Akademia lidera

Akademia Lidera

 

Program skierowany do pracowników na najniższym szczeblu zarządzania głownie liderów i brygadzistów.

W ramach  AKADEMII LIDERA  realizujemy szkolenia dla liderów produkcji – brygadzistów. Mają one na celu doskonalenie kompetencji miękkich w obszarze przywództwa oraz efektywnego kierowania ludźmi. Szczególny nacisk w procesie szkoleniowym zostanie położony na kształtowanie postaw i budowanie świadomości roli lidera – brygadzisty w firmie opartych na efektywnej komunikacji.

Akademia składa się z VI modułów, w których skład wchodzi następująca tematyka:

 1. Efektywna komunikacja i informacja zwrotna,
 2. Delegowanie i egzekwowanie obowiązków,
 3. Motywowanie pozafinansowe,
 4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych, reakcja na agresję + zarządzanie czasem,
 5. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej,
 6. Moduł dostosowany do zaistniałych potrzeb grupy.

Moduł I „Efektywna komunikacja i informacja zwrotna” – warsztaty dla liderów obszarów, brygadzistów.

Warsztaty interaktywne dla liderów obszarów, brygadzistów nakierowane na trening zasad dobrej komunikacji w zespole, umiejętności słuchania i przekazywania informacji, uczące jak używać precyzyjnie języka oraz dopasowywać argumenty do poszczególnych podwładnych w zespole.

Jednym z kluczowych elementów zajęć jest trening jak w konstruktywny sposób udzielać informacji zwrotnej aby uczyć, motywować i angażować

Cele szkolenia:

 • Budowa postaw pro aktywnych związanej z efektywną komunikacją.
 • Przedstawienie zasad dobrej komunikacji oraz zbudowanie modelu porozumiewania się opartego na relacjach
 • Znaczenie komunikacji werbalnej oraz wpływ komunikacji niewerbalnej na efektywność pracy zespołu i indywidualnych podwładnych
 • Kluczowe dla efektywności pracy kanały przekazu informacji.
 • Standardy czyli jak zwiększyć precyzję przekazywanych komunikatów.
 • Formy i metody oraz style zbierania informacji oraz dopasowanie informacji w procesie decyzyjnym.
 • Znaczenie i rola informacji zwrotnej jako kluczowego narzędzia zarzadzania przez rozwój i angażowanie
 • Komunikacja formalna oraz siła komunikacji nieformalnej

 Program szkolenia:

 1. Komunikacja w zespole a rola lidera i brygadzisty
 • Rola lidera, brygadzisty w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego.
 • Efektywna komunikacja – nasza definicja
 • Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik-podwładny – test
 • Budowanie pozytywnych relacji z pracownikami, współpracownikami i przełożonymi – przykłady z naszych obszarów
 1. Kluczowe umiejętności interpersonalne Lidera
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem.
 • Techniki wpływu oparte na aktywnym słuchaniu
 • Parafraza i komunikaty niewerbalne jako synonim empatycznego lidera
 • Sztuka zadawania pytań – o co i jak pytać?
 • 6 pytań Cycerona
 • Pytania zamknięte i otwarte
 • Ćwiczenia w kontekście naszych obszarów pracy
 1. Zasady udzielania informacji zwrotnej przez liderów
 • Feet Back nasza definicja – cele i zasady
 • Komunikaty JA- TY
 • Udzielanie informacji negatywnej podwładnemu. Jak przekazać informację zwrotną negatywną tak aby pracownik nie został zdemotywowany?
 • Praktyczne wykorzystanie  „Kanapki Krytyki”
 • Zastosowanie metody FUKO
 • „Stawianie granic” jako technika wspierająca konsekwencję lidera
 1. Komunikacja asertywna czy empatyczna Lidera
 • Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych.
 • Różne typy zachowań – agresywne, uległe i asertywne.
 • Sposoby reagowania na krytykę.
 • Skuteczne asertywne odmawianie.
 1. Jak skutecznie komunikować się z podwładnymi w obszarze pracy – ćwiczenia
 • wydawanie poleceń,
 • sprawdzanie zrozumienia polecenia,
 • określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań,
 • kontrola i rozliczenie z realizacji zadań,
 • udzielanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych
 1. Rozmowa dyscyplinująca i jej wpływ na pracę podległych pracowników
 • Co się dzieje w zespole gdy szef krytykuje?
 • Sposoby rozmowy z podwładnym gdy nie realizuje celów.
 • Motywowanie pracownika do zmiany: postawy, zachowania.
 1. Typowe Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 • Podważanie autorytetu lidera
 • Nieprzestrzeganie dyscypliny pracy, BHP, przepisów i regulaminów..
 • Praca poza standardem
 • Brak terminowości, spóźnienia i opieszałość itp.
 • Dlaczego JA? To nie moja wina! Daj to komuś innemu! Nie chcę z nim pracować itp..
 1. Zebrania produkcyjne – zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole podczas spotkań.
 • Cele spotkania
 • Ustalenie czasu i formy
 • Zarzadzanie wizualne – korzystaj z przekazu na tablicach
 • Technika moderacji
 • Najprostsze metody rozwiązywania problemów od 5 x Dlaczego do Rybiej ości
 1. Videotrening – ćwiczenia
 • Nagranie scenki z udziałem uczestników szkolenia.
 • Analiza nagrania połączona z informacją zwrotną.

