Twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie

Szkolenie: „Twórcze metody rozwiązywania problemów”

Skuteczność w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu oryginalnych przydatnych rozwiązań w dużym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania i połączenia dwóch metod postępowania: algorytmów i heurystyk.

Metody algorytmiczne zostały opracowane z myślą o konkretnym problemie; stanowią dokładny, szczegółowy przepis (instrukcję, procedurę) prowadzący do zawsze do określonego, jedynie dobrego wyniku.

W większości przypadków mamy jednak do czynienia z sytuacją problemową, w której istnieje wiele możliwych rozwiązań, gdzie zastosowanie algorytmu byłoby nieskuteczne lub niepraktyczne.

W takich sytuacjach efektywniejsza staje się umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oparta na metodach heurystycznych – procedurze, która redukuje zakres możliwych rozwiązań problemu lub liczbę możliwych odpowiedzi na pytania.

Obejmuje ona proces – od odkrycia i zdefiniowania problemu, przez tworzenie rozwiązań, aż po ich ocenę oraz weryfikację, i w efekcie prowadzi do otrzymania najlepszego rozwiązania.

Szkolenie „Twórcze metody rozwiązywania problemów” pozwoli uczestnikom:

 • opanować strategię twórczego rozwiązywania problemów
 • poznać i nauczyć się stosować wybrane techniki kreatywnego myślenia
 • poprawić elastyczność myślenia poprzez trening mózgu w zakresie aktywowania procesów wykorzystywanych w twórczym rozwiązywaniu problemów (abstrahowania, skojarzeń, metafor, myślenia dywergencyjnego)
 • nabyć umiejętności w zakresie komunikacji w grupowym rozwiązywaniu problemów

PROGRAM SZKOLENIA 2 dni

Dzień I 9.00 – 16.00

 1. Mózg

Podczas tej części szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych technik i praktyk, które pomagają w optymalizacji wydajności mózgu, co może znacząco wpłynąć na ich sukcesy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 • Utrzymanie wysokiego poziomu energii mózgu:

Mózg jest narządem, który wymaga stałego zaopatrzenia w odpowiednią ilość energii, aby działać efektywnie. Omówimy strategie, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu glukozy i tlenu, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Będziemy eksplorować odpowiednią dietę, aktywność fizyczną i techniki oddechowe, które wspierają energię mózgu na co dzień.

 • Aktywacja prawej półkuli mózgu:

Tradycyjnie uważa się, że lewa półkula mózgu jest odpowiedzialna za logiczne myślenie, a prawa za kreatywność. Dowiemy się, jakie techniki i ćwiczenia można stosować, aby aktywować tę część mózgu, co może prowadzić do bardziej kreatywnego myślenia, innowacyjności i lepszej zdolności rozwiązywania problemów.

 • Medytacja jako narzędzie wzmacniające determinację, samokontrolę i wytrwałość:

Praktyka medytacji ma nie tylko działanie relaksujące, ale także może być używana jako narzędzie do wzmacniania determinacji, samokontroli oraz wytrwałości. Poznamy różne techniki medytacyjne, które pomagają w budowaniu silnej woli i umiejętności skupienia uwagi, co jest kluczowe zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 • Hipnoza jako metoda docierania do ukrytych zasobów:

Hipnoza może być używana jako narzędzie do eksplorowania głęboko ukrytych zasobów umysłu. Zrozumiemy, jak hipnoza działa na poziomie mózgu i jakie możliwości otwiera w zakresie samopoznania, rozwiązywania problemów oraz zarządzania stresem. Odkryjemy, jak hipnoza może być stosowana jako skuteczna technika terapeutyczna i rozwojowa.

 2. Myślenie tradycyjne a myślenie nowatorskie. Metody algorytmiczne a metody heurystyczne – jak dojść do synergicznej kreatywności

Podczas tej części szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętność rozpoznawania sytuacji, które wymagają bardziej tradycyjnego podejścia, a także tych, które sprzyjają eksperymentom i kreatywności. Nauczą się, jak płynnie przechodzić między różnymi metodami myślenia, co pozwoli im na rozwijanie pełnego spektrum umiejętności intelektualnych i kreatywnych.

