracowników do rozwoju.
• Etyczne aspekty coachingu menedżerskiego: zasady postępowania, poufność, uczciwość.
5. Model zarządzania sytuacyjnego Blanchard’a i P. Hersay’a
• Omówienie modelu zarządzania sytuacyjnego.
• Jak coaching wpisuje się w poszczególne style zarządzania tego modelu.
• Adaptacja podejścia coachingowego do różnych sytuacji zarządzania.
• Praktyczne zastosowanie modelu w codziennej pracy menedżera.
• Analiza przypadków z wykorzystaniem modelu zarządzania sytuacyjnego.

Dzień II

1. Jak uczą się osoby dorosłe
• Teorie uczenia się dorosłych.
• Znaczenie doświadczenia w procesie uczenia się osób dorosłych.
• Metody efektywnego kształcenia dorosłych pracowników.
• Rola menedżera jako fasilitatora procesu uczenia się w miejscu pracy.
• Ograniczenia i wyzwania związane z uczeniem się osób dorosłych.
2. Potrzeby rozwojowe pracowników
• Metody identyfikacji potrzeb rozwojowych pracowników.
• Różnice między potrzebami rozwojowymi zidentyfikowanymi przez menedżera a zgłaszanych przez pracowników.
• Techniki diagnozowania obszarów do rozwoju.
• Budowanie planu rozwoju indywidualnego dla pracowników.
• Monitorowanie postępów i dostosowywanie planu rozwoju.
3. Budowanie planu rozwoju umiejętności pracowników
• Elementy składowe planu rozwoju.
• Określanie celów rozwojowych.
• Wybór odpowiednich działań rozwojowych.
• Kalendarzowanie działań rozwojowych.
• Zapewnienie wsparcia i zasobów potrzebnych do realizacji planu.
4. Profil coacha
• Kluczowe cechy osobowości coacha-menadżera.
• Predyspozycje sprzyjające skutecznemu prowadzeniu sesji coachingowych.
• Różnice między coachem-menadżerem a tradycyjnym menedżerem.
• Rozwój własnych kompetencji jako coacha-menadżera.
• Budowanie zaufanej relacji z pracownikami.
5. Kompetencje coachingowego stylu zarządzania
• Kluczowe umiejętności menedżera jako coacha.
• Techniki skutecznego zadawania pytań.
• Budowanie empatii i akceptacji w relacji z pracownikami.
• Umiejętność słuchania i doceniania perspektywy pracownika.
• Doskonalenie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
6. Kształtowanie procesu coachingowego
• Omówienie kroków procesu coachingowego.
• Budowanie kontraktu coachingowego.
• Rozwój relacji i zaufania między coachem-menadżerem a podwładnym.
• Ustalanie celów i strategii działania.
• Monitorowanie postępów i dostosowywanie planu.
7. Narzędzia w pracy menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania
• Praktyczne zastosowanie modelu GROW.
• Wykorzystanie modelu Diltsa w analizie i rozwoju.
• Ocena kompetencji za pomocą koła kompetencji.
• Techniki reframu, skalowania, pracy z metaforą.
• Stosowanie retrospektywy jako narzędzia samorozwoju.
8. Komunikacyjne umiejętności menedżera w roli coacha
• Techniki aktywnego słuchania.
• Klaryfikowanie i ogniskowanie w procesie komunikacji.
• Rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnej.
• Praca nad językiem dyrektywnym i niedyrektywnym.
• Indywidualizacja komunikacji w zależności od stylów funkcjonowania społecznego.

Podsumowanie  
Szkolenie „Coaching Menadżerski” to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także możliwość głębszego zrozumienia roli coachingu w efektywnym zarządzaniu zespołem. Dzięki praktycznym narzędziom i wiedzy zdobytym podczas tych dwóch intensywnych dni, uczestnicy będą gotowi na skuteczne wspieranie rozwoju swoich pracowników oraz osiąganie lepszych wyników biznesowych dla swojej firmy.

Może ci się także spodobać…