Moduł II „Delegowanie zadań i egzekwowanie obowiązków”

 Delegowanie zadań to skuteczny sposób, aby zwiększyć efektywność swojego zespołu. Dobranie obowiązków do typu osobowości pracownika, odpowiednie komunikowanie oczekiwań, a także skuteczne egzekwowanie wykonania zadań i dyscyplinowanie podwładnych to wyzwania, które napotyka w swojej pracy każdy lider. Szkolenie wyposaży menedżerów niższego szczebla w narzędzia niezbędne do delegowania i egzekwowania zadań i obowiązków.

Program

 1. Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Delegowanie czyli…? – nasza definicja
 • Zasady delegowania zadań – jak jest a jak być powinno – meta plan, ćwiczenie zespołowe
 • Atmosfera pracy z podwładnymi czyli filozofia delegowania zadań
 • Poziomy delegowania zadań zależne od poziomu zaufania
 • Dobór poziomu delegowania zadania do poziomu rozwoju kompetencji pracownika
 • Identyfikacja najczęściej popełnianych błędów podczas delegowania – cwiczenia na bazie naszych przykładów
 1. Korzyści i potencjalne problemy wynikające z delegowania zadań
 • W jaki sposób rozwijać samodzielność pracowników, skutecznie delegując zadania?
 • Praktyczne metody przejmowania odpowiedzialności pracowników za działania na rzecz firmy.
 • Jak delegowanie zadań może wesprzeć efektywne wykorzystanie czasu?
 • Jak rozpoznać i przezwyciężyć opór podwładnych przed podejmowaniem decyzji?
 1. Typowe bariery lidera w delegowaniu zadań?
 • Identyfikacja barier indywidualnych
 • Sposoby przełamywania barier osobistych w obszarze delegowania i asertywności
 • Jak delegować zadania budując autorytet lidera w zespole
 • Wyznaczanie zadań w zespołach z silnym liderem nieformalnym – tzw gwiazda socjometryczna w zespole
 • Jak wykorzystać lidera do wsparcia w procesie delegowania i kontroli, – tzw dwie pieczenie na jednym ogniu
 1. Znaczenie komunikacji empatycznej i asertywnej w delegowaniu i egzekwowaniu zadań
 • Czym jest empatia
 • Typowe zachowania i zwroty empatycznego lidera
 • Asertywny lider czyli…?
 • 4 kroki asertywnego egzekwowania
 • Asertywne radzenie sobie z odmową wykonania zadania – Perswazja i sztuka przekonywania
 • Asertywne radzenie sobie w sytuacji ataku personalnego – Hamulec agresji
 • Asertywne wyznaczanie granic w relacji zawodowej – Sztuka stawiania granic
 • Ćwiczenia na przykładach z naszych obszarów
 1. W jaki sposób skutecznie dopasować zadania do pracownika, aby osiągnąć maksymalną korzyść dla firmy?
 • Delegowanie zadań dopasowane do ról grupowych pracowników – Test Belbina
 • Jak w praktyce dostosować zlecane zadania do kompetencji pracownika? – matryca kompetencji
 • Krzywa wydajności dobowej – jak dostosować powierzane zadania do poziomu energii w zespole?
 1. Skuteczne delegowanie zadań – 8 kluczowych kroków
 • 5 zakresów delegowania zadań uprawnień.
 • 8 kroków niezbędnych w delegowaniu zadań – ćwiczenia na manualach
 • Delegowanie zadań rutynowych i zadań specjalnych – jak przedstawić dane zadania pracownikowi, aby procedura wykonania była zrozumiała?
 • Jak delegować zadania w zespołach na rożnym poziomie rozwoju – ćwiczenia na przykladach
 1. Egzekwowanie wykonania zadań i system monitoringu i kontroli pracowników.
 • Monitorować czy kontrolować – jaka to różnica?
 • Sposoby monitorowania postępów pracownika w realizacji zadania.
 • Wyznaczanie precyzyjnych kryteriów oceny wykonywania zadań i zasad ich wykonania przez pracowników.
 • Konstruktywna informacja zwrotna – nie tylko Kanapka Krytyki
 • Lider kolega czy szef – jak budować odpowiednie relacje egzekwując zadania i obowiązki
 • Wykorzystanie wpływu lidera nieformalnego do kontroli zespołu podczas realizowania projektu.
 • Prowadzenia spotkania egzekwującego wykonanie zadania od pracownika – ćwiczenia na przykładach z naszych obszarów
 • Jakie sankcje stosować wobec pracownika nie wywiązującego się ze swoich obowiązków?
 1. Rozmowa dyscyplinująca czyli..?
 • Umiejętne przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej.
 • Jak umiejętnie dokumentować niewywiązywanie się pracownika z obowiązków?
 • W jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, gdy pracownik, podważa autorytet lidera,