 • Myślenie tradycyjne vs. myślenie nowatorskie:

Myślenie tradycyjne często opiera się na ustalonych regułach, procedurach i schematach myślenia. Myślenie nowatorskie z kolei jest otwarte na eksplorację nowych pomysłów, zaskakujące połączenia i nietypowe podejścia do problemów. Omówimy, jakie są główne różnice między tymi dwoma sposobami myślenia i jakie korzyści przynosi rozwijanie myślenia nowatorskiego w kontekście innowacji i kreatywności.

 • Metody algorytmiczne vs. metody heurystyczne:

Metody algorytmiczne są krokowe, logiczne i oparte na ścisłych regułach. Metody heurystyczne, z drugiej strony, są bardziej intuicyjne, luźne i pozwalają na eksperymentowanie z różnymi podejściami. Przeanalizujemy, jakie są zalety obu tych metod oraz jak można je skutecznie łączyć, aby tworzyć bardziej kompleksowe i innowacyjne rozwiązania.

 • Synergiczna kreatywność poprzez połączenie algorytmów i heurystyk:

Dowiemy się, jak połączyć strukturalne podejścia algorytmiczne z kreatywnym chaosu heurystycznego. Pokażemy, jak algorytmy mogą pomóc w ustrukturyzowaniu procesu twórczego, podczas gdy heurystyczne podejścia pozwalają na swobodną eksplorację pomysłów. Przedstawimy techniki, które umożliwiają płynne przechodzenie od ścisłych procedur do swobodnych eksperymentów, co pozwala na wyzwolenie pełnej kreatywności.

 • Stymulowanie innowacji i rozwiązywania problemów:

Poprzez zrozumienie różnic między myśleniem tradycyjnym a nowatorskim oraz umiejętne łączenie algorytmów z heurystykami, uczestnicy będą mieli możliwość stymulowania innowacji w swoich działaniach. Pokażemy, jak tę kombinację można zastosować w procesie rozwiązywania problemów, co przyczyni się do znalezienia bardziej oryginalnych i skutecznych rozwiązań.

3. „Fitness mózgu” – wzmacniamy elastyczność myślenia – trening elementów wykorzystywanych w metodach twórczego rozwiązywania problemów

Podczas tej części szkolenia uczestnicy będą aktywnie zaangażowani w różnorodne ćwiczenia i interaktywne zadania, które pomogą im w praktyczny sposób rozwijać umiejętności myślenia dywergencyjnego, wyobraźni twórczej, abstrahowania, a także pracy z skojarzeniami i metaforami. Zdobędą konkretne narzędzia, które będą mogli zastosować w swojej codziennej pracy, co przyczyni się do zwiększenia ich kreatywności i elastyczności myślenia.

 • Myślenie dywergencyjne:

Myślenie dywergencyjne polega na generowaniu wielu różnych pomysłów i możliwych rozwiązań dla danego problemu. W tej części szkolenia uczestnicy nauczą się technik, które pobudzają ich zdolność do generowania różnorodnych i nietypowych pomysłów. Ćwiczenia grupowe i indywidualne pomogą uczestnikom w rozwijaniu umiejętności myślenia dywergencyjnego.

 • Wyobraźnia twórcza:

Wyobraźnia twórcza jest kluczowym elementem procesu kreatywnego. Omówimy techniki, które pomagają uczestnikom rozwijać swoją wyobraźnię, w tym wizualizacje, scenariusze mentalne i techniki „co gdyby”. Praktyczne ćwiczenia pozwolą uczestnikom na eksplorację różnych wymiarów swojej wyobraźni i nauczą ich jak przekształcać swoje wizje w konkretne pomysły.

