Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji LEAN

Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy kombajn w Europie.

Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN
 • Przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN

Korzyści dla uczestników

 • znajomość metodyki rozwiązywania konfliktów w kontaktach międzyludzkich,
 • ukształtowanie u uczestników umiejętności zapobiegania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu czy niechęci,
 • wiedza na temat autorytetu lidera Lean,
 • poznanie sztuki perswazji i przekonywania,
 • pozyskanie umiejętności do asertywnej odmowy.

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Wprowadzenie
Poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne
Analiza oczekiwań czyli… typowe kłopoty komunikacyjne w środowisku zawodowym
Nasze silne i słabe strony: „Mór kompetencji” – profil kompetencji indywidualnych i zespołowych

2. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN.
„Polowanie na wielkiej prerii” – gra fabularyzowana – zginiesz czy przetrwasz w czasie zimy stulecia?
Strategia wspólnoty celów w LEAN
Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele.
Źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania.
Typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?

3. Mentalność lidera KAIZEN
Gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum
Postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba
Budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia
Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań
Co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
Strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów LEAN

4. Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN
„Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe
Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów
Rola lidera – koordynatora
Działanie na podstawie niepełnych informacji
Przekazywanie informacji – precyzja w konstruowaniu komunikatów
Test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN

5. Autorytet lidera – czy można się tego nauczyć?
„Test Milgrama” – film o prawdziwym doświadczeniu i niesamowitych efektach
Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi
Atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN
Inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?

6. Budowanie kontaktu w relacji indywidualnej
„Niezadowolony klient” – studium przypadku
Interesy i stanowiska podwładnych, przełożonych i klientów – jak skupiać się na problemie a nie na człowieku?
Techniki odzwierciedlenia i podążania
Nieświadomy przekaz w komunikacji niewerbalnej – mowa ciała i komunikacja wokalna
Kontakt na poziomie werbalnym.
Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała.
Zakazane zwroty i wyrażenia w kontaktach z podwładnymi… i nie tylko
Umiejętność dostosowania się do różnego typu podwładnych i przełożonych

Dzień II 8.00 – 16.00

7. Komunikacja interpersonalna w praktyce
„Skomplikowana konstrukcja” – kto pierwszy zbuduje pojazd kosmiczny? – gra symulacyjna
Zarządzanie informacją i efektywny przekaz – wnioski?

8. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji.
„Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum
Aktywne słuchanie – nasza definicja.
Dlaczego warto słuchać?
Parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz
Prawdziwe powody negatywnego zachowania Twojego podwładnego – otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne

9. Zbieranie informacji
„Fabryka cudów czyli wszystko co sobie wymyśli klient” – zadanie na forum
Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie.
Odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy
Zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy

10. Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN
„Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne
Zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego
Typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera
Zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi
Budowa modelu wyrażeń asertywnych
Umiejętność wyrażania opinii, potrzeb, życzeń, bez poczucia winy
Umiejętność odmawiania w sposób nie uległy i nieraniący innych
Umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, ocen i pochwał

11. Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte
Co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku
Powody trudnych zachowań
Ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię)
Jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
Scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony

12. „Fabryka marzeń” – gra symulacyjna
Komunikacja pomiędzy wydziałami w praktyce
Zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji

13. Podsumowanie i wnioski
Nad czym powinniśmy pracować?
Zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty
Ocena warsztatu i certyfikaty

Podsumowanie 

Efektywna komunikacja interpersonalna jest kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji, zwłaszcza w kontekście metodologii Lean, która kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie i współpracę. Nasz program szkoleniowy skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, które są niezbędne do budowania silnych relacji, eliminowania strat i osiągania celów biznesowych w środowisku Lean. Uczestnicy będą mieli okazję poznać kluczowe narzędzia i techniki komunikacyjne, które umożliwią im skuteczną współpracę, rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie zaangażowanych zespołów.

Metody szkoleniowe

 1. Prezentacje i dyskusje: Zapewnienie teoretycznych podstaw komunikacji interpersonalnej w kontekście Lean, prezentacja kluczowych koncepcji i strategii, a następnie prowadzenie dyskusji, aby uczestnicy mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
 2. Studia przypadków: Analiza rzeczywistych przypadków z życia organizacji Lean, w celu zidentyfikowania wyzwań komunikacyjnych i sposobów ich rozwiązania.
 3. Symulacje i role-playing: Stworzenie sytuacji symulacyjnych, które odzwierciedlają typowe scenariusze komunikacyjne w organizacji Lean, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego wykorzystania nowo nabytych umiejętności w bezpiecznym środowisku.
 4. Ćwiczenia praktyczne: Praktyczne ćwiczenia, takie jak skuteczne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej itp., aby uczestnicy mogli bezpośrednio wypróbować i doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.
 5. Grupowe dyskusje i burze mózgów: Tworzenie okazji do wymiany pomysłów i perspektyw w grupie, poprzez moderowane dyskusje i burze mózgów na tematy związane z komunikacją interpersonalną w kontekście Lean.
 6. E-learning i materiały szkoleniowe: Udostępnienie uczestnikom materiałów edukacyjnych online oraz narzędzi interaktywnych do kontynuowania nauki i utrwalania zdobytej wiedzy po zakończeniu szkolenia.

Poprzez te zróżnicowane metody szkoleniowe zapewniamy pełne zaangażowanie uczestników i maksymalizujemy efektywność przyswajania wiedzy oraz umiejętności komunikacyjnych w kontekście organizacji Lean.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Może ci się także spodobać…