Moduł III „Motywowanie pozafinansowe” – warsztaty dla liderów i brygadzistów

Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi

skutecznego motywowania pozafinansowego pracowników oraz rozwinięcie świadomości w zakresie psychologii motywacji.

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze niższego szczebla: liderów,

brygadzistów, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie motywowania pracowników,

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania narzędzi motywacji w swojej

Pracy z podwładnymi w obszarach produkcyjnych i adm.

Główne obszary szkolenia

 • Co motywuje ludzi – do życia, do rozwoju, do założenia rodziny… do pracy
 • Analiza motywacji – co motywuje konkretną osobę,
 • Jak dostosować działania motywacyjne do profilu konkretnego podwładnego
 • Jak zbudować Indywidualny Profil Motywacyjny podwładnego
 • Jak rozpoznać, wzmocnić i wykorzystać motywację wewnętrzną pracownika
 • Jak skutecznie oddziaływać czynnikami pozafinansowymi
 • Jak stworzyć plan motywowania poszczególnych członków zespołu –
 • Jak wytworzyć u podwładnych trwałe i wysokie zaangażowanie do pracy
 • Jak motywować przez delegowanie i udzielanie informacji zwrotnej
 • Jak w zależności od sytuacji i etapu rozwoju zawodowego danej osoby dopasować czynniki motywacyjne

Program szkolenia:

 1. Definicja motywacji czyli zrozumieć czym jest motywowanie, motyw i motywacja!
 • Co to jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Piramida Maslowa w naszej firmie – pieniądze, bezpieczeństwo czy prestiż?
 1. Moja postawa jako szefa: jak moje zachowania wpływają na zaangażowanie w moim zespole?
 • Co motywuje mnie samego?
 • Dlaczego demotywuje innych, podświadomie zakładając ze ich motywuje to co mnie?
 • Jak mój styl zarządzania wpływa na motywację i zaangażowanie zespołu?
 • Które moje zachowania motywują a które demotywują innych?
 1. Motywacja – klucz do efektywności
 • Wpływ motywacji na wykonywanie zadań
 • Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?
 • Modele motywacji a wyniki pracownika
 • Sytuacje wymagające motywowania
 1. Zaangażowanie Menedżera Liniowego w rozwój pracowników
 • Rożne sposoby rozumienia rozwoju.
 • Jak dać pracownikowi odczuć, że nie tylko firma, ale i Menedżer Liniowy dba o rozwój pracownika.
 1. Rola pracownika w firmie
 • Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika
 • Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów
 • Budowanie identyfikacji pracownika z firmą
 • Cele osobiste pracownika a cele zawodowe
 • Praca – narzędzie osiągania celów osobistych i samorealizacji
 1. Motywowanie do przestrzegania wartości firmy w codziennej pracy
 • Określenie wartości jako celów działań motywacyjnych
 • Przejawy respektowania wartości w codziennej pracy
 • Oparcie informacji zwrotnych o wartości firmy
 • Wartości jako narzędzie budowania stabilnego i zaangażowanego zespołu
 1. Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:
 • przyczyny spadku motywacji do pracy u podwładnych i lub u lidera
 • sytuacje i czynniki „niemotywujące” w naszych obszarach
 • objawy obniżonej motywacji
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
 1. Co motywuje mój zespół?
 • Polska Mapa Motywacji – najważniejszych zasad motywowania, jakimi powinien kierować się lider
 • Kwestionariusz diagnostyczny – analiza na forum
 • Sposoby odkrywania indywidualnych czynników motywujących pracowników do pracy
 1. Budowanie zaangażowania pracownika:
 • motywacja i zaangażowanie czy to nie jest to samo?
 • konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika
 • jak dobrać skuteczne środki motywowania?
 • wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników
 1. Pieniądze jako sposób motywowania – korzyści i zagrożenia
 • Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
 • Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?
 • Gdy pracownik zarabia za mało… Gdy pracownik zarabia dużo…
 1. Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