 • Abstrahowanie:

Abstrahowanie polega na wyodrębnianiu głównych idei i wzorców z informacji oraz zrozumienie ich kontekstu. Pokażemy uczestnikom, jak stosować techniki abstrahowania do analizy problemów na poziomie głębszym, co pozwoli im na zauważenie ukrytych wzorców i trendów. Ćwiczenia praktyczne pomogą uczestnikom w doskonaleniu tej umiejętności.

 • Skojarzenia i metafory:

Skojarzenia i metafory są potężnymi narzędziami kreatywnego myślenia. Nauczymy uczestników, jak stosować techniki skojarzeń i metafor do przekształcania znanych koncepcji w zupełnie nowe pomysły. Poprzez pracę z różnymi słowami, obrazami i pomysłami uczestnicy będą mieli okazję eksperymentować z tworzeniem metafor i skojarzeń, co pobudzi ich kreatywność.

 4. Strategia twórczego rozwiązywania problemów – zasady, reguły, etapy

W tej części szkolenia skoncentrujemy się na opracowywaniu skutecznych strategii twórczego rozwiązywania problemów. Przeanalizujemy kluczowe zasady, reguły oraz etapy tego procesu, które pomogą uczestnikom nie tylko zidentyfikować problemy, ale także znaleźć innowacyjne i efektywne sposoby ich rozwiązania.

 • Zrozumienie kontekstu problemu:

Pierwszym etapem skutecznego rozwiązywania problemu jest zrozumienie go w kontekście, w którym występuje. Nauczymy uczestników, jak analizować różne aspekty problemu, identyfikować zależności oraz zrozumieć konsekwencje, co pozwoli na dokładniejsze określenie natury problemu.

 • Generowanie pomysłów:

W tym etapie uczestnicy nauczą się technik generowania pomysłów, takich jak burza mózgów, mind mapping czy technika 6-3-5. Będziemy eksplorować różne sposoby na pobudzanie kreatywności i zachęcanie do generowania nowych pomysłów, nawet tych, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nierealne.

 • Selekcja i ocena pomysłów:

Po wygenerowaniu różnorodnych pomysłów uczestnicy dowiedzą się, jak dokonywać selekcji, opierając się na określonych kryteriach. Omówimy techniki oceny pomysłów, takie jak matryca oceny czy metoda punktowania, które pomagają w wyborze najbardziej obiecujących rozwiązań do dalszego rozwijania.

 • Prototypowanie i testowanie:

Po wybraniu najlepszego pomysłu uczestnicy nauczą się, jak przechodzić od koncepcji do praktycznego rozwiązania. Omówimy znaczenie prototypowania i testowania, zarówno w kontekście produktów fizycznych, jak i rozwiązań o charakterze niematerialnym. Przedstawimy techniki szybkiego prototypowania oraz metody testowania pomysłów na wcześniejszych etapach, co pozwala na szybką iterację i doskonalenie rozwiązania.

 • Implementacja i Monitorowanie:

Ostatni etap to implementacja wybranego rozwiązania w rzeczywistości. Dowiemy się, jak opracować plan działania, skoordynować zespoły oraz śledzić postępy wdrożenia. Omówimy strategie monitorowania, które pozwalają na śledzenie efektywności rozwiązania w dłuższej perspektywie czasowej i wprowadzanie ewentualnych korekt, gdy zachodzi taka potrzeba.

5. Rozwiązywanie problemów i generowanie pomysłów w pracy grupowej – niezbędne umiejętności komunikacyjne

W tej części szkolenia skupimy się na kluczowych umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych do efektywnego rozwiązywania problemów i generowania pomysłów w pracy grupowej. Uczestnicy dowiedzą się, jakie techniki i podejścia mogą zastosować, aby skutecznie współpracować z innymi oraz pobudzać kreatywność w grupie.

