Zabezpieczenie wierzytelności

Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym

Vintage Balance Scale

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (9.00 – 17.00)

Grupa docelowa – przedsiębiorcy każdej branży.

Program szkolenia:

1. Ogólne przepisy o zobowiązaniach pieniężnych.
2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania:
a. wygaśnięcie zobowiązania,
b. zwolnienie z długu,
c. rozwiązanie umowy,
d. świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum),
e. potrącenie,
f. odnowienie,
g. złożenie do depozytu sądowego.

3. Ogólna charakterystyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności:
a. zabezpieczenia osobiste i rzeczowe,
b. podmioty ustanawiające zabezpieczenia.

4. Hipoteka:
a. przedmiot hipoteki,
b. zasady dotyczące hipoteki:
i. zasada szczegółowości,
ii. zasada pierwszeństwa,
iii. zasada jawności,
iv. zasada akcesoryjności,
v. zasada niepodzielności,
c. księgi wieczyste,
d. rodzaje hipoteki:
i. hipoteka umowna (zwykła),
ii. hipoteka kaucyjna,
iii. hipoteka przymusowa,
e. wygaśnięcie hipoteki.
5. Zastaw:
a. przedmiot zastawu,
b. rodzaje zastawów,
i. zastaw umowny (zwykły),
ii. zastaw rejestrowy,
c. wygaśnięcie zastawu.

6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie:
a. umowa przewłaszczenia,
b. przedmiot przewłaszczenia.
7. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja):
a. umowa przelewu na zabezpieczenie,
b. przedmiot przelewu na zabezpieczenie,
c. rodzaje przelewu na zabezpieczenie,
d. realizacja uprawnień wynikających z przelewu na zabezpieczenie.

8. Weksle:
a. rodzaje weksli:
i. weksel własny i trasowany,
ii. weksel zupełny i in blanco,
b. porozumienie wekslowe,
c. uczestnicy stosunku wekslowego,
d. klauzule wekslowe,
e. przenoszenie praw z weksla (indos),
f. przedawnienie roszczeń wekslowych.

9. Poręczenie cywilne
a. umowa poręczenia,
b. rodzaje poręczeń,
c. zakres odpowiedzialności poręczyciela,
d. realizacja roszczeń,
e. wygaśnięcie poręczenia.

10. Poręczenie wekslowe (aval):
a. forma poręczenia wekslowego,
b. zakres odpowiedzialności poręczyciela (avalisty).

11. Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym:
a. rodzaje aktów notarialnych.

12. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa:
a. przedmiot gwarancji,
b. rodzaje gwarancji bankowych,
c. regwarancja,
d. wygaśnięcie gwarancji.

13. Akredytywa zabezpieczająca.
14. Ubezpieczenie kredytu .
15. Kaucja gwarancyjna.
16. Blokada środków na rachunku bankowym.
17. Zabezpieczenie czekowe.
18. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią.
19. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia.
20. Przejęcie długu.
21. Przystąpienie do długu.
22. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.
23. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu.
24. Prawo pierwokupu.
25. Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości.
26. Klauzula del credere w umowie komisu.

Koszt udziału: 690 PLN

Zawiera:

– Prowadzenie szkolenia przez radcę prawnego
– Materiały szkoleniowe
– Certyfikaty uczestnictwa
– Przerwy kawowe
– Obiad

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

Może ci się także spodobać…