– nagrody i kary

– wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania

– odwoływanie się do zasobów i mocnych stron

– twórcze wykorzystywanie błędów

– poprzez dobór rodzaju zadania

– jasny podział i zakres obowiązków

– informacje zwrotne o pracy

– pochwały i konstruktywną krytykę

– poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych

– odwoływanie się do współzawodnictwa

– przywoływanie sukcesów

– stymulowanie pracowników do współpracy

– jasność celów i misji

 1. Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy – praktyczna lista kar i nagród w środowisku produkcyjnym

Nagrody:

– jak i kiedy je stosować?

– nagrody najbardziej motywujące

– czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?

– indywidualne podejście do motywowania

– konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności

– formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron

– o nagrodach, które stają się dla pracownika karą

Kary:

– czy należy je stosować i w jaki sposób?

– przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce

– błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji

– czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy.

 1. Rozmowa motywująca
 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę motywującą z pracownikiem?
 • Schemat rozmowy motywującej
 • Symulacje rozmów z pracownikami – ćwiczenia na przykładach z waszych obszarów

Moduł IV „Rozwiązywanie sytuacji problemowych, reakcja na agresję + zarządzanie czasem”

Opis szkolenia

Sprawne manewrowanie argumentami, umiejętność wykorzystania  wszystkich elementów składających się na odpowiedni efekt oraz doskonała umiejętność panowania nad emocjami swoimi i podwładnego  to wartość pożądana  w codzienności pracy lidera.

Najważniejsze jednak w pracy z pracownikami liniowymi  jest wytworzenie u nich przekonania dobrego kontaktu, otrzymanej optymalnej pomocy i  zrozumienia przy jednoczesnym zapewnieniu sobie czystych,  zdrowych relacji i efektywności pracy zespołu.

Nasz główny cel to przekazanie Ci umiejętności świadomego  reagowania w sytuacjach trudnych  umiejętności tworzenia efektywnych komunikatów w sytuacjach konfliktowych  i budowania całokształtu przekazywania informacji w taki sposób,  w jaki Ty sam chcesz być odbierany jako faktyczny lider zespołu.

Proponujemy również dostarczenie Ci narzędzi pozwalających na skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach,  które służą zarówno obniżaniu emocji, stawiania granic i inicjowaniu działań w kierunku optymalnych rozwiązań. Szkolenie dostarcza również  narzędzi do zapobiegania sytuacjom problemowych poprzez  właściwe ustalanie priorytetów i efektywne zarządzanie sobą w czasie i tyglu różnorodnych obowiązków.