 • Psychogeografia grupy:

Zrozumienie psychogeografii grupy polega na analizie dynamiki interpersonalnych relacji w zespole. Omówimy, jak identyfikować różnice indywidualne, style pracy oraz preferencje komunikacyjne w grupie. Uczestnicy nauczą się dostosowywać swoje komunikacyjne podejście do różnych osobowości w grupie, co przyczyni się do skuteczniejszej wymiany pomysłów.

 • „Zabójcy pomysłów”:

„Zabójcy pomysłów” to negatywne zachowania lub komentarze, które mogą zahamować kreatywność w grupie. Nauczmy uczestników rozpoznawać te zachowania oraz pokazywać, jak konstruktywnie reagować na krytykę. Zaprezentujemy techniki radzenia sobie z „zabójcami pomysłów”, które pozwalają utrzymać pozytywną atmosferę podczas sesji twórczego myślenia.

 • Konstruktywna krytyka:

Konstruktywna krytyka to sztuka wyrażania opinii w sposób, który nie tylko wyraża obawy czy wątpliwości, ale również sugeruje poprawki i alternatywne rozwiązania. Uczestnicy nauczą się technik konstruktywnej krytyki, które pozwalają na rozwijanie pomysłów, a nie ich zniechęcanie. Będziemy analizować studia przypadków i pokazywać, jak konstruktywna krytyka może przyczynić się do doskonalenia koncepcji.

 • Aktywne słuchanie:

Aktywne słuchanie to umiejętność skupienia uwagi na tym, co mówi druga osoba, z pełnym zrozumieniem i empatią. Omówimy techniki aktywnego słuchania, takie jak powtarzanie, podsumowywanie i zadawanie pytań, które pozwalają na efektywną wymianę informacji i pomysłów w grupie. Nauczymy, jak aktywne słuchanie przyczynia się do budowania zaufania i zrozumienia między członkami zespołu.

6. Heurystyczne i intuicyjne metody rozwiązywania problemów

W tej części szkolenia skoncentrujemy się na heurystycznych i intuicyjnych metodach rozwiązywania problemów. Obejmiemy techniki, które pozwalają na wykorzystanie intuicji i kreatywności w procesie decyzyjnym, co może prowadzić do nietypowych i innowacyjnych rozwiązań.

 • Technika wymuszonego dopasowania:

Ta technika polega na wybraniu losowego elementu z niezwiązanej kategorii, a następnie próbie dopasowania go do problemu. Nauczymy uczestników, jak używać tej techniki do otwarcia nowych ścieżek myślenia, które mogą prowadzić do oryginalnych pomysłów.

 • Technika przypadkowego bodźca:

Ta metoda opiera się na wykorzystaniu przypadkowego bodźca, na przykład losowego obrazu czy słowa, jako inspiracji do generowania pomysłów. Pokażemy uczestnikom, jak przekształcać te przypadkowe bodźce w kreatywne pomysły i jak skutecznie integrować je w procesie rozwiązywania problemów.

 • Metoda metaplanu:

Metaplan to technika, która pozwala na integrację różnych perspektyw i pomysłów w grupie. Omówimy, jak efektywnie prowadzić sesje metaplanu, gdzie uczestnicy mają możliwość dzielenia się swoimi myślami i pomysłami, a następnie integrowania ich w spójny plan działania.

 • Metoda ZWI (Zintegrowane wybieranie idei):

Metoda ZWI polega na łączeniu różnych pomysłów i elementów w jedno kompleksowe rozwiązanie. Nauczmy uczestników, jak identyfikować komplementarne pomysły i jak skutecznie je integrować, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania problemów.

 • Drzewo funkcji:

Drzewo Funkcji to technika, która pozwala na analizę i strukturyzację funkcji produktu lub pomysłu. Przeanalizujemy, jak tworzyć drzewo funkcji, które pozwala na lepsze zrozumienie relacji między różnymi elementami problemu oraz pomaga w identyfikowaniu możliwych obszarów optymalizacji i innowacji.

