Zarządzanie zmianą w firmie szkolenie Trójmiasto

Zarządzanie zmianą w firmie

Zmiany stanowią integralną część życia zarówno jednostek, jak i organizacji. W obecnych czasach mówi się często, że jedyną stałą rzeczą na świecie jest… nieustanna zmiana. Niemniej jednak, procesy zmian mogą wywoływać niepokój i wątpliwości zarówno u pracowników, jak i u kadry zarządzającej. Naszym głównym celem jest dostarczenie uczestnikom szkolenia nie tylko wiedzy, ale również praktycznych umiejętności, które pozwolą im sprawnie przystosować się do zmian oraz skutecznie przetrwać okresy trudne, stresujące, a czasem nawet kryzysowe.
Podczas tego szkolenia, uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego zarządzania procesami zmiany. Naszym celem jest, aby każdy uczestnik zdobył pełne zrozumienie istoty zmiany oraz opanował umiejętność zarządzania sobą i innymi osobami w kontekście wprowadzania zmian. Chcemy, aby uczestnicy odczuli celowość zmiany i potrafili ją aktywnie kierować, wykorzystując właściwą komunikację i otwartą współpracę.
Nasze szkolenie pozwoli uczestnikom nie tylko poznać teoretyczne aspekty zmiany, ale także dostarczy im praktycznych narzędzi do efektywnego zarządzania procesem zmiany w środowisku produkcyjnym fabryki. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować obszary wymagające zmian, jak tworzyć strategie zmiany, oraz jak skutecznie komunikować i wdrożyć te zmiany w praktyce. Naszym celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do skutecznego kształtowania przyszłości ich organizacji poprzez wprowadzanie pozytywnych zmian w procesie produkcyjnym.

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie:

 • Posiadać właściwe zrozumienie specyfiki i znaczenia procesów towarzyszących wdrażaniu zmian w strukturach organizacyjnych.
 • Skutecznie zastosować opracowaną strategię i taktykę przygotowania zespołów firmowych do planowanych modyfikacji.
 • Wykorzystywać metody i techniki efektywnego komunikowania zmian w zespołach i na poziomie całej organizacji.
 • Poprawić umiejętność radzenia sobie z oporem wobec zmian, zapobiegania konfliktom oraz wzmocnić gotowość i otwartość pracowników i zespołów wobec przyszłych modyfikacji.
 • Świadomie i skutecznie motywować zarówno siebie, jak i swoich współpracowników i podwładnych, aby zaakceptowali rolę liderów zmian i aktywnych agentów transformacji.
 • Profesjonalnie zarządzać procesem zmiany na poziomie indywidualnym, w ramach zespołu oraz na szczeblu organizacyjnym.

Metody szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, korzystając z metody „Experiential Learning” (Uczenia się przez doświadczenie). W ramach tego podejścia wykorzystane będą różnorodne narzędzia, takie jak:

 • Praktyczne ćwiczenia, zarówno indywidualne, jak i grupowe.
 • Symulacje i projekty grupowe, które pozwolą uczestnikom na praktyczne eksplorowanie tematów.
 • Prezentacje multimedialne, które ułatwią przekazywanie wiedzy.
 • Krótkie wykłady i moderowane dyskusje, które zapewnią głębsze zrozumienie tematów.
 • Analiza przypadków z praktyki biznesowej (case study), aby uczestnicy mogli poznać realne wyzwania i rozwiązania.
 • Test oceniający postawy wobec zmian, który pomoże uczestnikom zrozumieć swoje podejście do zmiany.
 • Sesyje trenerskie i praktyczne wnioski, które umożliwią praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Dzięki temu zróżnicowanemu zestawowi narzędzi, uczestnicy będą mieli możliwość zdobywania wiedzy w interaktywny i angażujący sposób.

Program szkolenia:

Dzień I 9.00 – 16.00

 Wprowadzenie do szkolenia
• Zmiana szansa czy dramat?
• Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
– kształtowanie kultury organizacyjnej
– obszary zarządzania
– funkcje i narzędzia zarządzania
– zarządzanie zespołem
• Elementy organizacyjne zarządzania wpływające na powodzenie zmiany
• Struktura organizacyjna w procesie zmian
• Strategia firmy jako wyznacznik zmian
• Systemy organizacyjne
• Style działania kierownictwa
• Kompetencje pracownicze
• Wartości obowiązujące w firmie

Dzień II 9.00 – 16.00

Sukces a zmiany!
• Zarządzanie zmianą
• Przyczyny zmian
• Rodzaje zmian
• Problemy potrzebą i motorem zmian
• Konflikty jako początek zmian
– rodzaje konfliktów
– skuteczne formy rozwiązywania konfliktów
• Reakcje na zmiany
• Opór wobec zmiany
• Działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami
• Postawa kierownika w zarządzaniu zmianą
• Etapy zmian
• Etapy procesu zarządzania zmianą
• Ewaluacja szkolenia

Zmiana organizacyjna jest definiowana jako:
– każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman)
– zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)
– to przekształcenie istniejącego układu wg ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).

Zarządzanie zmianą jako proces. Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Procesami zarządzania zmianą będą: Proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji. (Anderson). Część procesu prowadzenia każdej działalności gospodarczej lub jako krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu.

Etapy, Proces zarządzania zmianą obejmuje: – ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
– rozważanie ważności i wielkości zmiany
– zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
– określenie ograniczeń krytycznych
– aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

Rodzaje zmian,
1. Makrosystemowe
systemowe
strukturalne
programowe
2. Mikrosystemowe
innowacje
modyfikacje
usprawnienia

Można dokonać także podziału na zmiany:
– wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych
– zmiany dostosowawcze (reaktywne) i wyprzedzające (planowane)
– radykalne i inkrementalne

Źródła zmian
Okazje do przeprowadzania zmian wg Druckera można podzielić na:
– występujące wewnątrz organizacji, są to:
– nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne
– niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
– innowacja wynikająca z potrzeb procesu
– zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, które wszystkich zaskakują
– występujące na zewnątrz organizacji, to:
– zmiany demograficzne (zmiany w populacji)
– zmiany w postrzeganiu np. mody
nowa wiedza

Czynniki, które wpływają na zainicjowanie procesu zmian to:
– właściciele
– klienci
– dostawcy
– odbiorcy
– konkurenci
– gospodarka
– prawo
– polityka

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe (2×8 godz.) 9.00 – 17.00

Koszt uczestnictwa:
1300 PLN/osobę

Zapraszamy

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

05/22/2017

Może ci się także spodobać…