SZKOLENIE Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Wstęp:
Szkolenie „Budowanie Motywacji i Zarządzanie Zaangażowaniem Pracowników” zostało zaprojektowane z myślą o dostarczeniu praktycznych narzędzi oraz zasad skutecznego zarządzania i motywowania pracowników. Główne cele szkolenia obejmują poznanie praktycznych zasad efektywnego wykorzystania narzędzi i zasobów zarządzania, naukę skutecznego motywowania i angażowania pracowników, oraz zrozumienie wagi i znaczenia systemów motywacyjno-relacyjnych w organizacji.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla Uczestników

  • Umiejętność motywowania innych oraz samomotywacji.
  • Zdolność do indywidualnego i zbiorowego budowania systemów motywacyjnych.
  • Rozwój kompetencji liderskich, przywódczych i zarządczych.
  • Nauka współpracy i współdziałania w zespole.
  • Poznanie skutecznych zasad komunikacji i negocjacji w celu tworzenia pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

Korzyści dla Firmy

  • Zwiększenia zaangażowania pracowników i poprawy efektywności pracy.
  • Budowania zdolności menedżerskich w zakresie motywacji i zarządzania zespołem.
  • Poprawy atmosfery w miejscu pracy, co może prowadzić do zwiększenia retencji pracowników.
  • Tworzenia bardziej efektywnych systemów motywacyjnych, przyczyniających się do osiągania celów organizacji.

Metody Szkoleniowe
Szkolenie jest prowadzone metodą współuczestniczącą, co oznacza aktywny udział uczestników poprzez prace w małych grupach, dyskusje plenarne oraz symulacje. Program składa się z części teoretycznej i praktycznej, co umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności motywacyjnych oraz świadome zrozumienie własnych preferencji i kompetencji liderskich.

Cele:
– poznanie praktycznych zasad skutecznego wykorzystywania narzędzi i zasobów zarządzania
– nauczenie się skutecznego motywowania i angażowania pracowników
– poznanie zasad tworzenia systemu motywacyjnego
– zrozumienie wagi i znaczenia systemu motywacyjno-relacyjnego
– poznanie zasad skutecznej komunikacji i negocjacji (porozumiewania się)  w celu tworzenia
 dobrej (przyjaznej) atmosfery w miejscu pracy (zespole)

 Nabyte kompetencje:
– umiejętność motywowanie innych
– umiejętność samomotywacji
– umiejętność indywidualnego i zbiorowego budowania systemu motywacyjnego
– nabycie kompetencji liderskich, przywódczych i zarządczych
– nauczenie się współpracy i współdziałania z innymi (w zespole)
– poznanie zasad wymiany (skutecznej) informacji
– poznanie czym jest  praktyczne zarządzanie poprzez motywacje
– poznanie skutecznych zasad angażowania innych 
– nauczenie się skutecznego (indywidualnego i zbiorowego) motywowania  

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

1. Wprowadzenie do szkolenia
• cel i program szkolenia (zadania do wykonania)
• identyfikacja potrzeb (oczekiwań) uczestników szkolenia
2. Zarządzanie i kompetencje – wprowadzenie do systemu motywacyjnego
• zarządzanie jako podstawa systemu motywacyjnego
• narzędzia czyli funkcje zarządzania
• delegowanie, motywowanie, konsultowanie i komunikowanie się
• zasoby zarządzania (ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne)
• systemy zarządzania – budowanie systemu motywacyjnego
• kluczowe kompetencje w zarządzaniu (zadaniowe i relacyjne)
3. Zasady motywowania – tworzenie systemu motywacyjnego
• motywacja jako podstawowe narzędzie tworzenia relacji (zarządzanie relacyjne)
• skuteczna motywacja wynikająca z potrzeb (teoria motywowania)
• motywacja jako narzędzie zarządzania
• motywacja indywidualna (wynikająca z potrzeb)
• zasady motywowania
• system motywacyjny
• korzyści wynikające z systemu motywacyjnego

Dzień II 9.00 16.00

4. Umiejętność skutecznego motywowania
• umiejętność motywowania siebie i innych
• motywowanie finansowe (zasady)
• motywowanie pozafinansowe (zasady)
• motywacyjny charakter narzędzi zarządzania i zasobów
• ocena pracownicza a motywowanie
• system oceniania a system motywowania
5. Komunikacja i porozumiewanie się – jak angażować innych do pracy
• budowanie zespołu – budowanie relacji (przyjaznej atmosfery) w zespole/firmie
• rola lidera w zespole/firmie
• zasady skutecznej komunikacji (aktywne słuchanie, empatia i asertywność)
• komunikacja jako przekazywanie informacji
• konflikty i sytuacje konfliktowe (identyfikacja problemów)
• rozwiazywanie konfliktów – negocjacje czyli sztuka porozumiewania się
6. Ewaluacja szkolenia
• działania na przyszłość, co dalej z motywacja oraz jak utrzymać dobre relacje w zespole/firmie
• realizacja potrzeb uczestników
• podsumowanie szkolenia

Podsumowanie
Szkolenie „Budowanie Motywacji i Zarządzanie Zaangażowaniem Pracowników” ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umożliwienie praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności w codziennej pracy. Dzięki zrozumieniu zasad motywacji, komunikacji i zarządzania, uczestnicy mogą efektywniej współpracować, osiągać cele oraz tworzyć pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Ewaluacja szkolenia oraz działania na przyszłość zapewniają ciągłe doskonalenie się i utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i efektywności w firmie.

Może ci się także spodobać…