Program szkolenia

 1. Specyfika i podłoże sytuacji problemowych i konfliktów międzyludzkich w środowisku produkcyjnym
 • Rożne motywy zachowań między pracownikami i liderami w sytuacjach problemowych
 • Parametry wpływające na rozwój sytuacji- uwarunkowania psychologiczne oraz sytuacyjne
 • Podstawy psychologii społecznej leżące u podstaw interpretacji sytuacji – Doświadczenie na forum
 • Zasady rekonstrukcji otrzymanych komunikatów-fundament, na którym budujemy rozwiązania – ćwiczenia na forum
 1. Umiejętność komunikacyjne w rozwiązaniu sytuacji problemowych w powiązaniu z agresją
 • Umiejętność przekazywania trudnych informacji bez inwazyjnie
 • Zastąpienie chaosu, ukierunkowanym dialogiem –narzędzia komunikacji pozwalające sterować dialogiem z podwładnym
 • Ukryte niewerbalne narzędzia perswazji pozwalające obniżać wysoki poziom emocji
 • Elementy niewidoczne a wyczuwalne – zasada góry lodowej
 • Jak mówić by być zrozumianym – elementy kluczowe w komunikacji werbalnej
 • Zabójcy komunikacji: zwroty i określenia, które zamykają kontakt
 • Zaburzenia komunikacji związane z agresją
 • Źródła agresji – jak sobie z nią radzić
 • Elementy przestrzeni w budowaniu ukierunkowanego wrażenia odbiorcy – Hamulce agresji w praktyce ćwiczenia na forum zespołu
 1. Prawdziwa asertywność–potencjał bycia sobą
 • Co to jest pseudo asertywność-mity o asertywności
 • Istota zachowań asertywnych
 • Konsekwencje braku asertywności
 • Brak zachowań asertywnych jako konsekwencja warunkowania społecznego
 • Proces odwrócenia warunkowania jako początek właściwego „oprogramowania”
 1. Przejmowanie steru odpowiedzialności
 • Właściwe reakcje na poszczególne zachowania podwladnych

– Reakcje na manipulacje

– Próba synchronizacji dwóch obrazów sytuacji

 • Źródła rozbieżności w postrzeganiu
 • Właściwe zachowania podczas reklamacji lub innych nieprawidłowości w produkcji
 • Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach

– Metoda stopniowego rozwiązywania problemów K. Lewina

– Metoda stopniowania emocji

– Metoda 6 kroków wg Gordona

 1. Sytuacje trudne jako poligon doświadczenia i generator zmian oraz rozwoju w zespole
 • Jak rozumieć sytuacje trudne
 • Trudne sytuacje i wybór optymalnych algorytmów rozwiązań
 • Prewencja czyli jeden z elementów wykorzystania trudnych sytuacji na stanowisku pracy
 • Właściwa reakcja w sytuacji trudnej jako wartość dodana dla podwładnych i lidera
 1. Zarzadzanie sobą w czasie aby zabezpieczać się przed  chaosem i stresem
 • Przekazywanie informacji o błędach, właściwe ustalanie priorytetów oraz wyznaczanie optymalnych ścieżek
 • Punkt wyjściowy – właściwe ustalenie priorytetów
 • Zasada Pareto
 • Matryca Eisenhowera
 • Analiza ABC
 • Metoda ALPEN
 1. Galeria trudnych sytuacji w Twojej Firmie
 • Twoje stanowisko pracy, najczęstsze problemy i wygenerowanie optymalnych wzorców reakcji
 • Stworzenie listy najbardziej przydatnych technik w codziennej pracy
 • Plan osobisty :poszczególne etapy osiągania asertywności na poziomie nawyku

Moduł V „Przeprowadzenie rozmowy oceniającej”

Właściwie przeprowadzona rozmowa oceniająca motywuje i wpływa na chęć rozwoju pracowników, co w efekcie podnosi efektywności całego zespołu.

Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą żeby była narzędziem wspierającym wewnętrzną motywację i rozwiązywanie problemów? Jak podczas rozmowy oceniającej budować dialog i porozumienie?

Szkolenie dedykowane jest liderom i brygadzistom w środowisku produkcyjnym i koncentruje się na rozwijaniu umiejętności przygotowania, a następnie  prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i reakcjami, które mogą wystąpić podczas rozmowy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Osoby Oceniające:

 • Docenią znaczenie i ważność systemu okresowej oceny pracowników oraz samych rozmów oceniających;
 • Nauczą się wykorzystywać system ocen do budowania motywacji, zaangażowania oraz korygowania zachowań i postaw;
 • Będą postrzegani jako sprawiedliwie oceniający;
 • Dowiedzą się, jak powinni się przygotować do rozmowy oceniającej;
 • Poznają strukturę rozmowy oceniającej;
 • Dowiedzą się, jak komunikacja z podwładnymi wpływa na osiągane wyniki
 • Nauczą się rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się podczas rozmów oceniających;
 • Dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni, jako zwierzchnicy prezentować podczas rozmów oceniających;
 • Dowiedzą się jak powinno wyglądać profesjonalne zakończenie i podsumowanie rozmowy oceniającej.

