Zarządzanie zespołem pracowniczym w realiach uczelni

„Zarządzanie zespołem pracowniczym w realiach uczelni”

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w środowisku wyższej uczelni

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu, poprawy komunikacji w zespole, budowaniu autorytetu przełożonego, zdobyciu wiedzy na temat motywowania pozafinansowego pracowników.

Planowane efekty i korzyści dla uczestników:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • W jaki sposób podnosić efektywność zarządzania dzięki użyciu odpowiednich, dedykowanych do tego celu narzędzi interpersonalnych

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Skutecznej komunikacji w zespole pracowniczym
 • Budowania zintegrowanych zespołów
 • Metod budowania autorytetu przełożonego
 • Skutecznych form motywacji pozafinansowej

Program: 2 dni szkoleniowe – 2x8h

Dzień 1 8.00 – 16.00

 1. Wprowadzenie, powitanie, cele i warunki realizacji
 • Poznajmy sięJ
 • Zadanie zespołowe – „Budujemy mosty”
 • Cele i zadania szkoleniowe
 1. Kultura w organizacji uczelni – menedżer liderem integracji i spoiwem jedności organizacyjnej
 • Wartości i normy jako najważniejsze elementy kultury organizacyjnej w uczelni
 • Źródła autorytetu menedżera w środowisku uczelni
 • Spójność celów i wartości kulturowych zespołów w organizacji, jej menedżerów i pracowników uczelni
 1. Komunikacja jako fundamentalne narzędzie pracy menedżera uczelni
 • Definicja oraz model procesu komunikacji, kanały komunikacyjne i bariery w komunikacji
 • Aktywne słuchanie, parafraza, empatia – narzędzia efektywnej komunikacji
 • Prowadzenie rozmowy oraz kontrolowanie jej przebiegu – słuchanie i zadawanie pytań
 • Sztuka dialektyki – nie każdy może być oratorem, ale każdy może doskonale się komunikować
 • Ćwiczenia praktyczne –„Z naszego podwórka”
 1. Role kierownicze w praktyce uczelnianej
 • Cztery funkcje menedżerskie (planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie… oraz)
 • Wywieranie wpływu istotną umiejętnością menedżera – przywódcy
 • Podejmowanie decyzji
 • Style podejmowania decyzji – test
 1. Jak budować zintegrowane zespoły?
 • Grupa czy zespół – jaka to różnica
 • Cechy efektywnych zespołów
 • Kluczowe elementy pracy zespołu
 • Role zespołowe wg Belbina
 • Zadanie zespołowe: „Konstrukcja z papieru” – wnioski do dalszej pracy na forum

Dzień II 8.00 – 16.00

 1. Kierowanie zespołem czy… zarządzanie w kulturze organizacyjnej uczelni?
 • Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem – jak stać się liderem?
 • Przywództwo w organizacji uczelnianej
 • Kompetencje interpersonalne konieczne do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera
 • Określenie indywidualnego zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera
 • Osobista analiza SWOT a pożądane kompetencje lidera
 1. Style przywództwa a poziom rozwoju zespołu
 • Style pracy – priorytety i ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru pracy
 • Typy pracowników z jakimi przychodzi mi pracować
 • Ewolucyjny model przywództwa – koncepcja Hershey’a / Blancharda
 1. Delegowanie jako metoda podnoszenia efektywności menedżerskiej
 • Wyznaczanie celów i delegowanie zadań
 • Obszary delegowania zadań
 • Metoda ABC oraz pięć warunków delegowania zadań
 • Egzekwowanie wykonania zadań
 1. Informacja zwrotna jako efektywne narzędzie rozwoju i kontroli
 • Udzielenie informacji zwrotnej
 • Przekazywanie „złych” wiadomości, chwalenie i docenianie pracowników
 • Wzmacnianie zaangażowania i samodzielności pracowników
 1. Przywództwo a motywowanie i angażowanie pracowników do efektywnej pracy
 • Wpływ pozytywnego myślenia oraz satysfakcja z pracy a efektywność zawodowa
 • Co motywuje moich pracowników?
 • Tworzenie optymalnego zaangażowania do pracy
 • Nasz mini system motywacji zespołowej
 • Praktyczna lista kar i nagród
 • Asertywne techniki wpływu i perswazji – ćwiczenia na forum
 1. Praca z tzw „Trudnym podwładnym”
 • Co to znaczy trudny pracownik?
 • Geneza zachowań
 • Teoria i praktyka konfliktu
 • Techniki pracy z różnymi typami trudnych zachowań
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Podsumowanie i wnioski
 • Ewaluacja
 • Mini analiza SWOT
 • Ocena szkolenia i certyfikaty

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

11/04/2017

Może ci się także spodobać…