SZKOLENIE Efektywne podejmowanie decyzji

Wstęp:
Szkolenie dotyczy efektywnego podejmowania decyzji, co jest kluczowym elementem w procesie zarządzania i rozwoju osobistego. Osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym wymaga umiejętności analitycznego myślenia, kreatywności oraz skutecznego rozwiązywania problemów. Niniejsze szkolenie zostało opracowane w celu rozwinięcia tych kluczowych kompetencji u uczestników, umożliwiając im lepsze podejmowanie decyzji oraz skuteczne zarządzanie sytuacjami problemowymi.

Zarządzanie czasem

Korzyści dla uczestników: Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do:

 • Rozwoju kompetencji analitycznego myślenia.
 • Selekcji kryteriów decyzyjnych i oceny ich istotności.
 • Poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 • Definiowania i analizy sytuacji problemowych.
 • Skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji i podejmowania trafnych decyzji.
 • Zarządzania konfliktem i sytuacjami trudnymi.
 • Skutecznego zarządzania relacjami, szczególnie w sytuacjach konfliktowych.
 • Korzystania z nowoczesnych form i metod analitycznego rozwiązywania problemów.

Korzyści dla firmy: Dla firmy korzyścią z udziału pracowników w szkoleniu będzie:

 • Zwiększenie efektywności decyzyjnej pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki operacyjne i strategiczne.
 • Rozwój kompetencji kreatywności i innowacyjności w organizacji, co sprzyja adaptacji do zmian na rynku.
 • Poprawa relacji międzyludzkich oraz zdolności zarządzania konfliktami, co wpływa pozytywnie na atmosferę w pracy i efektywność zespołu.
 • Stworzenie kultury organizacyjnej promującej równość szans oraz wspierającej rozwój osobisty pracowników.
 • Zwiększenie zadowolenia pracowników z pracy poprzez wyposażenie ich w narzędzia do skutecznego radzenia sobie z trudnościami i podejmowania trafnych decyzji.

Cele:
rozwój kompetencji analitycznego myślenia, umiejętności selekcji kryteriów decyzyjnych i oceny ich istotności, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, umiejętność definiowania i analizy sytuacji problemowej.  Poznanie sposobów umiejętnego rozwiązywania trudnych sytuacji i podejmowania trafnych decyzji.
Nabyte kompetencje:

 • Definiowania problemów i sytuacji problemowych
 • Analitycznego i twórczego myślenia
 • Trafnego (skutecznego) podejmowania decyzji
 • Zarzadzania konfliktem i sytuacjami trudnymi
 • Zarządzania relacjami szczególnie w sytuacjach konfliktowych
 • Umiejętność korzystania z nowoczesnych form i metod analitycznego rozwiązywania problemów

Program szkolenia

Dzień I 9.00 – 16.00

Analityczne rozwiązywanie problemów i kreatywność
1. Wprowadzenie do szkolenia: Odkryj swoją kreatywność w rozwiązywaniu problemów
• Dowiedz się, czym jest analityczne rozwiązywanie problemów.
• Kreatywne myślenie jako kluczowa kompetencja.
• Odkryj swoje indywidualne predyspozycje do kreatywności.
• Proces rozwiązywania problemów: motywacja, analiza, realizacja potrzeb.
2. Kultura organizacyjna: Tworzymy środowisko sprzyjające innowacjom
• Równość szans i jej wpływ na innowacje.
• Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.
• Zarządzanie konfliktami w kontekście kultury organizacyjnej.
3. Zarządzanie innowacyjne: Klucz do analitycznego myślenia
• Metody i narzędzia kreatywnego zarządzania.
• Rozwijanie własnej kreatywności.
• Kreatywne podejście do poszukiwania rozwiązań.
4. Budowanie zespołu: Skuteczne zarządzanie relacjami
• Kluczowe elementy zarządzania relacjami w zespole.
• Balansowanie podejścia zadaniowego i relacyjnego.

Dzień II 9.00 16.00

Decyzje, zarządzanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów
5. Podejmowanie decyzji: Sztuka wyboru w warunkach niepewności
• Opanuj sztukę podejmowania decyzji.
• Poznaj różne rodzaje decyzji i metody ich podejmowania.
• Omówienie błędów decyzyjnych i strategii ich unikania.
• Ćwiczenia praktyczne z podejmowania decyzji.
6. Zarządzanie zmianą: Identyfikacja problemów i kreatywne rozwiązania
• Definiowanie problemów i ich źródeł.
• Techniki analitycznego rozwiązywania problemów: brainstorming, mind mapping.
• Oddzielenie ludzi od problemu w procesie zmiany.
7. Konflikty: Skuteczne rozwiązywanie problemów w zespole
• Pozytywne i negatywne aspekty konfliktów w organizacji.
• Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów.
• Praktyczne narzędzia i techniki rozwiązywania problemów.
8. Ewaluacja szkolenia: Kształtowanie przyszłości
• Planowanie działań na przyszłość.
• Ocena i podsumowanie szkolenia w kontekście indywidualnych celów uczestników.

Podsumowanie:
Szkolenie „Efektywne Podejmowanie Decyzji” ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i narzędzia do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami problemowymi oraz podejmowania trafnych decyzji. Dzięki zróżnicowanej metodologii nauczania oraz praktycznym ćwiczeniom, uczestnicy będą mogli aktywnie rozwijać swoje kompetencje analitycznego myślenia i kreatywności, co przełoży się na poprawę wyników zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Ewaluacja szkolenia pozwoli na identyfikację obszarów do dalszego doskonalenia oraz skuteczne działania na przyszłość.

Autor Tekstu

Jakub Sukiennik

Data Wydania

02/25/2024

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...

Szkolenie Design Thinking 

Szkolenie Design Thinking to intensywny kurs, który ma na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności poszukiwania...