Program szkolenia:

 1. Rozmowa oceniająca jako kluczowy element SOOP
 • Cele i główne założenia funkcjonowania Systemu Okresowej Oceny Pracy w firmie
 • Szanse i zagrożenia SOOP
 • Co chcemy uzyskać jako liderzy obszarów stosując system okresowej oceny pracy (SOOP)
 • Korzyści dla pracowników i przełożonych
 1. Rozmowa oceniająca – nasza definicja
 • Czym jest rozmowa oceniająca i jej główne cele
 • Jak rozmowa może wpływać na autorytet lidera
 • Obszary jawne i obszary poufne oceny
 1. Przygotowanie lidera
 • Przygotowanie pracownika do procesu oceny
 • Przegląd dokumentów w systemie okresowej oceny pracy
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika
 • Obszar i kryteria oceny
 • Prawa ocenianego i oceniającego
 • Przyjmowanie oceny przez pracownika
 • Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy
 • Wybór miejsca spotkania
 1. Efektywna komunikacja interpersonalna – podstawa efektywności rozmowy
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy
 • Asertywność w udzielaniu informacji
 • Ocena efektów pracy a nie osoby podwładnego
 • Aktywne słuchanie rozmówcy
 • Zestaw użytecznych pytań
 1. Informacja zwrotna czyli Feet back jako kluczowa umiejętność
 • Podstawowe zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Zasady formułowania komunikatów „JA” i „TY”
 • Codzienna informacja zwrotna czyli jednominutowy manager
 • Model przekazywania korygującej informacji zwrotnej
 • Model przekazywania pozytywnej informacji zwrotnej
 • Szanowanie granic psychologicznych rozmówcy
 • Komunikaty niewerbalne, sztuka milczenia i dyplomacji
 1. Przebieg rozmowy oceniającej
 • Wstęp – przedstawienie celu rozmowy oraz warunków jej przebiegu
 • Budowanie pozytywnej atmosfery
 • Samoocena pracownika
 • Ocena przełożonego
 • Porównanie ocen
 • Wyciągnięcie wniosków oraz zaplanowanie działań korygujących
 • Ustalenie planów rozwojowych dla pracownika
 1. Typowe błędy w ocenie – Jak unikać popełniania błędów w ocenie pracowników?
 • Błąd świeżości
 • Błąd kontrastu
 • Efekt halo
 • Efekt czynników ekstremalnych
 • Błąd faworyzowania
 • Błąd zawyżonej oceny
 • Błąd twardej ręki
 • Efekt tendencji centralnej
 1. Najtrudniejsze sytuacje w rozmowie oceniającej – ćwiczenia
 • Pułapki w procesie oceniania
 • Ocena osoby lubianej i nie lubianej
 • Niedojrzałe zachowania podwładnego – Ja rodzic, Ja dziecko, czy Ja dorosły?
 • Strach przed oceną – techniki rozładowania emocji
 • Brak zgody z oceną przełożonego – sztuka negocjacji i asertywnego NIE
 • Szantaż emocjonalny, gry i manipulacje – jak nie pozwalać na manipulowanie
 • Trudne zachowania oceniającego – techniki wpływu –
 1. Inteligencja Emocjonalna Lidera
 • Autodiagnoza sposobów reagowania w trudnych sytuacjach podczas rozmowy oceniającej – Test Killmana
 • Rozpoznawanie emocji jako czynnik inteligencji emocjonalnej
 • Reagowanie świadome, proaktywne i motywujące
 • Test inteligencji emocjonalnej.
 1. Indywidualny program rozwoju jako efekt rozmowy oceniającej
 • Ustalanie dalszego planu rozwoju pracownika.
 • Zasady określania celów zgodnie z zasadą SMART.
 • Definiowanie celu oraz metod jego osiągnięcia.
 • Techniki motywowania pracowników do zmian.
 • Doskonalenie wyników podwładnych.
 • Wsparcie podczas pokonywania przeszkód.
 • Ustalenie ścieżek rozwoju pracownika.

Może ci się także spodobać…