7. „Twórcze otoczenie” – środowisko wspomagające kreatywność

 • Projektowanie przestrzeni pracy: Koncepcje organizacji przestrzeni, które pobudzają kreatywność i innowacje.
 • Kultura organizacyjna: Promowanie otwartości, tolerancji na błędy i akceptacji różnorodności pomysłów.

Podsumowanie:

Szkolenie „Twórcze Metody Rozwiązywania Problemów” pozwoli uczestnikom nie tylko opanować techniki twórczego myślenia, ale także zintegrować je z metodami algorytmicznymi. Poprzez zrozumienie zasad kreatywnego rozwiązywania problemów oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, uczestnicy zdobędą niezbędne narzędzia do skutecznego działania w zespołach, generowania innowacyjnych pomysłów i przekształcania ich w działania. Opracowane techniki, połączone z świadomym kierowaniem energią mózgu, pozwolą na osiąganie optymalnych rezultatów w każdej sytuacji problemowej.

Resume trenera:

Ekspert ds. rozwoju osobistego, trener szybkiego czytania i technik pamięciowych

Trener prowadzący to wybitny specjalista w dziedzinie rozwoju osobistego i trener o ogromnym doświadczeniu. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, posiada głęboką wiedzę na temat pedagogiki, psychologii i neurologii, co umożliwia mu prowadzenie unikalnych i skutecznych szkoleń.

Z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży, jest cenionym trenerem zarówno w dziedzinie kreatywnego myślenia, jak i technik szybkiego czytania oraz technik pamięciowych. Jego pasja do uczenia się i przekazywania wiedzy sprawia, że jego szkolenia są nie tylko profesjonalne, ale również inspirujące dla uczestników. Specjalizuje się w tematach związanych z doskonaleniem pamięci i kreatywnego myślenia, efektywnością i zarządzaniem czasem, neuromarketingiem oraz psychologią sprzedaży. Jego głęboka wiedza i umiejętność przekazywania trudnych zagadnień w sposób przystępny sprawiają, że jego szkolenia są niezwykle popularne, a uczestnicy zyskują praktyczne narzędzia, które mogą natychmiast zastosować w swoim życiu zawodowym i osobistym.

Ma na swoim koncie współpracę z wieloma renomowanymi firmami, w tym:

Daimler Chrysler, Magneti Marelli, Ikea, Michelin, Otis, Alior Bank, Nestle, Agroman, Volkswagen Bank, Hortex, Polkomtel, Makro Cash&Carry, L’Oreal, Hochland, Aviva, Schur Flexible Poland, Metsa Tissue, Sonoco, Kaufland, Polska Woda, Mazowiecka Spółka Gazownictwa. Ponadto, prowadził szkolenia dla Biura Ochrony Rządu oraz Narodowego Banku Polskiego, co świadczy o jego zaufaniu i uznaniu wśród instytucji publicznych.

Jako autor wielu bestsellerowych książek, w tym „Popraw swoją pamięć”, „Popraw swoją kreatywność”, „Popraw swoją skuteczność”, „Popraw swoje życie”, „Techniki pamięciowe dla każdego”, „Sekrety kreatywnego myślenia”, „Działaj skutecznie” oraz „Ale urwał! Techniki błyskawicznego przyswajania wiedzy”, dzieli się swoją wiedzą nie tylko podczas szkoleń, ale także w formie książek, które pomagają czytelnikom osiągnąć sukces i rozwijać swoje umiejętności.

Jego unikalne podejście do procesu nauczania oraz pasja do pomagania innym uczyniły go jednym z najbardziej cenionych ekspertów w dziedzinie rozwoju osobistego i trenerem, który przynosi realne, trwałe korzyści swoim uczestnikom.

Może ci się także spodobać…

Mobbing szkolenie

Opis szkolenia: Szkolenie "Przeciwdziałanie Mobbingowi – Co może zrobić manager?" zostało zaprojektowane w celu...

Szkolenie Design Thinking 

Szkolenie Design Thinking to intensywny kurs, który ma na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności poszukiwania...